eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa sprzatania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa sprzatania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932112482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliniana 20-22

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-525

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.it@pup-wroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wroclaw.praca.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pup-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka organizacyjna administracji samorzadowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzatania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2846a579-3e44-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039904/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa sprzątania obiektów Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365899/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.OA.3213.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 249421,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Zamawiającego,
tj. sprzątanie pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu w budynku A i B (w tym dzienny serwis porządkowy) oraz terenu przyległego do obu budynków przy ul. Glinianej 20–22 we Wrocławiu (plac, parking, chodniki i tereny zielone oraz chodnik wzdłuż płotu na ulicy).
2. Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 90910000–9 Usługi sprzątania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz we Wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).
4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w SWZ.
5. Zaleca się Wykonawcom dokonanie przed złożeniem oferty wizji lokalnej w obiektach i na terenie przyległym, gdzie ma być realizowany przedmiot zamówienia. Zamawiający umożliwi wszystkim Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 29. września 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w pok. 508 (V piętro) w budynku A, w obecności pani Aleksandry Gałwiaczek. Chęć dokonania wizji należy zgłaszać do godz. 8:00 w dniu wizji na adres poczty elektronicznej: przetargi.it@pup-wroclaw.pl.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia na kwotę min. 2 000 000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki najpóźniej w dniu podpisania umowy.
7. Wykonawca, który oświadczy, że jest podmiotem uprawnionym do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27. sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.), zobowiązuje się do składania Zamawiającemu stosownych comiesięcznych informacji.
8. Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca ma złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z określeniem
wykonywanych przez nie czynności z podziałem na budynek A i B oraz teren przyległy. W Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) należy podać wyłącznie liczbę osób realizujących zamówienie.
9. Z uwagi na charakter czynności wymagających stabilności kadry i spełnienia oczekiwań Zamawiającego w trakcie całego okresu realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób
wykonujących zamówienie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 280999,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 383009,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 383009,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.