eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy BolimówOgłoszenie z dnia 2022-11-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolimów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLIMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łowicka 9

1.5.2.) Miejscowość: Bolimów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-417

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 03 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolimów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1d8c65d-5b6a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00422167

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064541/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolimów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.ugbolimow.nv.pl/a,17452,odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-terenu-gminy-bolimow.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal,
ug.sekretariat@bolimow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zostały wskazane w rozdziale 13, rozdziale 16 i rozdziale 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bolimów, 99-417 Bolimów ul. Łowicka 9;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email s.koziel@4consult.com.pl z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru Wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas, określony przepisami prawa, związanymi z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz w celach archiwizacyjnych, a po tym czasie zostaną zniszczone albo zwrócone drugiej stronie umowy,
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji
postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu
oraz zawarcia umowy.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GRP.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkanych w zabudowie: jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej na terenie gminy Bolimów. Odbiorem zostaną objęte odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane wprost z nieruchomości oraz odpady selektywnie zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bolimowie, ul. Sokołowska 78.
Przedmiot zadania należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej odpowiednich poziomów recyklingu wymienionych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania co najmniej do wielkości wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXVI/466/21 z dnia 28 września 2021 r.
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Bolimów obejmuje:
1) zmieszane odpady komunalne - pozostałe po wysegregowaniu frakcji, gromadzone w pojemnikach stanowiących wyposażenie własne nieruchomości o minimalnej pojemności 110 l. Częstotliwość odbioru: 1 raz na miesiąc;
2) metale i plastik, opakowania wielomateriałowe - gromadzone w workach koloru żółtego dostarczanych nieodpłatnie przez Wykonawcę. Częstotliwość odbioru: 1 raz na miesiąc;
3) papier – gromadzony w workach koloru niebieskiego dostarczanych nieodpłatnie przez Wykonawcę. Częstotliwość odbioru: 1 raz/4 miesiące;
4) opakowania ze szkła kolorowego i białego gromadzone
a) w workach koloru zielonego dostarczanych nieodpłatnie przez Wykonawcę. Częstotliwość odbioru z terenu posesji zamieszkałych : 1 raz/kwartał,
b) w pojemnikach zbiorczych dostarczonych przez Wykonawcę, ustawionych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, z częstotliwością odbioru raz na kwartał, w terminach skorelowanych ze zbiórką odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych;
5) odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach zbiorczych dostarczonych przez Wykonawcę, ustawionych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Odpady będą odbierane wg częstotliwości zapełniania pojemników w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada.
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przekazania worków koloru brązowego, które będą przekazywane mieszkańcom nie posiadającym kompostownika;
6) odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą:
a) sprzed posesji zamieszkałych jeden raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
b) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, z ustawionych w nim pojemnikach (po jednym dla każdego rodzaju odpadów) z częstotliwością:
 odpady wielkogabarytowe – odpady będą odbierane wg częstotliwości zapełniania pojemników,
 opony – z częstotliwością nie większą niż 1 raz rok,
 zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – z częstotliwością nie większą niż 1 raz na rok;
7) odbiór przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek - Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy do punktu aptecznego wskazanego przez Zamawiającego jeden pojemnik, który będzie odbierany z punktu aptecznego z częstotliwością 1 raz/na rok. Lokalizacja punktu aptecznego: ul. Łowicka 10 a;
8) harmonogram odbioru odpadów z terenu posesji zamieszkałych (zmieszanych i odbieranych selektywnie) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy. Po akceptacji harmonogramu i zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram do każdej posesji zamieszkałej z terenu gminy Bolimów, objętej systemem zbiórki w terminie minimum na 7 dni przed wyznaczonym pierwszym odbiorem odpadów;
9) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do segregacji zapewnia Wykonawca w ramach zamówienia w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy oraz zapewnienie pojemników do zbiórki odpadów w ramach PSZOK. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zdeponować puste worki w Urzędzie Miasta i Gminy Bolimów w ilości uzgodnionej każdorazowo z Zamawiającym w celu zapewnienia ciągłego dostępu dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
Wykonawca jest obowiązany do realizacji „reklamacji" (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem). Reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie a następnie potwierdzona e-mailem. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem do Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie, w zakresie przedmiotu zamówienia do:
1) realizacji zamówienia pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych rodzajów i frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów,
2) realizacji usługi na rzecz Zamawiającego bez jednoczesnego odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i terenów rekreacyjnych, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami,
3) do zabezpieczenia odpadów przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu,
4) naprawy wszelkich szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów, itp.),
5) monitorowania wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
10) odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości, z których są odbierane odpady komunalne będzie utrudniony z powodu ograniczonych parametrów drogi dojazdowej, prowadzonych remontów dróg itp.; w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,
11) prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości nieposiadającym własnego pojemnika wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane, na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Jeżeli w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zajdzie konieczność wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług a stanowiących nie więcej niż 5 % wartości zamówienia podstawowego, Zamawiający w oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba ich wykonania i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zakres ww. usług polegać będzie na zwielokrotnieniu prac będących przedmiotem zamówienia. Dokładny zakres i warunki zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową, a decyzja o jego udzieleniu zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez niego środków finansowych na realizację zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami: cena (C) - 60%, termin realizacji reklamacji (T) - 40%.
Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone w następujący sposób:
Pi (C) = (Cmin/Ci) x 60
gdzie:
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena (C)”;
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
Ci – cena brutto oferty badanej „i”.
Uwaga: Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), w celu oceny tej oferty w kryterium cena Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Zasady oceny kryterium „Termin realizacji reklamacji” (T) zostaną obliczone w następujący sposób:
Pi (T) = (Tn/Tbo) x 40
gdzie:
Pi(T) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Termin realizacji reklamacji (T)”;
Tn – najkrótszy możliwy termin realizacji reklamacji;
Tbo – termin realizacji reklamacji zadeklarowany w ofercie ocenianej, liczony w dniach.
Punkty w kryterium (T) zostaną przyznane na podstawie długości terminu realizacji reklamacji zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przez termin realizacji reklamacji rozumie czas liczony w dniach od otrzymania przez Wykonawcę drogą telefoniczną następnie potwierdzony drogą mailową od Zamawiającego informacji o nieodebraniu z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem do dnia odbioru tych opadów z nieruchomości.
Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy możliwy termin realizacji reklamacji wymagany przez Zamawiającego wynosi 1 dzień roboczy, a najdłuższy możliwy termin realizacji reklamacji to 7 dni roboczych.
Przy obliczaniu punktów dla poszczególnych kryteriów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że 3 cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie 2 cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli 3 cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to 2 cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Pi), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
Pi = Pi (C) + Pi (T)
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena (C)”;
Pi(T) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Termin realizacji reklamacji (T)”.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bolimów wymagany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.),
2) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
4. zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) poosiada doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
a) wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, w ramach jednej umowy, w zakresie zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) o masie nie mniejszej niż 400 Mg,
b) wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w ramach selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym.
2) dysponuje lub będzie dysponował pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), a w szczególności dysponuje co najmniej:
a) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
b) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 3) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art . 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bolimów, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.),
2) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.699 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów,
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego z Załącznikiem nr 1 do SWZ;
2) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać dane wskazane w pkt 11.1. SWZ;
4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przekaże także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy);
6) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
amawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: onawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.