eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: 1) "Przebudowa ulicy Sierpeckiej" 2) "Przebudowa ulicy Medycznej " 3) "Rozbudowa ulicy Wiosennej"Ogłoszenie z dnia 2023-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:
1) „Przebudowa ulicy Sierpeckiej”
2) „Przebudowa ulicy Medycznej ”
3) „Rozbudowa ulicy Wiosennej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610209280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bielska 9/11

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: (24) 364-01-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd-plock.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:
1) „Przebudowa ulicy Sierpeckiej”
2) „Przebudowa ulicy Medycznej ”
3) „Rozbudowa ulicy Wiosennej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3401fe77-5ec8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034821/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przebudowa ulicy Sierpeckiej- opracowanie dokumentacji

1.3.7 Przebudowa ulicy Medycznej - opracowanie dokumentacji

1.3.8 Rozbudowa ulicy Wiosennej - opracowanie dokumentacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_plock

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_plock

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Środkiem komunikacji elektronicznej w
niniejszym postępowaniu jest: a) Platforma, dostępna pod adresem ://platformazakupowa.pl/pn/mzd_plock i formularz Wyślij
wiadomość (dostępny na stronie postępowania). Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert. b)
sekretariat@mzd-plock.eu w sytuacjach awaryjnych np. awaria Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się
z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2.Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami
odbywała się tylko za pośrednictwem Platformy. 3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dla Wykonawców. 5. Za datę przekazania (wpływu)oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.6. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: .zip .7Z. 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji
podpisów.8. Ofertę i oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.9. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul.
Bielska 9/11, 09-402 Płock, tel. 24 364 01 20, e-mail: mzd@mzd-plock.eu, dalej MZD;
Klauzula RODO - załącznik do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZD.NZ.391.11.2023.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót budowlanych z podziałem dla zadania „Przebudowa ulicy Sierpeckiej” – droga powiatowa, klasy „Z”, KR3,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót budowlanych dla zadania
„Przebudowa ulicy Medycznej” – droga powiatowa, klasy „Z”, KR3,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie robót budowlanych dla zadnia
„Rozbudowa ulicy Wiosennej” – droga gminna, klasy „D”, KR2

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa;
1. Zamawiający wymaga aby:
a) Wykonawca wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej :
CZĘŚĆ 1: Dokumentacja „Przebudowa ulicy „Sierpeckiej”
jedno opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy /przebudowy drogi publicznej (w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku ) o wartości nie niższej niż 40.000,00 zł brutto,
CZĘŚĆ 2 : Dokumentacja „Przebudowa ulicy Medycznej”
jedno opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy /przebudowy drogi publicznej (w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku ) wraz z infrastrukturą o wartości nie niższej niż 40.000,00 zł brutto,
CZĘŚĆ 3:Dokumentacja „Rozbudowa ulicy Wiosennej”
jedno opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy /przebudowy drogi publicznej (w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku ) wraz z infrastrukturą o wartości nie niższej niż 10.000,00 zł brutto,

Wszystkie CZĘŚCI
b) Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego co najmniej:
- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń* – projektant branży drogowej,
- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń* – projektant branży elektrycznej,
- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*- projektant branży sanitarnej.
Jedna osoba może pełnić więcej niż 1 funkcję ze wskazanych w ppkt b).
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część dopuszcza się wykazanie tego samego doświadczenia (jeśli spełnia warunek) oraz tych samych osób posiadających uprawnienia/kwalifikacje we wszystkich częściach.
*Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
2. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt. 1.4 a) musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną na daną część,
b) warunek określony w pkt 1.4 b) wykonawcy składający ofertę wspólną na daną część mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika z załączonych lub ogólnodostępnych dokumentów,
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej (w tym spółki cywilne) – pełnomocnictwo udzielone liderowi,
3)Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby- Załącznik nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów /jeżeli dotyczy/.
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Załącznik Nr 4 - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( w tym spółki cywilne).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku złożenia oferty wspólnej (w tym spółki cywilne) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2) Oferta składana przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być
przedstawiona jako jedna oferta i spełniać następujące wymagania:
a) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.
b) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (jeśli dotyczy) składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia osobno lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń woli) w imieniu każdego z wykonawców osobno.
c) do oferty należy dołączyć oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Załącznik Nr 4

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

określone w projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_plock

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(przesłanka obligatoryjna)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.