eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363) polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska (4)Ogłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363) polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska (4)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bolesławiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teatralna 1a

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 732 32 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaboleslawiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.gminaboleslawiec.pl/3501/594/postepowania-rowne-i-powyzej-130-000-zl.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363) polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska (4)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa8b3e19-398c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00319221/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363) polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358663/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.I.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania związana z przebudową drogi wojewódzkiej nr 382 (dawna droga wojewódzka nr 363) polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska, obejmującego wykonanie prac w zakresie:
 budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i zatoki autobusowej na odcinku od km 0+028 do km 0+982,
 budowy wyspy kanalizującej ruch pojazdów na odcinku od km 0+756 do km 0+803 w obrębie włączenia ciągu pieszo-rowerowego do drogi wojewódzkiej w km 0+803 na wlocie do miejscowości Łaziska,
 przebudowy zjazdów indywidualnych,
 budowy przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem,
 odmulenia i oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych,
 wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Parametry techniczne ciągu pieszo-rowerowego w km od 0+028 do 0+807:
• bitumiczna nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,50mb;
• pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego o wartości 2,00% natomiast pochylenie podłużne o wartości od 0,50% do 2,00%;
• obramowanie ciągu pieszo-rowerowego obrzeżem betonowym z obu stron.
Parametry techniczne chodnika w km od 0+807 do 0+915:
• bitumiczna nawierzchnia chodnika o szerokości 2,00mb;
• pochylenie poprzeczne chodnika o wartości 2,00% natomiast pochylenie podłużne o wartości od 0,50% do 1,00%;
• obramowanie chodnika krawężnikiem betonowym od strony jezdni wyniesionym 12cm powyżej krawędzi jezdni, natomiast od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym.
Parametry techniczne zatoki autobusowej w km od 0+915 do 0+971:
• bitumiczna nawierzchnia zatoki autobusowej o szerokości 3,00mb i długości 20,00mb (skos wjazdowy zatoki 1:8 o dł. 24,00mb; skos wyjazdowy zatoki 1:4 o dł. 12,00mb, wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 30,00mb)
• bitumiczna nawierzchnia peronu dla pieszych o szerokości peronu 1,50mb;
• pochylenie poprzeczne zatoki autobusowej o wartości 2,00% natomiast pochylenie podłużne o wartości od 0,50%;
• obramowanie chodnika od strony jezdni krawężnikiem betonowym, natomiast od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym.
W ramach realizacji zadania przewiduje się również przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych na posesje przyległe do drogi. Szerokość zjazdów nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego.
Odwodnienie jezdni drogi wojewódzkiej należy zachować jako istniejące do istniejących rowów drogowych na odcinku od km 0+000 do 0+807 oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+807 do 0+982. W km 0+890 oraz 0+977 przewiduje się wykonać dwa wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe z projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zostaną odprowadzone na tereny zielone czynne biologicznie zlokalizowane w obrębie drogi.
W km 0+140÷0+800 ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać konserwację i remont istniejącego rowu drogowego polegającego na oczyszczeniu i odmuleniu wraz z wycinką krzaków i odrostów na skarpach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1257400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1653666,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1257400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BAU SERWIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 897-182-14-88

7.3.3) Ulica: Karmelkowa 29

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 52-437

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1257400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.