eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › Przebudowa budynku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z pododdziałem Noworodków Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w ZłotowieOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z pododdziałem Noworodków Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 28

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.zlotow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z pododdziałem Noworodków Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3df9569a-5df7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421391

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00166711/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i modernizacja budynku oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem noworodków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij
wiadomość”: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuję się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie
przycisku „wyślij” wiadomości”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomości została wysłana do Zamawiającego. Wykonawca
może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji za pośrednictwem udostępnionego kanału. Wyjaśnienia treści
specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 284 ustawy p.z.p. Treść pytań (bez ujawniania źródła
zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie
w sekcji „Komunikaty”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Pan Mariusz Troczyński, kontakt: tel. 67 263 22 33 wew. 565, e-mail: m.troczynski@szpital.zlotow.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P. Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P. Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 20/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Pododdziałem Noworodków Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót (stanowiącym dokumentację pomocniczą), pozostałych dokumentach stanowiących załączniki do SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium nr 1 - Cena brutto oferty (C) – waga kryterium 60 %;
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. W kryterium nr 1 – „Cena brutto oferty” maksymalną liczbę punktów, tj. 60 punktów (1% = 1pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają punkty wynikające z przeliczeń arytmetycznych, zgodnie z poniższym wzorem:
najniższa zaoferowana cena brutto oferty
C = ------------------------------------------------ x 100 x 60%
cena brutto oferty ocenianej

2) Kryterium nr 2 - Gwarancja jakości (G) – waga kryterium 20 %;
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. W kryterium nr 2 – „Gwarancja jakości” oferta może uzyskać maksymalną liczbę punktów, tj. 20 punktów (1% = 1pkt). Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie na podstawie zadeklarowanej długości okresu gwarancji jakości na cały zakres przedmiotu umowy, wskazanej przez Wykonawcę w pełnych miesiącach w formularzu ofertowym. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zadeklarowany okres gwarancji jakości na cały zakres przedmiotu umowy/ Ilość przyznanych punktów w kryterium „Gwarancja jakości”
36 miesięcy - 0 punktów
48 miesięcy - 10 punktów
60 miesięcy - 20 punktów
Minimalny okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Podstawą przyznania punktów w kryterium "Gwarancja jakości" będzie okres gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Określenie przez Wykonawcę okresu gwarancji w więcej niż jednym przedziale lub brak wskazania go w ogóle spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego domniemania, iż Wykonawca zaoferował minimalny, tj. 36-miesięczny okres gwarancji. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 60 miesięcy spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 60 miesięcy, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę.

3) Kryterium nr 3 – Pośredni termin realizacji (T) – waga kryterium 20 %
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. W kryterium nr 3 – „Pośredni termin realizacji” maksymalną liczbę punktów, tj. 20 punktów (1% = 1 pkt) otrzyma oferta, która zaoferuje najkrótszy pośredni termin realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
Pośredni termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia podpisania umowy, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1 pkt a)/Liczba punktów do uzyskania w kryterium „Pośredni termin realizacji”
Do 4 miesięcy 20 pkt
Do 5 miesięcy 10 pkt
Do 6 miesięcy 0 pkt
Maksymalny pośredni termin realizacji przedmiotu zamówienia może wynieść 6 miesięcy.
Podstawą przyznania punktów w kryterium "Pośredni termin realizacji" będzie termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku wskazania w ofercie terminu realizacji albo wskazania innego terminu niż w tabeli powyżej Zamawiający przyjmie, że zaoferowany został najdłuższy termin, czyli 6 miesięcy i Wykonawcy przyznane zostanie 0 punktów za to kryterium. Określenie terminu realizacji na poziomie niższym niż 4 miesiące spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny oferty wartości 4 miesiące, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty termin realizacji deklarowany przez Wykonawcę.
Suma punktów uzyskana przez ofertę Wykonawcy „S” obliczana wg poniższego wzoru:
S = C + G + T
2. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów wynosi 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pośredni termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na:
- budowie, przebudowie, rozbudowie budynku użyteczności publicznej (kategoria budynków: V, IX, XI do XVIII),
- budowie, przebudowie, rozbudowie budynku służby zdrowia (kategoria XI) wraz z instalacjami gazów medycznych,
o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda robota budowlana wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ
.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p oraz w art. 5K rozporządzenia (UE) nr 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu tj. oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna). Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) – stanowiące załącznik nr 3A do SWZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na:
- budowie, przebudowie, rozbudowie budynku użyteczności publicznej (kategoria budynków: V, IX, XI do XVIII),
- budowie, przebudowie, rozbudowie budynku służby zdrowia (kategoria XI) wraz z instalacjami gazów medycznych,
o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda robota budowlana wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Formularzu ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
- Tabela elementów scalonych – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ,
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 7 do SWZ,
- dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji)
- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku SBL Złotów, nr rachunku 67 8941 0006 0017 7904 20 0000 10 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania: 20/ZP/2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona .
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający dopuszcza fakultatywnie udzielenie Wykonawcy zaliczek:
a) na roboty budowlane
b) na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy a wynikających z zestawienia materiałów kosztorysu ofertowego.
2. Zamawiający może udzielić zaliczki na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach określonych poniżej.
3. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokości 30 % wartości realizowanego zamówienia brutto na poczet wykonania robót budowlanych lub/i zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Zaliczki mogą być udzielane wyłącznie na roboty objęte odbiorami częściowymi.
5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaże w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz materiałów, który pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a także formę zabezpieczenia ich wykonania.
6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
7. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).
8. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia.
9. W przypadku zlecenia części robót na podstawie zaliczki do wykonania przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku jaka część robót (rzeczowo – finansowa) będzie realizowana przez Podwykonawcę.
10. Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku o jej przyznanie.
11. Do rozliczania zaliczek mają zastosowanie zapisy dotyczące dokonywania rozliczeń przedmiotu umowy określone w § 11 niniejszej Umowy.
12. Zamawiającemu w każdym czasie realizacji robót z zaliczki przysługuje prawo do żądania rozliczenia zaliczki w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikającym z ust. 12 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 12 oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki, a także zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o kolejna transzę zaliczki, Zamawiający może jej udzielić wyłącznie po rozliczeniu przyznanej już transzy.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.
16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur częściowych za wykonane roboty do dnia rozliczenia się z zaliczki.
17. Odbiór końcowy robót będzie możliwy dopiero po całkowitym rozliczeniu się Wykonawcy z przyznanych zaliczek.
18. Zamawiający zastrzega iż, udzielenie zaliczki jest uprawnieniem Zamawiającego. Brak wyrażenia zgody na jej udzielenie nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ ( w § 3, § 8, § 9 i § 19).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-19 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wpisał w ogłoszeniu okres realizacji zamówienia wynoszący 7 miesięcy, natomiast zgodnie z zapisami SWZ termin wykonania zamówienia został podzielony na dwa okresy tj.:
a) Termin nr 1 - POŚREDNI: od 4 do 6 miesięcy (termin ten stanowi punktowane kryterium oceny ofert).
Czynności, które należy wykonać w powyższym terminie:
- zakończenie robót budowlanych poświadczone przez Kierownika budowy i Inspektorów nadzoru,
- złożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
- złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie (potwierdzenie wpływu wniosku).
b) Termin nr 2 - KOŃCOWY tj. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego wynosi 40 dni kalendarzowych liczony od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie, rozruch i oddanie do eksploatacji, zgłoszenie odbioru końcowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.