eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Dostawa artykułów żywnościowych do 2 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie - 10 części.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do 2 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie - 10 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bursa Miejska w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243016145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prusa 20

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-207

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 3434444012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bursa.miejska@edukacja.czestochowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursamiejska.czest.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych do 2 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie - 10 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c671bf0b-5dde-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c671bf0b-5dde-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, oraz poczty elektronicznej e-mail: bursa.miejska@edukacja.czestochowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” dostępne na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępnym pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określone w Regulaminie Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bursa Miejska w Częstochowie reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Prusa 20, 42-207 Częstochowa, tel. 34 34 44 012).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: "Dostawę artykułów żywnościowych do 2 stołówek Bursy Miejskiej w Częstochowie - 10 części"- I postępowanie prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami Pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BM.2511.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów ogólnospożywczych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty (P) - waga kryterium 60%,
b) czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych (T1) - waga kryterium 20%,
c) termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) - waga kryterium 20%.
3. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P = (C min /C oce) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert
C oce – cena całkowita oferty ocenianej
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
4. W przypadku kryterium - Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych punkty (T1) będą
przyznawane w sposób jak niżej na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 1 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 2 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 3 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 4 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 0 pkt;
5. W przypadku kryterium - Termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) będą przyznawane w sposób jak niżej na podstawie
deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 2 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 0 pkt;
6. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w
danym kryterium:
X= P +T1 + T2
(Całkowita liczba punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium - cena + ilość punktów uzyskanych w kryterium - czas realizacji
zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych + ilość punktów uzyskanych w kryterium - termin wymiany
reklamowanego asortymentu).
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanego asotymentu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mięsa

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty (P) - waga kryterium 60%,
b) czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych (T1) - waga kryterium 20%,
c) termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) - waga kryterium 20%.
3. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P = (C min /C oce) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert
C oce – cena całkowita oferty ocenianej
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
4. W przypadku kryterium - Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych punkty (T1) będą
przyznawane w sposób jak niżej na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 1 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 2 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 3 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 4 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 0 pkt;
5. W przypadku kryterium - Termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) będą przyznawane w sposób jak niżej na podstawie
deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 2 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 0 pkt;
6. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w
danym kryterium:
X= P +T1 + T2
(Całkowita liczba punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium - cena + ilość punktów uzyskanych w kryterium - czas realizacji
zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych + ilość punktów uzyskanych w kryterium - termin wymiany
reklamowanego asortymentu).
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanego asotymentu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wędlin

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty (P) - waga kryterium 60%,
b) czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych (T1) - waga kryterium 20%,
c) termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) - waga kryterium 20%.
3. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P = (C min /C oce) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert
C oce – cena całkowita oferty ocenianej
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
4. W przypadku kryterium - Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych punkty (T1) będą
przyznawane w sposób jak niżej na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 1 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 2 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 3 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 4 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 0 pkt;
5. W przypadku kryterium - Termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) będą przyznawane w sposób jak niżej na podstawie
deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 2 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 0 pkt;
6. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w
danym kryterium:
X= P +T1 + T2
(Całkowita liczba punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium - cena + ilość punktów uzyskanych w kryterium - czas realizacji
zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych + ilość punktów uzyskanych w kryterium - termin wymiany
reklamowanego asortymentu).
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanego asotymentu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa produktów mleczarskich

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty (P) - waga kryterium 60%,
b) czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych (T1) - waga kryterium 20%,
c) termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) - waga kryterium 20%.
3. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P = (C min /C oce) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert
C oce – cena całkowita oferty ocenianej
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
4. W przypadku kryterium - Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych punkty (T1) będą
przyznawane w sposób jak niżej na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 1 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 2 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 3 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 4 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 0 pkt;
5. W przypadku kryterium - Termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) będą przyznawane w sposób jak niżej na podstawie
deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 2 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 0 pkt;
6. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w
danym kryterium:
X= P +T1 + T2
(Całkowita liczba punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium - cena + ilość punktów uzyskanych w kryterium - czas realizacji
zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych + ilość punktów uzyskanych w kryterium - termin wymiany
reklamowanego asortymentu).
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanego asotymentu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich, ciastkarskich

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty (P) - waga kryterium 60%,
b) czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych (T1) - waga kryterium 20%,
c) termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) - waga kryterium 20%.
3. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P = (C min /C oce) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert
C oce – cena całkowita oferty ocenianej
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
4. W przypadku kryterium - Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych punkty (T1) będą
przyznawane w sposób jak niżej na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 1 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 2 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 3 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 4 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 0 pkt;
5. W przypadku kryterium - Termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) będą przyznawane w sposób jak niżej na podstawie
deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 2 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 0 pkt;
6. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w
danym kryterium:
X= P +T1 + T2
(Całkowita liczba punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium - cena + ilość punktów uzyskanych w kryterium - czas realizacji
zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych + ilość punktów uzyskanych w kryterium - termin wymiany
reklamowanego asortymentu).
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanego asotymentu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa warzyw i owoców

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty (P) - waga kryterium 60%,
b) czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych (T1) - waga kryterium 20%,
c) termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) - waga kryterium 20%.
3. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P = (C min /C oce) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert
C oce – cena całkowita oferty ocenianej
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
4. W przypadku kryterium - Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych punkty (T1) będą
przyznawane w sposób jak niżej na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 1 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 2 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 3 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 4 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 0 pkt;
5. W przypadku kryterium - Termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) będą przyznawane w sposób jak niżej na podstawie
deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 2 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 0 pkt;
6. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w
danym kryterium:
X= P +T1 + T2
(Całkowita liczba punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium - cena + ilość punktów uzyskanych w kryterium - czas realizacji
zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych + ilość punktów uzyskanych w kryterium - termin wymiany
reklamowanego asortymentu).
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanego asotymentu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ziemniaków

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty (P) - waga kryterium 60%,
b) czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych (T1) - waga kryterium 20%,
c) termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) - waga kryterium 20%.
3. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P = (C min /C oce) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert
C oce – cena całkowita oferty ocenianej
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
4. W przypadku kryterium - Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych punkty (T1) będą
przyznawane w sposób jak niżej na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 1 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 2 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 3 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 4 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 0 pkt;
5. W przypadku kryterium - Termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) będą przyznawane w sposób jak niżej na podstawie
deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 2 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 0 pkt;
6. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w
danym kryterium:
X= P +T1 + T2
(Całkowita liczba punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium - cena + ilość punktów uzyskanych w kryterium - czas realizacji
zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych + ilość punktów uzyskanych w kryterium - termin wymiany
reklamowanego asortymentu).
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanego asotymentu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa drobiu

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty (P) - waga kryterium 60%,
b) czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych (T1) - waga kryterium 20%,
c) termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) - waga kryterium 20%.
3. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P = (C min /C oce) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert
C oce – cena całkowita oferty ocenianej
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
4. W przypadku kryterium - Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych punkty (T1) będą
przyznawane w sposób jak niżej na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 1 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 2 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 3 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 4 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 0 pkt;
5. W przypadku kryterium - Termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) będą przyznawane w sposób jak niżej na podstawie
deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 2 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 0 pkt;
6. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w
danym kryterium:
X= P +T1 + T2
(Całkowita liczba punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium - cena + ilość punktów uzyskanych w kryterium - czas realizacji
zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych + ilość punktów uzyskanych w kryterium - termin wymiany
reklamowanego asortymentu).
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanego asotymentu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa jajek

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty (P) - waga kryterium 60%,
b) czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych (T1) - waga kryterium 20%,
c) termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) - waga kryterium 20%.
3. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P = (C min /C oce) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert
C oce – cena całkowita oferty ocenianej
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
4. W przypadku kryterium - Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych punkty (T1) będą
przyznawane w sposób jak niżej na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 1 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 2 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 3 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 4 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 0 pkt;
5. W przypadku kryterium - Termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) będą przyznawane w sposób jak niżej na podstawie
deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 2 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 0 pkt;
6. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w
danym kryterium:
X= P +T1 + T2
(Całkowita liczba punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium - cena + ilość punktów uzyskanych w kryterium - czas realizacji
zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych + ilość punktów uzyskanych w kryterium - termin wymiany
reklamowanego asortymentu).
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanego asotymentu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ryb i mrożonek

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty (P) - waga kryterium 60%,
b) czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych (T1) - waga kryterium 20%,
c) termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) - waga kryterium 20%.
3. W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
P = (C min /C oce) x 60 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert
C oce – cena całkowita oferty ocenianej
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
4. W przypadku kryterium - Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych punkty (T1) będą
przyznawane w sposób jak niżej na podstawie deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 1 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 2 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 3 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że zrealizuje zamówienie złożone w dniu dostawy w sytuacjach nagłych w czasie do 4 godzin licząc
od momentu złożenia zamówienia w formie elektronicznej – oferta
otrzyma 0 pkt;
5. W przypadku kryterium - Termin wymiany reklamowanego asortymentu (T2) będą przyznawane w sposób jak niżej na podstawie
deklaracji złożonej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ:
jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 20 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 1,5 godziny licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 10 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 2 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 5 pkt;
- jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że wymieni reklamowany asortyment w czasie do 3 godzin licząc od momentu zgłoszenia
nieprawidłowości przez Zamawiającego – oferta otrzyma 0 pkt;
6. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę punktów jakie oferta uzyskała w
danym kryterium:
X= P +T1 + T2
(Całkowita liczba punktów = ilość punktów uzyskanych w kryterium - cena + ilość punktów uzyskanych w kryterium - czas realizacji
zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych + ilość punktów uzyskanych w kryterium - termin wymiany
reklamowanego asortymentu).
7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia złożonego w dniu dostawy w sytuacjach wyjątkowych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany reklamowanego asotymentu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Formularz cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j do SWZ;
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ;
4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy).
6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego powinno wynikać, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 12.5. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust.2 ustawy Pzp. W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.