eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu zaazotowanego typu Ls do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiegoOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu zaazotowanego typu Ls do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810903040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Małopolska 47

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-515

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 47 78 11 404

1.5.8.) Numer faksu: 47 78 11 477

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@sc.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zachodniopomorska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu zaazotowanego typu Ls do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1314ffd-5dfa-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104562/51/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu zaazotowanego typu Ls do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/823930

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami w rozdziale III SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zał. nr 9 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ-2380-119/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 6442540,66 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 268116,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu zaazotowanego (typu Ls ) do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (PURE) zgodnie z przedstawionym zestawieniem, ilością
i zakresem przedmiotu zamówienia ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na miesiące kalendarzowe, w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru opisane zostały w załączniku nr 8 i 2
do SWZ.
3. Szacowana łączna ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczana w okresie obowiązywania umowy
do punktów poboru gazu określonych w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy wynosi 390 000 kWh i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne. W przypadku różnicy między zużyciem szacowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego paliwa gazowego.
4. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z postanowieniami art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008
o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 143) nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.
5. Zamawiający będzie wykorzystywał paliwo gazowe na cele grzewcze, na potrzeby własne.
6. Gaz powinien być dostarczony całodobowo do wymienionych załączniku nr 8 do SWZ punktów zdawczo - odbiorczych, którymi jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.
7. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z układu pomiarowego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie
z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania
z usług dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w zakończonym postępowaniu wszystkie niezbędne dane umożliwiające skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
10. Zamawiający informuje, że dla większości punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz pierwszy.
11. Zamawiający nie posiada na chwilę obecną ofert promocyjnych ani nie jest członkiem programów lojalnościowych.
12. Adresy punktów poboru, grupy taryfowe, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera załącznik nr 8
do SWZ.
13. Zakres, wielkość, ilość oraz wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w formularzu kalkulacji cenowej stanowiącym załącznik nr 2 i 8 do SWZ.
14. Główny kod CPV 09123000-7, opis CPV gaz ziemny;
Dodatkowy kod CPV 65200000-5, opis CPV przesył gazu i podobne usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z załącznikiem 7 do SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualną koncesję na obrót oraz dystrybucję gazu zaazotowanego wydaną przez Prezesa Urzędu Energetyki;
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności
w zakresie obrotu gazem zaazotowanym typu Ls.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z rozdziałem VII SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualna koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności w zakresie dystrybucji gazem
zaazotowanym typu Ls lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu
zaazotowanego typu Ls) ważną Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego
umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru objętych postępowaniem.
b) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności
w zakresie obrotu gazem zaazotowanym typu Ls.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zgodnie z rozdziałem VI SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z rozdziałem XIV SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z rozdziałem VII, VIII X i XI SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zgodnie z zapisami w rozdziale XV SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W sekcji V pkt. 5.2 Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), dalej ,,ustawa o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.