eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2023-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000314193

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czackiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-051

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spzoz1.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz1.rzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47274a23-5eb6-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00153609/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47274a23-5eb6-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, 35-051 Rzeszów;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Michałem Wagnerem, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Szpital Miejski im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@spzoz1.rzeszow.pl,
tel. 17 861-10-31 wew. 422;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AD.ZP.3810-40/2023/KZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: SWZ, projektowane postanowienia umowy – załącznik do SWZ oraz PFU - program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik Nr 2 do SWZ
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach:
a) etap 1 – obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i dokumentacji formalno – prawnej do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych oraz uzyskanie dokumentu formalno-prawnego umożliwiającego realizację robót budowlano-montażowych ( o ile jest wymagane).
b) etap 2 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy PZP określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1 Zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej jednej roboty budowlanej (w ramach jednego zamówienia) odpowiadającej swoim rodzajem robotą będącą przedmiotem tego zamówienia tj. związaną z robotami budowlano-instalacyjnymi (instalacje elektryczne i sanitarne) w tym instalacje i osprzęt gazów medycznych, o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto
wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - wzór załącznik nr 6 do SWZ;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innym wykonawcą zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału, gdy wymagany zakres robót budowlanych został faktycznie wykonany przez wykonawcę składającego ofertę.

1.1.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osoby spełniające następujące wymagania:
a) Kierownik budowy – koordynator wszelkich prac budowlanych powinien posiadać:
- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, od momentu uzyskania uprawnień oraz pełnił co najmniej 2 razy funkcję kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

b) Kierownik robót instalacji elektrycznych powinien posiadać:
- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień oraz pełnił co najmniej 1 raz funkcję kierownika robót w zakresie robót elektrycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,


c) Kierownik robót instalacji sanitarnych powinien posiadać:
- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- co najmniej 5 -letnie doświadczenie zawodowe od momentu uzyskania uprawnień oraz pełnił co najmniej 1 raz funkcję kierownika robót w zakresie robót sanitarnych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
- wzór załącznik nr 7 do SWZ;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

19.1. Formularz ofertowy - interaktywny formularz dostępny w systemie;
19.2. PFU – załącznik nr 2 do SWZ;
19.3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
19.4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
19.5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
19.6. Zobowiązanie innego podmiotu – załącznik nr 5 do SWZ ( jeżeli dotyczy);
19.7. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 8 (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

19.5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
19.6. Zobowiązanie innego podmiotu – załącznik nr 5 do SWZ ( jeżeli dotyczy);
19.7. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 8 (jeżeli dotyczy);
1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (np. lider konsorcjum).
2. Pełnomocnictwo powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
3. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVI pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
8. Na wezwanie zamawiającego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć podmiotowe środki dowodowe przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w Rozdziale XVI pkt. 2.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian ustaleń niniejszej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1.1 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy.
1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności:
a) uzasadnione wstrzymanie robót przez Zamawiającego ( prace będą prowadzone w czynnym budynku),
b) zmiana terminów lub źródeł finansowania wynikająca z obiektywnych przyczyn.
c) wykonywanie robót lub dostaw urządzeń bądź innego wyposażenia przez Zamawiającego, które będą miały wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
d) wystąpienia robót zamiennych ujawnionych w czasie realizacji umowy,
e) wystąpienia przyczyn technicznych uniemożliwiających realizację umowy w terminie.
1.2. Zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy.
1) Zmiany technologii robót, a w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku,
b) pojawienie się na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń o lepszych parametrach technicznych, poprawiających warunki realizacji robót lub eksploatacji obiektu,
c) zamienne rozwiązania spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów, wyrobów i urządzeń,
d) konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji.
Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptacji Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta ma być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.