eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Przebudowa budynku Muszli Koncertowej w zakresie koniecznym do wbudowania i przyłączenia 2 automatycznych toalet w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w LegnicyOgłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Muszli Koncertowej w zakresie koniecznym do wbudowania i przyłączenia 2 automatycznych toalet w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 8

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@legnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.bip.legnica.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Muszli Koncertowej w zakresie koniecznym do wbudowania i przyłączenia 2 automatycznych toalet w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34141985-3e58-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00420516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037333/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 „Przebudowa budynku Muszli Koncertowej w zakresie koniecznym do wbudowania i przyłączenia 2 automatycznych toalet w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Lcy”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366534/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IM.RZP.271.6.1.298.26.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje: przebudowę budynku Muszli Koncertowej w zakresie koniecznym do wbudowania i przyłączenia dwóch automatycznych toalet w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu i zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wynikających z nakazu PINB bez zastrzeżeń. Roboty objęte są decyzją nakazu PINB dla miasta Legnicy – Decyzja nr 38/2022 z 27.04.2022r., decyzją Nr 508/2022 pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych oraz podejmowania innych działań przy
zabytku wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia07.06.2022r., decyzją Nr 179/2022 o pozwoleniu na budowę z dnia 13.07.2022 r. Obiekt Muszli Koncertowej znajduje się na działce nr 333 obr. Ochota w Legnicy wchodzącej w skład parku wpisanego
do rejestru zabytków pod numerem A/1712 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.03.2010r. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1219373,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1518653,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1219373,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „USBUD” Lesław Chmielowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6911008989

7.3.3) Ulica: Rzemieślnicza

7.3.4) Miejscowość: Legnica

7.3.5) Kod pocztowy: 59-220

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1219373,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.