eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biały Bór › Przebudowa drogi w Grabowie na odcinku 1300 m z nawierzchni żwirowej na asfaltowąOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi w Grabowie na odcinku 1300 m z nawierzchni żwirowej na asfaltową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁY BÓR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słupska 10

1.5.2.) Miejscowość: Biały Bór

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-425

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bialybor.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bialybor.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi w Grabowie na odcinku 1300 m z nawierzchni żwirowej na asfaltową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37c00f1f-5eb1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022114/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi w Grabowie na odcinku 1300 m z nawierzchni żwirowej na asfaltową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37c00f1f-5eb1-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
2) Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4) W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-37c00f1f-5eb1-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biały Bór zwane dalej Administratorem;
2) przekazane Administratorowi dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub okres gwarancji przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w szczególności w przypadku wystąpienia sporu prawnego w trakcie realizacji umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZP.271.36.2023.DO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadanie: Przebudowa drogi – zaprojektuj i wybuduj

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) – stanowiącym Załącznik nr 5 (plik zip.) do niniejszej specyfikacji.

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi w Grabowie na odcinku 1300 m z nawierzchni żwirowej na asfaltową.

Zamawiający oczekuje wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
• dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do realizacji robót budowlanych (wymagania dotyczące dokumentacji projektowej określono w PFU),
• robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.

Inwestycja, stanowiąca przedmiot zamówienia publicznego w trybie "zaprojektuj i wybuduj", obejmuje zadanie
polegające na przebudowie drogi żwirowej na asfaltową na obszarze działek nr 275/3 i 275/4 w obrębie Grabowo.

(Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4 I 5 – z uwzględnieniem zapisu
w dziale IV ust. 4).
2. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach zadania bez względu na gwarancje producentów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu wybór ofert zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

Nazwa kryterium Waga
Cena 60%
Okres gwarancji 40%

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
2. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

1) Nazwa kryterium: Cena – 60 pkt.
Zastosowany będzie następujący wzór: C=Cmin/Cbad x 60
Gdzie: C ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena
C min – cena oferty najtańszej,
C bad – cena oferty badanej,
60 – ranga kryterium

2) Nazwa kryterium: Okres gwarancji – 40 pkt.
Za udzielenie gwarancji na okres:
• 36 miesięcy wykonawca otrzyma – 0 pkt.
• 48 miesięcy wykonawca otrzyma – 20 pkt.
• 60 miesięcy wykonawca otrzyma – 40 pkt.

Uwaga: maksymalny uwzględniany okres gwarancji wynosi 120 miesięcy; na potrzeby oceny ofert, w przypadku ofert z okresem gwarancji dłuższym niż 120 miesięcy, do ich oceny zostanie przyjęty okres 120 miesięcy gwarancji. Minimalny okres gwarancji oferty wynosi 36 miesięcy - oferty z okresem gwarancji poniżej 36 miesięcy zostaną odrzucone.

Wynik - Oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (P=C+G) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, minimum dwa zamówienia polegające na budowie dróg o nawierzchniach asfaltowych. W/w zadania mogą być zrealizowane w ramach odrębnych umów.
5) zapewni nadzór nad wykonaniem robót przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane branży drogowej. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dostarczonego oświadczenia (Załącznik nr 2 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego dołączonym przez wykonawcę do oferty,
• Aktualny na dzień złożenia - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w dziale VII, ust. 2 pkt 4 SWZ, tj. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 3 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zadania wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert tj. 16.10.2023 r.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
/Dz.U.2019.310 t.j. z dnia 2019.02.18 z późn. zm./.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – Gmina Biały Bór, 78-425 Biały Bór, ul. Słupska 10 – Bank Spółdzielczy w Sławnie oddział Biały Bór, nr konta: 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu wadium nieodwołalnego
i bezwarunkowego, z którego wynika, że roszczenie Gminy Biały Bór zostanie zaspokojone bez obowiązku spełnienia jakichkolwiek warunków związanych z oceną zasadności roszczenia przez wykonawcę
oraz warunków, które nie są w nim wymienione.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne dla stron postanowienia w tym zakres przewidywanych zmian i warunki ich wprowadzenia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.