eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Zakup sprzętu i usług IT na potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Szpitalu Miejskim w Rabce - ZdrojuOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu i usług IT na potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa
w Szpitalu Miejskim w Rabce - Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Rabce - Zdroju Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120480323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 26 77 001

1.5.8.) Numer faksu: 18 26 77 001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.dudczak@szpitalrabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalrabka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szpital - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu i usług IT na potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa
w Szpitalu Miejskim w Rabce - Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0238cd3-5ee4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00108603/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup sprzętu i usług IT na potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Szpitalu Miejskim w Rabce - Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0238cd3-5ee4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f0238cd3-5ee4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ewa.dudczak@szpitalrabka.pl (nie dotyczy
składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”).
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; wymagania
techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej
służące do odbioru dokumentów elektronicznych (oferta, oświadczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu) zawiera niniejsza SWZ oraz Rozporządzenie w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Szpital Miejski w Rabce – Zdroju Sp. z o.o informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski w Rabce - Zdroju Sp. z o.o., ul. Słoneczna 3, 34 - 700 Rabka - Zdrój, tel. 18 26 77 001, adres e-mail: sekretariat@szpitalrabka.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@szpitalrabka.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
11. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać udostępnione,
w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26.1.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie urządzenia do tworzenia kopii zapasowych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywana ilość zamawianego asortymentu, minimalne wymagania, funkcjonalności oraz parametry, jakie spełniać muszą w/w urządzenia. wraz z informacjami, oraz innego rodzaju obowiązków nakładanych na Wykonawcę ‐ zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący załącznikiem nr 5 do SWZ
4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowane na rynku.
2) W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce docelowe (dla wszystkich części), tj. Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o. ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój.
3) Oferowane urządzenia muszą posiadać stosowne certyfikaty / badania / atesty / deklaracje zgodności itp..
4) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości powstałych w wyniku rozpakowania, zmontowania i ustawienia wyposażenia, a także do naprawy/usunięcia na swój koszt wszelkich uszkodzeń w obiekcie Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju powstałych przy montażu lub transporcie (w sposób uzgodniony z Zamawiającym).
5. Minimalne warunki gwarancji:
1) Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia, wynosi minimum: 5 lat.
2) Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
3) W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego wyposażenia, sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.
4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu.
5) Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max. w ciągu
24 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii.
6) Na czas naprawy urządzenia należy dostarczyć sprawne urządzenie zastępcze.
7) Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej (załącznik do wzoru umowy).
6. Inne wymagania:
a) bezpłatna dostawa,
b) instalacja, uruchomienie, testowanie i włączenie do eksploatacji
c) instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji drukowanej.
7. Karta gwarancyjna dostarczana przez Wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych, które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji.
8. Minimalne warunki wsparcia technicznego:
1) Okres wsparcia technicznego liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia, wynosi minimum 60 miesięcy.
2) Wsparcie świadczone jest w języku polskim, bezpośrednio przez główną siedzibę producenta,
3) Wykonawca zapewni nieograniczony dostęp do wszystkich udostępnionych przez producenta aktualizacji, poprawek, komunikatów, subskrypcji, baz sygnatur, dokumentacji technicznej, baz wiedzy, instrumentów zgłaszania błędów,
4) Wykonawca umożliwi korzystanie z połączeń zdalnych, systemu ticketowego oraz wsparcia telefonicznego,
5) Wykonawca zapewnia, że usługi w ramach wsparcia technicznego, będą świadczone
w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
i 8 ustawy Pzp, w kwocie nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie to zostanie udzielone na warunkach tożsamych z warunkami zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium (dla części I, II i III):
1) Cena (C) – waga kryterium 100 pkt

B. Sposób oceny ofert w oparciu o kryterium
1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium dokonane będzie według następującego wzoru:
Kc = Cn/Cofb x 100
gdzie:
Kc – kryterium cena
Cn – najniższa cena brutto
Cofb – cena brutto oferty badane
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 100.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie macierzy z licencją oprogramowania do stworzenia klastra.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywana ilość zamawianego asortymentu, minimalne wymagania, funkcjonalności oraz parametry, jakie spełniać muszą w/w urządzenia. wraz z informacjami, oraz innego rodzaju obowiązków nakładanych na Wykonawcę ‐ zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący załącznikiem nr 5 do SWZ
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na każdą część przedmiotu zamówienia osobno - najkorzystniejsza oferta spośród złożonych na daną część zamówienia.
5. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowane na rynku.
2) W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce docelowe (dla wszystkich części), tj. Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o. ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój.
3) Oferowane urządzenia muszą posiadać stosowne certyfikaty / badania / atesty / deklaracje zgodności itp..
4) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości powstałych w wyniku rozpakowania, zmontowania i ustawienia wyposażenia, a także do naprawy/usunięcia na swój koszt wszelkich uszkodzeń w obiekcie Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju powstałych przy montażu lub transporcie (w sposób uzgodniony z Zamawiającym).
6. Minimalne warunki gwarancji:
1) Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia, wynosi minimum: 5 lat.
2) Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
3) W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego wyposażenia, sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.
4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu.
5) Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max. w ciągu
24 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii.
6) Na czas naprawy urządzenia należy dostarczyć sprawne urządzenie zastępcze.
7) Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej (załącznik do wzoru umowy).
7. Inne wymagania:
a) bezpłatna dostawa,
b) instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji drukowanej
8. Karta gwarancyjna dostarczana przez Wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych, które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji.
9. Minimalne warunki wsparcia technicznego:
1) Okres wsparcia technicznego liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia, wynosi minimum 60 miesięcy.
2) Wsparcie świadczone jest w języku polskim, bezpośrednio przez główną siedzibę producenta,
3) Wykonawca zapewni nieograniczony dostęp do wszystkich udostępnionych przez producenta aktualizacji, poprawek, komunikatów, subskrypcji, baz sygnatur, dokumentacji technicznej, baz wiedzy, instrumentów zgłaszania błędów,
4) Wykonawca umożliwi korzystanie z połączeń zdalnych, systemu ticketowego oraz wsparcia telefonicznego,
5) Wykonawca zapewnia, że usługi w ramach wsparcia technicznego, będą świadczone
w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
i 8 ustawy Pzp, w kwocie nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie to zostanie udzielone na warunkach tożsamych z warunkami zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium (dla części I, II i III):
1) Cena (C) – waga kryterium 100 pkt

B. Sposób oceny ofert w oparciu o kryterium
1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium dokonane będzie według następującego wzoru:
Kc = Cn/Cofb x 100
gdzie:
Kc – kryterium cena
Cn – najniższa cena brutto
Cofb – cena brutto oferty badane
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 100.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie urządzenia do zabezpieczenia sieci.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przewidywana ilość zamawianego asortymentu, minimalne wymagania, funkcjonalności oraz parametry, jakie spełniać muszą w/w urządzenia. wraz z informacjami, oraz innego rodzaju obowiązków nakładanych na Wykonawcę ‐ zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3. Opis zasad oraz warunków szczegółowych realizacji umowy, zawiera wzór umowy, będący załącznikiem nr 5 do SWZ
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na każdą część przedmiotu zamówienia osobno - najkorzystniejsza oferta spośród złożonych na daną część zamówienia.
5. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowane na rynku.
2) W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce docelowe (dla wszystkich części), tj. Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o. ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój.
3) Oferowane urządzenia muszą posiadać stosowne certyfikaty / badania / atesty / deklaracje zgodności itp..
4) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości powstałych w wyniku rozpakowania, zmontowania i ustawienia wyposażenia, a także do naprawy/usunięcia na swój koszt wszelkich uszkodzeń w obiekcie Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju powstałych przy montażu lub transporcie (w sposób uzgodniony z Zamawiającym).
6. Minimalne warunki gwarancji:
1) Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia, wynosi minimum: 3 lata.
2) Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia oraz sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
3) W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego wyposażenia, sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.
4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu.
5) Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max. w ciągu
24 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii.
6) Na czas naprawy urządzenia należy dostarczyć sprawne urządzenie zastępcze.
7) Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej (załącznik do wzoru umowy).
7. Inne wymagania:
a) bezpłatna dostawa,
b) instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji drukowanej.
8. Karta gwarancyjna dostarczana przez Wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych, które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji.
9. Minimalne warunki wsparcia technicznego:
1) Okres wsparcia technicznego liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia, wynosi minimum 36 miesięcy.
2) Wsparcie świadczone jest w języku polskim, bezpośrednio przez główną siedzibę producenta,
3) Wykonawca zapewni nieograniczony dostęp do wszystkich udostępnionych przez producenta aktualizacji, poprawek, komunikatów, subskrypcji, baz sygnatur, dokumentacji technicznej, baz wiedzy, instrumentów zgłaszania błędów,
4) Wykonawca umożliwi korzystanie z połączeń zdalnych, systemu ticketowego oraz wsparcia telefonicznego,
5) Wykonawca zapewnia, że usługi w ramach wsparcia technicznego, będą świadczone
w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
i 8 ustawy Pzp, w kwocie nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie to zostanie udzielone na warunkach tożsamych z warunkami zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium (dla części I, II i III):
1) Cena (C) – waga kryterium 100 pkt

B. Sposób oceny ofert w oparciu o kryterium
1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium dokonane będzie według następującego wzoru:
Kc = Cn/Cofb x 100
gdzie:
Kc – kryterium cena
Cn – najniższa cena brutto
Cofb – cena brutto oferty badane
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 100.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, pod rygorem nieważności należy złożyć
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy wykonawca jako oświadczenie własne.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) markę, model i producenta oferowanego sprzętu.
2. Dla części II – Macierz z licencją oprogramowania do stworzenia klastra:
1) Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w okresie 5 lat w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
2) Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
3. Dla części III – Urządzenie do zabezpieczenia sieci:
1) Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.
4. Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań
i parametrów określonych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, który nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dla części II – Macierz z licencją oprogramowania do stworzenia klastra:
1) Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w okresie 5 lat w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
2) Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Dla części III – Urządzenie do zabezpieczenia sieci:
1) Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników, w szczególności oferta winna zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z co najmniej następującymi załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią):
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców,
2) przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z rozdziałem 8 SWZ.
3) pełnomocnictwo (zgodnie z rozdziałem 13 ust. 4-5 SWZ) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile dotyczy.
2. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń lub dokumentów są zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:
a) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
b) są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2) lit. a) specyfikacji. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, dokumenty wymienione w rozdziale 9 SWZ.
4) Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa rozdziale 6 SWZ.
6) Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 6 SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale 7 SWZ Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone w rozdziale 9 SWZ w sposób i w trybie tam określonym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/, w sposób opisany w Rozdziale 10 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.