eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › Budowa budynku żłobka i przedszkola przy ul. Okrężnej w Grodzisku Maz.".Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku żłobka i przedszkola przy ul. Okrężnej w Grodzisku Maz.”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 12A

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 755 55 34 wew. 250

1.5.8.) Numer faksu: (22) 755 23 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@grodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.grodzisk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku żłobka i przedszkola przy ul. Okrężnej w Grodzisku Maz.”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aed48b68-5eaa-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038922/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.30 Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/825407

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/825407

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały przez Zamawiającego w rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: email: abi@grodzisk.pl, tel.: 22 755 55 34;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: ZP.271.97.2023;
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.97.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa budynku żłobka i przedszkola przy ul. Okrężnej w Grodzisku Maz.”
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącego, trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku żłobka i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy
ul. Okrężnej na działce nr. ew. 33/2, obręb 0048 Grodzisk Mazowiecki, jednostka ewid. 140504_4 Grodzisk Mazowiecki.
W budynku na parterze znajduje się oddział żłobkowy z 4 salami, a na 1 i 2 piętrze oddział przedszkolny z 7 salami. W skład budynku wchodzi też m.in. kuchnia z zapleczem, sala gimnastyczna, szatnie, pomieszczenia administracyjne, sanitarne, magazynowe i techniczne. Budynek posiada 2 klatki schodowe i 2 windy (osobową i gastronomiczną).
Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej, fundamenty są żelbetowe, ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych a działowe z bloczków gazobetonowych, stropy w większości są z płyt kanałowych, dach o drewnianej więźbie pokryty jest papą. Wykończenie elementów zależy od przeznaczenia pomieszczeń: ściany: powłoka malarska, płytki ceramiczne, tapeta; podłoga: panele z litego drewna, płytki gresowe, wykładzina pcv; sufity- w większości sufit podwieszany z płyt g-k. W budynku jest stolarka drzwiowa (aluminiowa przeszklona/pełna i drewniana), okienna (w większości pcv) oraz aluminiowe przeszkolone fasady.
Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną. wod-kan, odgromową, grzewczą (ogrzewanie z kotłowni gazowej), gazowa, klimatyzacyjną, wentylacji mechanicznej, teletechniczną (LAN, światłowody, CCTV) oraz systemy: oddymiania, bezpieczeństwa gazowego, sygnalizacji pożarowej.
Kuchnia wraz z zapleczem posiada kompletne wyposażenie technologiczne (m.in..: kuchnie gazowe, piece konwekcyjno-parowe, szafy mroźne i chłodnicze, kocioł warzelny, krajalnicę, szatkownicę, umywalki, szafy, stoły, regały, okapy, wózki transportowe).
Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie m.in.: parkingu samochodowego (35 miejsc), placu zabaw, nawierzchni utwardzonych, ogrodzenia, uzbrojenia i oświetlenia terenu, drenażu opaskowego.
Podstawowe parametry:
-pow. działki: 3 102 m2
-pow. zabudowy: 837,6 m2
-pow. użytkowa: 1 976,2 m2
-kubatura: 10 870,91 m3
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres wykonywanych robót zawiera dokumentacja projektowa która jest załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokumentacja projektowa została opracowana przez firmę: ModernEko Wojciech Świerczewski, ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9, 42-207 Częstochowa. W bieżącym roku wykonano projekt zamienny budowy budynku żłobka i przedszkola na który uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. Załączona do przetargu dokumentacja zawiera zamienne (obejmujące całą inwestycję po zmianach) projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne i przedmiary robót, zaś projekty budowlane wraz z decyzjami pozwolenia na budowę zostały załączone zarówno podstawowe jak i zamienne. W skład dokumentacji wchodzą n/w opracowania:
1. Projekt budowlany podstawowy + pozwolenie na budowę
2. Projekt budowlany zamienny + zamienne pozwolenie na budowę
3. Projekt wykonawczy branży architektonicznej
4. Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej
5. Projekt wykonawczy branży sanitarnej- instalacje wewnętrzne
6. Projekt wykonawczy branży sanitarnej- przyłącze kanalizacji deszczowej
7. Projekt wykonawczy branży sanitarnej- przyłącze wody i kan. sanitarnej
8. Projekt wykonawczy branży elektrycznej
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- branża architektoniczna
10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- branża konstrukcyjna
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- branża sanitarna
12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- branża elektryczna
13. Przedmiar robót- branża budowlana
14. Przedmiar robót- branża sanitarna
15. Przedmiar robót- branża elektryczna
16. Zestawienie wyposażenia gastronomicznego
3. Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót:
1) Wykonanie przedmiotu zamówienie na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, projektami budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi. Wyposażenie wchodzące w zakres inwestycji ma być zakupione, dostarczone i zamontowane zgodnie z dokumentacją. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, OPZ, SWZ) obowiązywać będzie najszerszy zakres robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny robót.
2) Dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii i decyzji i wykonanie wszelkich niezbędnych prac umożliwiających użytkowanie obiektu, w tym uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
3) Zapewnienie wymaganych usług związanych z przygotowaniem, realizacją i odbiorem robót stanowiących przedmiot zamówienia, w tym m.in.:
-kierownictwa i nadzoru robót zgodnie z wymogami SWZ,
-obsługi geodezyjnej,
-nadzorów i odbiorów technicznych przez odpowiednie instytucje i firmy (np. wykonaniem i regulacją infrastruktury u gestorów mediów),
-zabezpieczenie i dozór zrealizowanego obiektu do czasu odbioru i przekazania go użytkownikowi.
4) Wykonanie wszelkich projektów i opracowań związanych z realizacją, odbiorem i przygotowaniem do użytkowania, w tym m.in.:
-projektów warsztatowych i wykonawczych (jeśli będą konieczne),
-świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
-inwentaryzacji powykonawczej,
-instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
-projektu tymczasowej organizacji ruchu.
-kompletnej dokumentacji powykonawczej
-Wykaz wyposażenia- tabelę określającą zamontowane wyposażenie z podaniem jego liczby i cen jednostkowych, opracowaną zgodnie ze wytycznymi Zamawiającego (Użytkownika)
5) Przygotowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń, a także przeszkolenie w tym zakresie Użytkownika.
6) Wykonanie wszystkich robót pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do wykonanie przedmiotu zamówienia. Urządzenie, zorganizowanie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy np. budowa zaplecza, ewentualne wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, telefonicznych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i wszelkich innych opłat związanych z funkcjonowaniem budowy. Dbanie o porządek na terenie budowy oraz w rejonie prowadzonych robót.
7) Przygotowanie dokumentacji oraz dopełnienie niezbędnych formalności u gestorów sieci w celu przyłączenia obiektu do mediów zewnętrznych (przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne).
8) Uzyskanie niezbędnych do realizacji i odbioru robót uzgodnień, opinii, protokołów, pomiarów, badań i zezwoleń, np. raport z laboratoryjnego badania wody, zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, protokoły z uruchomienia urządzeń.
9) Zagospodarowanie ziemi i materiałów z rozbiórek leży po stronie Wykonawcy. Ziemię i materiały z rozbiórki należy wywieźć na składowisko dostępne dla Wykonawcy. Materiały, które tego wymagają należy zutylizować.
10) Naprawienie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych z uszkodzeniem mienia publicznego powstałych na skutek prowadzonych robót, w szczególności naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy oraz zapewnienie dojazdu do sąsiednich posesji podczas prowadzenia robót;
11) Zamawiający wymaga, przed zamówieniem wyposażenia i materiałów wykończeniowych, przedstawienia mu przez Wykonawcę do akceptacji proponowanych w/w elementów (opis/rysunek/zdjęcie/wymiary, wskazana dostarczenie próbek materiałowych lub wyposażenia), w szczególności w celu uzgodnienia kolorów i wyglądu dostarczanego wyposażenia i materiałów wykończeniowych.
12) Wszystkie obowiązki (roboty i czynności) wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na własny koszt i własnym staraniem. Koszty z tym związane są uwzględnione w ryczałtowej cenie oferty.
13) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, STWiOR itp.) określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.
14) W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące warunki:
- Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu projektowym,
- Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem montażu urządzeń Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykonaną przez uprawnionych projektantów dokumentację projektową o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż dokumentacja projektowa załączona do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jakie występują w zamówieniu podstawowym, tj. robót konstrukcyjnych, wykończeniowych, ziemnych, drogowych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych w wysokości do 50% pierwotnej wartości zamówienia.
Warunki udzielenia zamówienia:
1) Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację.
2) Wycena robót objętych zamówieniami zostanie dokonana na podstawie cen nie wyższych niż podane w ofercie dla takich lub podobnych robót, a w przypadku braku takiej możliwości na podstawie kosztorysów opracowanych na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu średnich cen i składników cenotwórczych dla województwa mazowieckiego, publikowanych w aktualnym na czas wyceny, wydawnictwie Sekocenbud lub Bistyp. Ceny materiałów „M” i pracy sprzętu „S” przyjmowane będą jako ceny średnie podawane przez te wydawnictwa, a w przypadku ich braku w tych wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu. W/w wycena zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również określić inny sposób dokonania wyceny w/w robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami wskazanymi
w SWZ oraz sposobem oceny ofert w ramach tych kryteriów opisanym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawi warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zdolność techniczna:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu minimum jednego budynku w technologii tradycyjnej wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi o kubaturze co najmniej 6 000 m³ i wartości robót minimum 10 000 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.

b) Zdolność zawodowa:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:

Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy,
• doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy przy minimum jednym budynku kubaturze co najmniej 6 000 m³ i wartości robót minimum
10 000 000,00 zł brutto.
Kierownik robót sanitarnych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami sanitarnymi lub nadzorowaniu robót sanitarnych.
Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 88 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. a) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców,
 warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. b) może być spełniony łącznie przez Wykonawców.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w pkt. 10 Formularza Oferty.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 6 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, żeskładania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej maja zastosowanie w zakresie przepisy rozdziału X SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty – (załącznik nr 3 do SWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) Wykaz elementów rozliczeniowych sporządzony zgodnie ze wzorem załącznika nr 1A do SWZ (wykaz, pod rygorem
odrzucenia oferty, należy dołączyć do oferty);
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy wg załącznika nr 7 do SWZ);
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie
do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w rozdziale XIV ust. 4 SWZ.
6) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium
w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Grodzisk Mazowiecki
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści załącznika nr 8 do SWZ składają oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian zawiera załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/825407

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie
następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 tejże ustawy. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.