eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › "Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80 oraz na terenie Bazy I w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5. "Ogłoszenie z dnia 2023-09-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80 oraz na terenie Bazy I w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5. ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330253984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komunalna 5

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-724

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk@pgkkoszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80 oraz na terenie Bazy I w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5. ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4573f767-5f59-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie świadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony :
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings zwanej dalej Platformą. Wykonawcy winni zapoznać się z regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców: link:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje , w którym zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 11.1.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 8.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
2) Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej pod adresem: http://pgk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216428
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz punkt.3.15.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 37/AP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.
Zakres robót przewiduje remont odcinka nawierzchni drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej od wjazdu na wagi w kierunku wyjazdu w stronę drogi publicznej. Droga będzie posiadała nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Zakres robót przewiduje dodatkowo wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni w ilości 10m2.Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Technicznym oraz Przedmiarze Robót dla wykonania remontu nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80 stanowiących załączniki do SWZ oraz Remont nawierzchni bitumicznej placu postojowego na terenie Bazy I
w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5.Zakres robót przewiduje remont nawierzchni bitumicznej placu postojowego przeznaczonego dla postoju pojazdów oraz sprzętu technicznego używanego przez PGK Spółkę z o. o. w Koszalinie. Remont polegać będzie na sfrezowaniu zniszczonej nawierzchni całego placu wraz z wyjazdem na drogę ul. Komunalnej o głębokości od 4 do 5cm i ułożeniu nowych dwóch warstw z betonu asfaltowego dodatkowo wzmocnionego geosiatką przeznaczonej do zbrojenia warstw bitumicznych.Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie Technicznym oraz Przedmiarze Robót dla wykonania remontu nawierzchni bitumicznej placu postojowego na terenie Bazy I w Koszalinie przy ulicy Komunalnej 5 stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A - Cena (najkorzystniejsza) - 85 pkt.
Cena oferty najniżej skalkulowanej
Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------------------ x 85
Cena oferty ocenianej
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru.
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.
B - Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi– 15 pkt,
przy czym przedłużenie gwarancji i rękojmi powyżej wymaganego 2 letniego okresu gwarancji i rękojmi przedstawia się wedle oceny
poniżej:
• o 1 rok – 1 pkt
• o 2 lata – 5 pkt
• o 3 lata – 10 pkt
• o 4 lata i więcej – 15 pkt
Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca może uzyskać max.15pkt.
W kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której
Wykonawca zaoferuje przedłużenie długości okresu gwarancji i rękojmi o 4 i więcej lat.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po zsumowaniu punktów przyznanych
przez poszczególnych członków komisji za poszczególne kryteria oceny ofert uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i niniejszej SWZ.
6.2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej,

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub remoncie nawierzchni drogi lub placu z betonu asfaltowego
o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (netto) każda.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dostarczy dowody potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch robót polegających na budowie lub remoncie nawierzchni drogi lub placu z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (netto) każda wraz informacją określającą, czy roboty wymienione przez Wykonawcę
w Oświadczeniu, zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone – załącznik nr 6 - „Wykaz wykonanych robót”.

UWAGA ! Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) dysponuje co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcje kierownika budowy.
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie co najmniej średnie techniczne, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- 1 osoba (warunek odpis uprawnień budowlanych),
- wymagane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót
– min. 2 lata (warunek-oświadczenie z podaniem firm, w których pełnił funkcje kierownika budowy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ;
Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 4 do SWZ;
Oświadczenie dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - Załącznik nr 5 do SWZ; Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji;
UWAGA ! Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o którym mowa w pkt. 8.A.4., Rozdziału I SWZ "Instrukcja dla Wykonawców" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 8.A.4., Rozdziału I SWZ -" Instrukcja dla Wykonawców" zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia (określonego w punkcie 6.2.a) niniejszej „ Instrukcji dla wykonawców „) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością - Załącznik nr 6 do SWZ;

Wykaz osób – Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale I SWZ -" Instrukcja dla Wykonawców" w punkcie nr 14.
14.1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium
w wysokości 2000,00 zł
14.2.Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek: PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726 z dopiskiem: „Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80 oraz remontu nawierzchni bitumicznej placu postojowego na terenie Bazy I w Koszalinie
przy ulicy Komunalnej 5. ”
14.3.Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą.
14.4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
1) Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299 z późn. zm.).
2) Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (tj. jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
• musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
• z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
• powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
• termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
• w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania oraz nr zadania, którego dotyczy;
• beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Koszalinie;
• w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
4) Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu,
a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim
i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania zostały określone w punkcie nr 10 Rozdziału I SWZ " Instrukcja dla Wykonawców"
10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
10.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć do oferty.
10.3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
10.4. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia został określony w punktach 8; 12.18.2;, 18.1. oraz 18.3. Rozdział I SWZ.
10.5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
10.6. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek
przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
10.7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
składają wraz z oferta oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i rodzaj zmian zostały określone w paragrafie 12 rozdziału III SWZ -" wzór umowy" 1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa (oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt
2–4 i ust. 2 ustawy PZP) w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie – na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody,
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny, udokumentowany wniosek Wykonawcy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
3) wstrzymanie robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
4) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania
i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w należyty sposób,
5) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonawcy wykonanie robót, m.in:
– intensywne opady śniegu, deszczu,
- temperatura poniżej - 5οC.
6) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą w projekcie, normami lub innymi przepisami,
7) opóźnienie w przekazaniu terenu robót,
8) w przypadku wystąpienia obiektów archeologicznych, geologicznych lub przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony na podstawie właściwych przepisów,
9) w przypadku wystąpienia niewypałów i niewybuchów oraz substancji niebezpiecznych
dla zdrowia i życia osób wykonujących budowę,
10) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych,
11) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.
12) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy, nazwy Wykonawcy, osób reprezentujących firmy – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego,
13) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy –
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego,
14) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy –
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego,
15) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,
c) pojawienie się na rynku technologii wykonania robót, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
d) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-17 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia innego producenta o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym oraz użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi – zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest sporządzić i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i stosownie do treści art. 99 ust. 5 ustawy PZP wykazać że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą posiadać:
a) parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w opisie zamówienia,
b) stosowane dopuszczenia i atesty.
Przed zawarciem umowy najkorzystniej oceniony wykonawca jest obowiązany wnieść dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 250.000,00 tysięcy złotych przez cały okres trwania umowy. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 641 z późn. zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Roboty drogowe.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.