eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 374 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 374 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010858407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Irysowa 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgnmokotow.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 374 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb9bc4aa-60e9-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026780/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.33 Remont pustostanu nr 374 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Cyt z SWZ: "8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu Marketplanet (https://oneplace.marketplanet.pl). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, który został wskazany w SWZ. 8.2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. (…) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: przetargi@zgnmokotow.waw.pl. 8.3.8. wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie pliku nie może przekraczać 100 MB (…)" inne określone w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Cyt z SWZ: "Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych dotyczące systemu https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl:
8.3.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;
8.3.2. komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
8.3.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
8.3.4. włączona obsługa JavaScript;
8.3.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
8.3.6. format kodowania i oznaczania czasu:
8.3.6.1. plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest
w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku stanowiącego ofertę dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
8.3.6.2. oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar,
8.3.7. dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem systemu. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: przetargi@zgnmokotow.waw.pl.
8.3.8. wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie pliku nie może przekraczać 100 MB." i inne określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Znajduje się w załączniku nr 5 do formularza oferty

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.PNK.260.44.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cyt z SWZ: "Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pustostanu - lokalu mieszkalnego nr 374
w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie w branży: budowlanej, sanitarnej
i elektrycznej:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane poniżej:
1. W branży budowlanej:
• rozbiórkowe,
• posadzkarskie,
• murarsko-tynkarskiej,
• stolarskie,
• malarskie,
• wywóz elementów z rozbiórki na odpowiednie składowisko.

2. W branży sanitarnej:
• wymiana instalacji sanitarnych,
• wymiana urządzeń sanitarnych;
• sprawdzenie szczelności instalacji zw i c.w.,
• wymiana kuchni gazowej,
• próba ciśnieniowa instalacji gazowej;
• wywiezienie elementów z rozbiórki na złom.

3. W branży elektrycznej:
• wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w lokalu na system TNS, zgodną z PN-ICE 60 364 jako podtynkową trójżyłową z rozdzielonymi obwodami gniazd wtyczkowych i oświetlenia,
• wymiana tablicy zabezpieczeń mieszkaniowych na wyposażoną w wyłączniki modułowe: nadprądowe i wyłącznik przeciwporażeniowy,
• wykonanie w lokalu robót instalacyjnych elektrycznych zgodnie z przedmiarem robót
i technologią ujętą w STWiORB polegających na montażu: nowych obwodów instalacyjnych gniazd wtyczkowych, dzwonkowego i domofonowego, wymianie istniejącego i nowego osprzętu instalacyjnego oraz usytuowania ich zgodnie z dokumentacją i wytycznymi Normy
N SEP E-002,
• wykonanie powykonawczych pomiarów instalacji elektrycznej (zgodnie z przedmiarem robót) i dokumentacji powykonawczej zawierającej protokoły z pomiarów, schemat ideowy
i naniesione na rysunku rzutu lokalu elementy wykonanej instalacji oraz wystawienia wniosku na druku 45 Stoen Operator Sp z o.o. pn. zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej (dla grupy przyłączeniowej V i VI - moc do 40 kW).

Szczegółowy zakres robót wyszczególniony jest w przedmiarach.

W lokalach nie ma liczników i zasilania. Energię elektryczną wybrany Wykonawca wykupi na własny koszt." i inne określone w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Cyt z SWZ: "25. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOZLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH O KTÓRYCH MOWA W 214 UST. 1 PKT. 7 USTAWY.
Zakres ewentualnych zamówień podobnych może obejmować podobne roboty określone w przedmiocie zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia może wynieść do 50%. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki na warunkach określonych w umowie podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacjom. Wartość zamówień podobnych została uwzględniona przy obliczaniu wartości całego zamówienia." i inne określone w SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cyt z SWZ: "Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA." i inne określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: praktyka zawodowa kierownika robót budowlanych w zakresie nadzorowania robót ogólnobudowlanych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: praktyka zawodowa kierownika robót budowlanych w zakresie nadzorowania robót budowlanych w branży sanitarnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: praktyka zawodowa kierownika robót budowlanych w zakresie nadzorowania robót budowlanych w branży elektrycznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Cyt z SWZ: "19. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
19.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 i 109 ust.1 pkt.4,
 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
19.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
w celu stwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca winien wykazać się posiadaniem odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
19.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
19.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 50.000,00 zł.
19.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
19.1.4.1. wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające
na wykonaniu remontów ogólnobudowlanych o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto każda,
19.1.4.2. dysponuje min. 3 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj. osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego będącego przedmiotem zamówienia, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,
19.1.4.3. dysponuje osobami, do kierowania robotami budowlanymi w branży
Ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowalnym
i sanitarnym - bez ograniczeń w zakresie przedmiotu zamówienia określone, przepisami Prawa budowlanego, dla przedmiotu zamówienia, lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe
do kierowania budową lub robotami w ww. zakresie budowlanym, oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający wymaga co najmniej 24-ro miesięcznej praktyki zawodowej kierownika robót budowlanych w zakresie nadzorowania robót sanitarnych, elektrycznych i ogólnobudowlanych.
19.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
19.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 112 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową, przy czym:
19.3.1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.3. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 19.1.3. SWZ,
19.3.2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.4.1. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wszystkich wymaganych robót budowlanych samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał 1 robotę budowlaną i „Wykonawca B” wykonał
1 robotę budowlaną.
19.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
19.5. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
19.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
19.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane. " i inne określone w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Cyt z SWZ: "(…)20.1.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 19.1.4.1. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Do wykazu robót Wykonawca powinien dołączyć informację czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia, 20.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 19.1.4.2. SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania). W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 20.1.3. oświadczenie dotyczące kierowników skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, o którym mowa w pkt. 19.1.4.3. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania), wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 20.1.4. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 19.1.3. SWZ, 20.1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów, na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. (...)20.1.6. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę, 20.1.7.informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania, 20.1.8.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. (…)” i inne określone w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Cyt z SWZ: "(…)20.1.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 19.1.4.1. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Do wykazu robót Wykonawca powinien dołączyć informację czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia, 20.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 19.1.4.2. SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania). W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 20.1.3. oświadczenie dotyczące kierowników skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, o którym mowa w pkt. 19.1.4.3. SWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania), wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 20.1.4. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 19.1.3. SWZ, 20.1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów, na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. (...)20.1.6. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę, 20.1.7.informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów postępowania, 20.1.8.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. (…)” i inne określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Cyt z SWZ: " (...) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 112 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową, przy czym:
19.3.1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.3. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 19.1.3. SWZ,
19.3.2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 19.1.4.1. SWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wszystkich wymaganych robót budowlanych samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał 1 robotę budowlaną i „Wykonawca B” wykonał
1 robotę budowlaną.
19.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
19.5. W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
19.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
19.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane." i inne określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 12 postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.