eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wrocławski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934816

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 131

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-440

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48717222066

1.5.8.) Numer faksu: +48717221706

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatwroclawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwroclawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18c37f47-5eb9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032184/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Przetargowej Logintrade:https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 2. Za pośrednictwem Platformy Przetargowej Logintrade odbywa się komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, odpowiedzi na pytania, modyfikacji, przekazywanie wezwań i zawiadomień w ramach prowadzonego postępowania. 3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Logintrade, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej Logintrade przez Wykonawcę jest bezpłatne. 4. Użytkownikom zewnętrznym – Wykonawcom przysługuje prawo korzystania z wsparcia technicznego dla Wykonawców Platformy Przetargowej: + 48 71 787 37 57; + 48 71 787 35 34; + 48 71 787 37 27; Pn.–pt.: 8:00 – 16:00; helpdesk@logintrade.net 5. Sposób sporządzenia ofert, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz innych informacji oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu winne być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy Przetargowej Logintrade, a w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postepowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel.71/7221700, fax. 71/7221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała, kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu nr SP-ZP.272.2.64.2023.MC.II pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno-asfaltową na gorąco z WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP-ZP.272.2.64.2023.MC.II

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin Długołęka i Czernica.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1 tejże ustawy, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:
a) wycięcie nawierzchni,
b) oczyszczenie i osuszenie miejsca naprawy,
c) posmarowanie dna i boków ubytku emulsją asfaltową,
d) wypełnienie ubytku masą mineralno-asfaltową,
e) zagęszczenie ułożonej warstwy betonu asfaltowego,
f) uszczelnienie połączeń asfaltem,
na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin: Długołęka i Czernica (dla robót podobnych jak w Zadaniu 1).
1.1. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach „tych samych” do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 213 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanym na podstawie art. 304 ustawy Pzp).
1.2. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
1.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1.5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał
(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy/firmy tych podwykonawców. Brak wskazania w formularzu oferty zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub brak podania nazwy firm podwykonawców będzie oznaczało, że wykonawca zamierza osobiście wykonana zamówienie.
3.6. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykona przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena ofertowa brutto (C) – waga: 60%
Przedłużenie okresu gwarancji (G) – waga 40 %

1) Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
a) Kryterium cena (C) - max. 60 pkt:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:


Cmin
C = ------------------------ x 60 pkt
Cob

gdzie:
C – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert (zł)
Cob - cena brutto badanej oferty (zł)

b) Kryterium przedłużenie okresu gwarancji (G) – max 40 pkt.:
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać dodatkowe punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
Wymagany minimalny termin gwarancji to: 12 miesięcy
Punktowany maksymalny termin gwarancji to: 36 miesięcy
Oferta z okresem gwarancji, tj. 36 m-cy otrzyma maksymalną liczbę punktów 40, oferta z minimalnym okresem gwarancji, tj. 12 miesięcy otrzyma 0 punktów.
Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

Gob – G12
G = ------------------------ x 40 pkt
G36 – G12
gdzie:
G - liczba punktów za kryterium przedłużenie okresu gwarancji
Gob - okres gwarancji oferty badanej
G12 - minimalny wymagany okres gwarancji - 12 m-cy
G36 - maksymalny punktowany okres gwarancji - 36 m-cy

Termin gwarancji na przedmiot zamówienia (G) powinien zostać podany w miesiącach, przy czym jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 12 – miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
UWAGA: Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego, punktowanego Zamawiający do oceny ofert przyjmie 36 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w SWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „Cena oferty”
G – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin Siechnice i Żórawina.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1 tejże ustawy, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:
a) wycięcie nawierzchni,
b) oczyszczenie i osuszenie miejsca naprawy,
c) posmarowanie dna i boków ubytku emulsją asfaltową,
d) wypełnienie ubytku masą mineralno-asfaltową,
e) zagęszczenie ułożonej warstwy betonu asfaltowego,
f) uszczelnienie połączeń asfaltem,
na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin: Siechnice i Żórawina (dla robót podobnych jak w Zadaniu 2).
1.1. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach „tych samych” do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 213 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanym na podstawie art. 304 ustawy Pzp).
1.2. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
1.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1.5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał
(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy/firmy tych podwykonawców. Brak wskazania w formularzu oferty zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub brak podania nazwy firm podwykonawców będzie oznaczało, że wykonawca zamierza osobiście wykonana zamówienie.
1.6. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykona przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena ofertowa brutto (C) – waga: 60%
Przedłużenie okresu gwarancji (G) – waga 40 %

1) Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
a) Kryterium cena (C) - max. 60 pkt:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:


Cmin
C = ------------------------ x 60 pkt
Cob

gdzie:
C – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert (zł)
Cob - cena brutto badanej oferty (zł)

b) Kryterium przedłużenie okresu gwarancji (G) – max 40 pkt.:
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać dodatkowe punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
Wymagany minimalny termin gwarancji to: 12 miesięcy
Punktowany maksymalny termin gwarancji to: 36 miesięcy
Oferta z okresem gwarancji, tj. 36 m-cy otrzyma maksymalną liczbę punktów 40, oferta z minimalnym okresem gwarancji, tj. 12 miesięcy otrzyma 0 punktów.
Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

Gob – G12
G = ------------------------ x 40 pkt
G36 – G12
gdzie:
G - liczba punktów za kryterium przedłużenie okresu gwarancji
Gob - okres gwarancji oferty badanej
G12 - minimalny wymagany okres gwarancji - 12 m-cy
G36 - maksymalny punktowany okres gwarancji - 36 m-cy

Termin gwarancji na przedmiot zamówienia (G) powinien zostać podany w miesiącach, przy czym jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 12 – miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
UWAGA: Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego, punktowanego Zamawiający do oceny ofert przyjmie 36 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w SWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „Cena oferty”
G – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1 tejże ustawy, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:
a) wycięcie nawierzchni,
b) oczyszczenie i osuszenie miejsca naprawy,
c) posmarowanie dna i boków ubytku emulsją asfaltową,
d) wypełnienie ubytku masą mineralno-asfaltową,
e) zagęszczenie ułożonej warstwy betonu asfaltowego,
f) uszczelnienie połączeń asfaltem,
na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin: Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka (dla robót podobnych jak w Zadaniu 3).
1.1. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach „tych samych” do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 213 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanym na podstawie art. 304 ustawy Pzp).
1.2. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
1.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1.5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał
(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy/firmy tych podwykonawców. Brak wskazania w formularzu oferty zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub brak podania nazwy firm podwykonawców będzie oznaczało, że wykonawca zamierza osobiście wykonana zamówienie.
1.6. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykona przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena ofertowa brutto (C) – waga: 60%
Przedłużenie okresu gwarancji (G) – waga 40 %

1) Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
a) Kryterium cena (C) - max. 60 pkt:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:


Cmin
C = ------------------------ x 60 pkt
Cob

gdzie:
C – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert (zł)
Cob - cena brutto badanej oferty (zł)

b) Kryterium przedłużenie okresu gwarancji (G) – max 40 pkt.:
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać dodatkowe punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
Wymagany minimalny termin gwarancji to: 12 miesięcy
Punktowany maksymalny termin gwarancji to: 36 miesięcy
Oferta z okresem gwarancji, tj. 36 m-cy otrzyma maksymalną liczbę punktów 40, oferta z minimalnym okresem gwarancji, tj. 12 miesięcy otrzyma 0 punktów.
Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

Gob – G12
G = ------------------------ x 40 pkt
G36 – G12
gdzie:
G - liczba punktów za kryterium przedłużenie okresu gwarancji
Gob - okres gwarancji oferty badanej
G12 - minimalny wymagany okres gwarancji - 12 m-cy
G36 - maksymalny punktowany okres gwarancji - 36 m-cy

Termin gwarancji na przedmiot zamówienia (G) powinien zostać podany w miesiącach, przy czym jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 12 – miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
UWAGA: Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego, punktowanego Zamawiający do oceny ofert przyjmie 36 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w SWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „Cena oferty”
G – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin Kąty Wrocławskie i Kobierzyce.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1 tejże ustawy, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:
a) wycięcie nawierzchni,
b) oczyszczenie i osuszenie miejsca naprawy,
c) posmarowanie dna i boków ubytku emulsją asfaltową,
d) wypełnienie ubytku masą mineralno-asfaltową,
e) zagęszczenie ułożonej warstwy betonu asfaltowego,
f) uszczelnienie połączeń asfaltem,
na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin: Kąty Wrocławskie i Kobierzyce (dla robót podobnych jak w Zadaniu 4).
1.1. Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach „tych samych” do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 213 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanym na podstawie art. 304 ustawy Pzp).
1.2. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
1.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1.5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał
(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy/firmy tych podwykonawców. Brak wskazania w formularzu oferty zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub brak podania nazwy firm podwykonawców będzie oznaczało, że wykonawca zamierza osobiście wykonana zamówienie.
1.6. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykona przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena ofertowa brutto (C) – waga: 60%
Przedłużenie okresu gwarancji (G) – waga 40 %

1) Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
a) Kryterium cena (C) - max. 60 pkt:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:


Cmin
C = ------------------------ x 60 pkt
Cob

gdzie:
C – liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert (zł)
Cob - cena brutto badanej oferty (zł)

b) Kryterium przedłużenie okresu gwarancji (G) – max 40 pkt.:
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać dodatkowe punkty, jeżeli Wykonawca zadeklaruje wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.
Wymagany minimalny termin gwarancji to: 12 miesięcy
Punktowany maksymalny termin gwarancji to: 36 miesięcy
Oferta z okresem gwarancji, tj. 36 m-cy otrzyma maksymalną liczbę punktów 40, oferta z minimalnym okresem gwarancji, tj. 12 miesięcy otrzyma 0 punktów.
Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

Gob – G12
G = ------------------------ x 40 pkt
G36 – G12
gdzie:
G - liczba punktów za kryterium przedłużenie okresu gwarancji
Gob - okres gwarancji oferty badanej
G12 - minimalny wymagany okres gwarancji - 12 m-cy
G36 - maksymalny punktowany okres gwarancji - 36 m-cy

Termin gwarancji na przedmiot zamówienia (G) powinien zostać podany w miesiącach, przy czym jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 12 – miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.
UWAGA: Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego, punktowanego Zamawiający do oceny ofert przyjmie 36 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni warunki zawarte w SWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „Cena oferty”
G – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a) dysponują osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, mogącą się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi.
UWAGA 1:
Jeden kierownik budowy może nadzorować maksymalnie 2 zadania. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na 3 lub 4 zadania, musi wykazać się dysponowaniem co najmniej dwoma kierownikami budowy.
UWAGA 2:
Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadania uprawnień dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uznane przez odpowiedni organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi uznawania kwalifikacji, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z treścią art. 118 ust. 2 ustawy Pzp - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
b) będą dysponować/dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, dla każdego z zadań oddzielnie, tj.:
Lp. Wymagany sprzęt Marka i model Parametry
1. frezarka do nawierzchni bitumicznych
o szer. roboczej 0,5 - 1,0 m szerokość robocza: ………..
2. układarka mas bitumicznych o szer. roboczej ok. 1,0 - 1,2 m szerokość robocza: ………..
3. walec stalowy o wadze 2 - 4 ton waga maszyny: ………
4. walec stalowy o wadze 8 - 10 ton
(łaty bitumiczne o pow. > 200 m2) waga maszyny: ………
UWAGA:
Ww. zestaw wszystkich maszyn może zostać wykorzystany do maksymalnie 2 zadań. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na 3 lub 4 zadania, musi wykazać się dysponowaniem minimum 2 kompletami ww. sprzętu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji jeżeli Wykonawca nie wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków (o których mowa w poniższym pkt 8 i pkt 9 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik 7 do SWZ,
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami dla każdego zadania oddzielnie – załącznik 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Ofertę stanowi :
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do SWZ.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik 2 do SWZ.
2.1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 2.1. do SWZ.
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 3 do SWZ.
4) Odpowiedni dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym do podpisania oferty (lub do podpisania pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy) lub innego właściwego rejestru, z uwzględnieniem zapisów poniższego ust. 8 – jeżeli dotyczy.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 6 do SWZ.
6) dowód wniesienia wadium – jeżeli zostało wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia (sposób i zasady wniesienia wadium określone zostały w Rozdziale 4 ust. 19 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

19. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
dla Zadania 1 – 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)
dla Zadanie 2 – 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
dla Zadanie 3 – 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)
dla Zadanie 4 – 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
2) Przedłużenie związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 462).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
24 1560 0013 2124 1805 1000 0006 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty).
5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt b, c wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
10) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
13) Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zgodnie z zapisami art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci taką ofertę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):
1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.2. W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (załącznik 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
1.5. Jeżeli została wybrana oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
1.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego winno wynikać, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 3 do SWZ.
1.6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w Rozdziale 10 ust. 6 pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy (załącznik 4 do SWZ). 2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3. Zmiana
umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy złożyć przy użyciu Platformy przetargowej Logintrade pod adresem https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.