eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości oraz innych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na 5 zadań (części)Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości oraz innych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na 5 zadań (części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kluczborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774185218

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mwalencka@powiatkluczborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatkluczborski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości oraz innych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na 5 zadań (części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e02c785-5e4f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043348/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości oraz innych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego w sezonie zimowym 2023/2024 z podziałem na 5 zadań (części)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja z Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu Platformy zakupowej Marketplanet Oneplace pod adresem: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz 63 ust. 2 ustawy Pzp - komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego przez link: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl.
Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami wg wzorowych formularzy musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem:
https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl
Załączony formularz ofertowy i formularz cenowy (dla ZAD. 1; 2; 3; 4; 5) wraz z załącznikami, oświadczeniami itp. należy wypełnić w formie elektronicznej i opatrzyć:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym
lub elektronicznym podpisem osobistym.
4. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu
do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami: Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością:
-Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
-Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony: https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
- Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu
rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”.
- Po założeniu konta, Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
5. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
•Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAROSTA KLUCZBORSKI Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KLUCZBORKU, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
starostwo@powiatkluczborski.pl

Klauzula informacyjna dot. RODO zawarta została w Rozdziale XXIV SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) "Ochrona
danych osobowych"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZD.272.5.2023.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości oraz innych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego - rejon 1 (GMINA BYCZYNA) w sezonie zimowym 2023/2024

W ramach zadania nr 1 Wykonawca zapewni:
- co najmniej 1 pług do odśnieżania dróg zamontowany do pojazdu o masie całkowitej nie mniejszej niż 5 Mg i mocy nie mniejszej niż 120 KM;
- piaskarko-solarkę gotową do zwalczania śliskości wraz pojazdem,
- plac do składowania mieszanki piaskowo-solnej oraz zaplecze socjalne dla operatorówi kierowców,
- ładowarkę.

W ramach zadania nr 1 - świadczący usługi będzie wykonywał zadania na następujących elementach dróg: jezdnie dróg powiatowych, obręby skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, zatoki autobusowe, przejazdy kolejowe, jezdnie na mostach i wiaduktach oraz inne miejsca wskazaneprzez Zamawiającego.

W ramach dodatkowych (innych) usług realizowanych w zakresie zadań nr od 1 do 5 - Wykonawca każdorazowo na zlecenie Zamawiającego wykona mieszankę piaskowo solną z dostarczonych i zakupionych przez zamawiającego materiałów (piasek i sól). Zamawiający zapewni materiały do
wykonania mieszanki piaskowo – solnej przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej i dostarczy je na plac składowy Wykonawcy usług. Wykonana mieszanka jest własnością Zamawiającego

Ze względu na specyfikę zamówienia, którego wielkość i zakres ściśle uzależniony jest od trudnej do przewidzenia intensywności sezonu zimowego, zakresy pracy pojazdów i sprzętu są szacunkowe. Ilości te mają charakter orientacyjny i posłużą do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonywania uzależniona będzie od bieżących potrzeb (intensywności sezonu zimowego), przy czym Zamawiający, zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP, w ramach umowy na zadanie nr 1 - bez względu na intensywność sezonu zimowego - gwarantuje jego realizację, a tym
samym zapłatę należnego wynagrodzenia - co najmniej na poziomie poniesionych kosztów przez Wykonawcę za gotowość do odśnieżania i zwalczania śliskości (zgodnie z ceną za gotowość za sezon 2023/2024 - ujętą przez Wykonawcę w Formularzu cenowym-zał. nr 1A stanowiącym integralną część Oferty).

Zamawiający wymaga by usługi były wykonywane z należyta starannością, zgodnie z warunkami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ wraz z załączonymi plikami opisującymi przedmiot zamówienia, a w szczególności - zał. nr 4 Specyfikacje Techniczne-Warunki Realizacji Usług oraz zał. nr 5 - Projektowane Postanowienia Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-15 do 2024-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje możliwość udzielenia zamówienia/ń "z wolnej ręki" dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, które stanowić będą:
nie więcej niż 98,75% wartości umownej zamówienia podstawowego w ramach ZAD. NR 1.
Zakres usług podobnych/powtórzeniowych może dotyczyć tylko i wyłącznie usług/czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego - ujętych w zał. nr 1A Formularzu cenowym dla danego zadania. Zamówienia te mogą zostać udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą, na podstawie odrębnej umowy, po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia "z wolnej ręki" zgodnie z ustawą Pzp.
Kwota szacunkowa danego ewentualnego zamówienia powtórzeniowego na usługi podobne będzie każdorazowo ustalana w celu zastosowania odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia. W przypadku podobnych zamówień powtórzeniowych z kwotą szacunkową poniżej progu bagatelności, procedura ich udzielenia zgodna będzie z Instrukcją wewnętrzną Starostwa
Powiatowego w Kluczborku zlecania zamówień poniżej 130 tys. zł netto, bez stosowania regulacji ustawowych Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
określonymi w SWZ warunkami, kryteriami oceny ofert oraz przepisami ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych w SWZ kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji (SWZ) wraz z załącznikami warunki, spełni wymogi ustawy Pzp oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ocenianych ofert, zgodnie z opisem Rozdz. XIX SWZ na podstawie określonych kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta po zsumowaniu punktacji z powyższych kryteriów może uzyskać maksimum 100 punktów.
Szczegółowy OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT zawarto w Rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości oraz innych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego - rejon 2 (GMINA KLUCZBORK) w sezonie zimowym 2023/2024.

W ramach zadania nr 2 Wykonawca zapewni:
- co najmniej 1 pług do odśnieżania dróg zamontowany do pojazdu o masie całkowitej nie mniejszej niż 5 Mg i mocy nie mniejszej niż 120 KM;
- piaskarko-solarkę gotową do zwalczania śliskości wraz pojazdem,
- plac do składowania mieszanki piaskowo-solnej oraz zaplecze socjalne dla operatorów i kierowców,
- ładowarkę.

W ramach zadania nr 2 - świadczący usługi będzie wykonywał zadania na następujących elementach dróg: jezdnie dróg powiatowych, obręby skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, zatoki autobusowe, przejazdy kolejowe, jezdnie na mostach i wiaduktach oraz inne miejsca wskazane przez Zamawiającego.

W ramach dodatkowych (innych) usług realizowanych w zakresie zadań nr od 1 do 5 - Wykonawca każdorazowo na zlecenie Zamawiającego wykona mieszankę piaskowo solną z dostarczonych i zakupionych przez zamawiającego materiałów (piasek i sól). Zamawiający zapewni materiały do
wykonania mieszanki piaskowo – solnej przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej i dostarczy je na plac składowy Wykonawcy usług. Wykonana mieszanka jest własnością Zamawiającego.

Ze względu na specyfikę zamówienia, którego wielkość i zakres ściśle uzależniony jest od trudnej do przewidzenia intensywności sezonu zimowego, zakresy pracy pojazdów i sprzętu są szacunkowe. Ilości te mają charakter orientacyjny i posłużą do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonywania uzależniona będzie od bieżących potrzeb (intensywności sezonu zimowego), przy czym Zamawiający, zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP, w ramach umowy na zadanie nr 2 - bez względu na intensywność sezonu zimowego - gwarantuje jego realizację, a tym
samym zapłatę należnego wynagrodzenia - co najmniej na poziomie poniesionych kosztów przez Wykonawcę za gotowość do odśnieżania i zwalczania śliskości (zgodnie z ceną za gotowość za sezon 2023/2024 - ujętą przez Wykonawcę w Formularzu cenowym-zał. nr 1A stanowiącym integralną część Oferty).

Zamawiający wymaga by usługi były wykonywane z należyta starannością, zgodnie z warunkami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ wraz z załączonymi plikami opisującymi przedmiot zamówienia, a w szczególności - zał. nr 4 Specyfikacje Techniczne-Warunki Realizacji Usług oraz zał. nr 5 - Projektowane Postanowienia Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-15 do 2024-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje możliwość udzielenia zamówienia/ń "z wolnej ręki" dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, które stanowić będą:
nie więcej niż 98,75% wartości umownej zamówienia podstawowego w ramach ZAD. NR 2.
Zakres usług podobnych/powtórzeniowych może dotyczyć tylko i wyłącznie usług/czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego - ujętych w zał. nr 1A Formularzu cenowym dla danego zadania. Zamówienia te mogą zostać udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą, na podstawie odrębnej umowy, po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia "z wolnej ręki" zgodnie z ustawą Pzp.
Kwota szacunkowa danego ewentualnego zamówienia powtórzeniowego na usługi podobne będzie każdorazowo ustalana w celu zastosowania odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia. W przypadku podobnych zamówień powtórzeniowych z kwotą szacunkową poniżej progu bagatelności, procedura ich udzielenia zgodna będzie z Instrukcją wewnętrzną Starostwa
Powiatowego w Kluczborku zlecania zamówień poniżej 130 tys. zł netto, bez stosowania regulacji ustawowych Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
określonymi w SWZ warunkami, kryteriami oceny ofert oraz przepisami ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych w SWZ kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji (SWZ) wraz z załącznikami warunki, spełni wymogi ustawy Pzp oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ocenianych ofert, zgodnie z opisem Rozdz. XIX SWZ na podstawie określonych kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta po zsumowaniu punktacji z powyższych kryteriów może uzyskać maksimum 100 punktów.
Szczegółowy OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT zawarto w Rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości oraz innych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego - rejon 3 (GMINA LASOWICE WIELKIE) w sezonie zimowym 2023/2024

W ramach zadania nr 3 Wykonawca zapewni:
- co najmniej 1 pług do odśnieżania dróg zamontowany do pojazdu o masie całkowitej nie mniejszej niż 5 Mg i mocy nie mniejszej niż 120 KM;
- piaskarko-solarkę gotową do zwalczania śliskości wraz pojazdem,
- plac do składowania mieszanki piaskowo-solnej oraz zaplecze socjalne dla operatorów i kierowców,
- ładowarkę.

W ramach zadania nr 3 - świadczący usługi będzie wykonywał zadania na następujących elementach dróg: jezdnie dróg powiatowych, obręby skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, zatoki autobusowe, przejazdy kolejowe, jezdnie na mostach i wiaduktach oraz inne miejsca wskazane przez Zamawiającego.

W ramach dodatkowych (innych) usług realizowanych w zakresie zadań nr od 1 do 5 - Wykonawca każdorazowo na zlecenie Zamawiającego wykona mieszankę piaskowo solną z dostarczonych i zakupionych przez zamawiającego materiałów (piasek i sól). Zamawiający zapewni materiały do
wykonania mieszanki piaskowo – solnej przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej i dostarczy je na plac składowy Wykonawcy usług. Wykonana mieszanka jest własnością Zamawiającego.

Ze względu na specyfikę zamówienia, którego wielkość i zakres ściśle uzależniony jest od trudnej do przewidzenia intensywności sezonu zimowego, zakresy pracy pojazdów i sprzętu są szacunkowe. Ilości te mają charakter orientacyjny i posłużą do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonywania uzależniona będzie od bieżących potrzeb (intensywności sezonu zimowego), przy czym Zamawiający, zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP, w ramach umowy na zadanie nr 3 - bez względu na intensywność sezonu zimowego - gwarantuje jego realizację, a tym samym zapłatę należnego wynagrodzenia - co najmniej na poziomie poniesionych kosztów przez Wykonawcę za gotowość do odśnieżania i zwalczania śliskości (zgodnie z ceną za gotowość za sezon 2023/2024 - ujętą przez Wykonawcę w Formularzu cenowym -zał. nr 1A stanowiącym integralną część Oferty).

Zamawiający wymaga by usługi były wykonywane z należyta starannością, zgodnie z warunkami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ wraz z załączonymi plikami opisującymi przedmiot zamówienia, a w szczególności - zał. nr 4 Specyfikacje Techniczne-Warunki Realizacji Usług oraz zał. nr 5 - Projektowane Postanowienia Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-15 do 2024-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje możliwość udzielenia zamówienia/ń "z wolnej ręki" dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, które stanowić będą:
nie więcej niż 98,75% wartości umownej zamówienia podstawowego w ramach ZAD. NR 3.
Zakres usług podobnych/powtórzeniowych może dotyczyć tylko i wyłącznie usług/czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego - ujętych w zał. nr 1A Formularzu cenowym dla danego zadania. Zamówienia te mogą zostać udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą, na podstawie odrębnej umowy, po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia "z wolnej ręki" zgodnie z ustawą Pzp.
Kwota szacunkowa danego ewentualnego zamówienia powtórzeniowego na usługi podobne będzie każdorazowo ustalana w celu zastosowania odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia. W przypadku podobnych zamówień powtórzeniowych z kwotą szacunkową poniżej progu bagatelności, procedura ich udzielenia zgodna będzie z Instrukcją wewnętrzną Starostwa
Powiatowego w Kluczborku zlecania zamówień poniżej 130 tys. zł netto, bez stosowania regulacji ustawowych Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
określonymi w SWZ warunkami, kryteriami oceny ofert oraz przepisami ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych w SWZ kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji (SWZ) wraz z załącznikami warunki, spełni wymogi ustawy Pzp oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ocenianych ofert, zgodnie z opisem Rozdz. XIX SWZ na podstawie określonych kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta po zsumowaniu punktacji z powyższych kryteriów może uzyskać maksimum 100 punktów.
Szczegółowy OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT zawarto w Rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości oraz innych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego - rejon 4 (GMINA WOŁCZYN) w sezonie zimowym 2023/2024

W ramach zadania nr 4 Wykonawca zapewni:
- co najmniej 1 pług do odśnieżania dróg zamontowany do pojazdu o masie całkowitej nie mniejszej niż 5 Mg i mocy nie mniejszej niż 120 KM;
- piaskarko-solarkę gotową do zwalczania śliskości wraz pojazdem,
- plac do składowania mieszanki piaskowo-solnej oraz zaplecze socjalne dla operatorów i kierowców,
- ładowarkę.

W ramach zadania 4 - świadczący usługi będzie wykonywał zadania na następujących elementach dróg: jezdnie dróg powiatowych, obręby skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, zatoki autobusowe, przejazdy kolejowe, jezdnie na mostach i wiaduktach oraz inne miejsca wskazane przez Zamawiającego.

W ramach dodatkowych (innych) usług realizowanych w zakresie zadań nr od 1 do 5 - Wykonawca każdorazowo na zlecenie Zamawiającego wykona mieszankę piaskowo solną z dostarczonych i zakupionych przez zamawiającego materiałów (piasek i sól). Zamawiający zapewni materiały do
wykonania mieszanki piaskowo – solnej przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej i dostarczy je na plac składowy Wykonawcy usług. Wykonana mieszanka jest własnością Zamawiającego.

Ze względu na specyfikę zamówienia, którego wielkość i zakres ściśle uzależniony jest od trudnej do przewidzenia intensywności sezonu zimowego, zakresy pracy pojazdów i sprzętu są szacunkowe. Ilości te mają charakter orientacyjny i posłużą do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonywania uzależniona będzie od bieżących potrzeb (intensywności sezonu zimowego), przy czym Zamawiający, zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP, w ramach umowy na zadanie nr 4 - bez względu na intensywność sezonu zimowego - gwarantuje jego realizację, a tymsamym zapłatę należnego wynagrodzenia - co najmniej na poziomie poniesionych kosztów przez Wykonawcę za gotowość do odśnieżania i zwalczania śliskości (zgodnie z ceną za gotowość za sezon 2023/2024 - ujętą przez Wykonawcę w Formularzu cenowym - zał. nr 1A stanowiącym integralną część Oferty).

Zamawiający wymaga by usługi były wykonywane z należyta starannością, zgodnie z warunkami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ wraz z załączonymi plikami opisującymi przedmiot zamówienia, a w szczególności - zał. nr 4 Specyfikacje Techniczne-Warunki Realizacji Usług oraz zał. nr 5 - Projektowane Postanowienia Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-15 do 2024-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje możliwość udzielenia zamówienia/ń "z wolnej ręki" dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, które stanowić będą:
nie więcej niż 98,75% wartości umownej zamówienia podstawowego w ramach ZAD. NR 4.
Zakres usług podobnych/powtórzeniowych może dotyczyć tylko i wyłącznie usług/czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego - ujętych w zał. nr 1A Formularzu cenowym dla danego zadania. Zamówienia te mogą zostać udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą, na podstawie odrębnej umowy, po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia "z wolnej ręki" zgodnie z ustawą Pzp.
Kwota szacunkowa danego ewentualnego zamówienia powtórzeniowego na usługi podobne będzie każdorazowo ustalana w celu zastosowania odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia. W przypadku podobnych zamówień powtórzeniowych z kwotą szacunkową poniżej progu bagatelności, procedura ich udzielenia zgodna będzie z Instrukcją wewnętrzną Starostwa
Powiatowego w Kluczborku zlecania zamówień poniżej 130 tys. zł netto, bez stosowania regulacji ustawowych Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
określonymi w SWZ warunkami, kryteriami oceny ofert oraz przepisami ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych w SWZ kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji (SWZ) wraz z załącznikami warunki, spełni wymogi ustawy Pzp oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ocenianych ofert, zgodnie z opisem Rozdz. XIX SWZ na podstawie określonych kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta po zsumowaniu punktacji z powyższych kryteriów może uzyskać maksimum 100 punktów.
Szczegółowy OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT zawarto w Rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 - Świadczenie usług odśnieżania i zwalczania śliskości oraz innych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg dla pieszych, pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych na terenie Powiatu Kluczborskiego - rejon 5 (POWIAT KLUCZBORSKI) w sezonie zimowym 2023/2024

W ramach zadania nr 5 Wykonawca zapewni:
- co najmniej 1 pług do odśnieżania dróg dla pieszych i rowerów zamontowany do pojazdu o masie całkowitej nie większej niż 3 Mg;
- piaskarko-solarkę gotową do zwalczania śliskości;
- plac do składowania mieszanki piaskowo-solnej oraz zaplecze socjalne dla operatorów i kierowców;
- ładowarkę
- zastosowany przez zamawiającego sprzęt musi spełniać warunki do pracy na drogach dla pieszych i rowerów;
- w obrębie przejść dla pieszych należy przewidzieć ręczne odśnieżanie i zwalczanie śliskości.

W ramach zadania nr 5 - świadczący usługi będzie wykonywał zadania na następujących elementach dróg: drogi dla pieszych (chodniki) drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów (ścieżki rowerowe), dojścia do przejść dla pieszych po obu stronach jezdni, jezdnia w obrębie
przejść dla pieszych.

W ramach dodatkowych (innych) usług realizowanych w zakresie zadań nr od 1 do 5 - Wykonawca każdorazowo na zlecenie Zamawiającego wykona mieszankę piaskowo solną z dostarczonych
i zakupionych przez zamawiającego materiałów (piasek i sól). Zamawiający zapewni materiały do wykonania mieszanki piaskowo – solnej przeznaczonej do zwalczania śliskości zimowej i dostarczy je na plac składowy Wykonawcy usług. Wykonana mieszanka jest własnością Zamawiającego

Ze względu na specyfikę zamówienia, którego wielkość i zakres ściśle uzależniony jest od trudnej do przewidzenia intensywności sezonu zimowego, zakresy pracy pojazdów i sprzętu są szacunkowe. Ilości te mają charakter orientacyjny i posłużą do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonywania uzależniona będzie od bieżących potrzeb (intensywności sezonu zimowego), przy czym Zamawiający, zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP, w ramach umowy na zadanie nr 5 - bez względu na intensywność sezonu zimowego - gwarantuje jego realizację, a tym
samym zapłatę należnego wynagrodzenia - co najmniej na poziomie poniesionych kosztów przez Wykonawcę za gotowość do odśnieżania i zwalczania śliskości (zgodnie z ceną za gotowość za sezon 2023/2024 - ujętą przez Wykonawcę w Formularzu cenowym - zał. nr 1A stanowiącym integralną część Oferty).

Zamawiający wymaga by usługi były wykonywane z należyta starannością, zgodnie z warunkami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ wraz z załączonymi plikami opisującymi przedmiot zamówienia, a w szczególności - zał. nr 4 Specyfikacje Techniczne - Warunki Realizacji Usług oraz zał. nr 5 - Projektowane Postanowienia Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-15 do 2024-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje możliwość udzielenia zamówienia/ń "z wolnej ręki" dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, które stanowić będą:
nie więcej niż 99,32 % wartości umownej zamówienia podstawowego w ramach ZAD. NR 5. Zakres usług podobnych/powtórzeniowych może dotyczyć tylko i wyłącznie usług/czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego - ujętych w zał. nr 1A Formularzu cenowym dla danego zadania. Zamówienia te mogą zostać udzielone po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą, na podstawie odrębnej umowy, po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia "z wolnej ręki" zgodnie z ustawą Pzp.
Kwota szacunkowa danego ewentualnego zamówienia powtórzeniowego na usługi podobne będzie każdorazowo ustalana w celu zastosowania odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia. W przypadku podobnych zamówień powtórzeniowych z kwotą szacunkową poniżej progu bagatelności, procedura ich udzielenia zgodna będzie z Instrukcją wewnętrzną Starostwa
Powiatowego w Kluczborku zlecania zamówień poniżej 130 tys. zł netto, bez stosowania regulacji ustawowych Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
określonymi w SWZ warunkami, kryteriami oceny ofert oraz przepisami ustawy Pzp. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych w SWZ kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji (SWZ) wraz z załącznikami warunki, spełni wymogi ustawy Pzp oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ocenianych ofert, zgodnie z opisem Rozdz. XIX SWZ na podstawie określonych kryteriów oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Najkorzystniejsza oferta po zsumowaniu punktacji z powyższych kryteriów może uzyskać maksimum 100 punktów.
Szczegółowy OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT zawarto w Rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) nie podlega wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień art. 110 tej ustawy,
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

2) spełnia warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, określone w pkt 2

2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli jednoznacznie wykaże, że na czas realizacji zamówienia w celu jego wykonania dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj.
- wymaganym sprzętem i pojazdami do wykonania niniejszego
zamówienia w zakresie wybranego zadania na które składa Ofertę wraz z informacją podstawie do dysponowania tymi zasobami, szczegółowe wymagania co do ilości i rodzaju sprzętu dla konkretnego zadania zawarto w załączniku nr 3 - "WYKAZ NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO (SPRZĘTU, POJAZDÓW)",
który stanowi podmiotowy środek dowodowy w postępowaniu składany przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 Rozdz. X SWZ.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego określono w załączniku nr 2A do SWZ.
5. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dot. zdolności technicznej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
6. Zgodnie z art. 123 Pzp Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp.
8. Stwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się w oparciu o oświadczenia i dokumenty (środki dowodowe) złożone przez Wykonawcę (spełnia/ nie spełnia), z uwzględnieniem postanowień art. 110 ust. 3 oraz
art. 111 Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe obejmują: "WYKAZ NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO (SPRZĘTU, POJAZDÓW)" - załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SWZ (OFERTA) wraz z załączeniem wypełnionego Formularza cenowego odpowiednio:
zał. nr 1A do SWZ dla ZADANIA (CZĘŚCI) NR 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5.
2. Stosowne pełnomocnictwa m. in. do podpisania oferty, do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia itp. (jeśli dotyczy).
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125 ust. 1
4. Zobowiązanie Podmiotu trzeciego w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy (jeśli dotyczy).
5. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając wspólna ofertę. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw
wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
przypadkach, rodzaju i zakresie szczegółowo wymienionych i opisanych w §9 "Zmiany umowy" Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie poprzez Platformę zakupową Marketlanet Oneplace prowadzonego postępowania, pod adresem: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę składa się na załączonym do SWZ Formularzu Ofertowym – zał. nr 1 wraz z załączeniem Formularza cenowego dla wybranego ZADANIA od 1 do 5 – zał. nr 1A oraz innych oświadczeń i ewentualnych dokumentów wymaganych zgodnie z SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.