eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › [D/2/TP/2023] Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki o dmc 3,5 Mg dla Centrum Zagospodarowania OdpadówOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
[D/2/TP/2023] Dostawa samochodu ciężarowego – wywrotki o dmc 3,5 Mg dla Centrum Zagospodarowania Odpadów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Zakład Komunalny" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531124805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podmiejska 69

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-574

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zk.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zk.opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

[D/2/TP/2023] Dostawa samochodu ciężarowego – wywrotki o dmc 3,5 Mg dla Centrum Zagospodarowania Odpadów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-999804e0-5ea7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420438

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/824610

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824610

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt. 12 SWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ
oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą jest: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824610, zwana dalej platformą zakupową.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824610

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późń. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2018.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (w skrócie: RODO) jest
Zamawiający: „Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, e
mail: sekretariat@zk.opole.pl (dalej zwany „Administratorem”),
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzonym postępowaniem wynikłym z zapytania ofertowego oraz w
celach związanych z ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy z Administratorem – w przypadku wyboru oferty.
3. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku nr 9 (klauzula informacyjna dla
osób fizycznych) oraz załączniku nr 10 (klauzula informacyjna dla pracowników reprezentantów osób prawnych).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa
w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/2/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy sprzedaży fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 Mg, konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu prawostronnego, z kierownicą po lewej stronie, dwuosiowego, z napędem na oś tylną za pomocą silnika spalinowego o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 110 kW, zasilanego olejem napędowym, z kabiną 3-osobową oraz z zabudową skrzyni samowyładowczej.
Samochód ma być również przystosowany do łączenia z przyczepą kategorii O2 za pomocą zaczepu kulowego.
Pojazd skompletowany na bazie fabrycznie nowego podwozia samochodu ciężarowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2023 r. i spełniającego normę emisji spalin Euro VI w wersji umożliwiającej zarejestrowanie dostarczonego pojazdu.
Zabudowa samochodu fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2023 r.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany wyłącznie z nowych części, w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej i spełniać warunki techniczne określone w przepisach obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie dopuszcza się pojazdu wykorzystywanego wcześniej do celów demonstracyjnych.
Zakres rzeczowy i finansowy zamówienia obejmuje:
a) dostawę samochodu do siedziby „Zakładu Komunalnego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu oraz wykonanie próby eksploatacyjnej,
b) przeszkolenie 2 kierowców w zakresie użytkowania pojazdu,
c) przekazanie gwarancji na kompletny pojazd na okres zgodny z ofertą, nie krótszy niż 24 miesiące,
d) wykonywanie pozostałych zobowiązań z tytułu zawartej umowy sprzedaży.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty = Liczba punktów w kryterium "Cena"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący:
Zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał:
- co najmniej 2 dostawy samochodów ciężarowych, o wartości co najmniej 150 000,00 zł netto każda;
(doświadczenie to wykazać należy w 2 [dwóch] odrębnych umowach/zleceniach o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto każda).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonywanych w okresie ostatnich trzech [ 3 ] lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości*, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech [ 3 ] miesięcy, zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do SWZ - który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdz. 5 pkt 5.2. ppkt 5.2.4. SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie przedmiotowych środków dowodowych, tj. Wykonawca, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, złoży przedmiotowe środki dowodowe wskazując w formularzu ofertowym wymagane przez Zamawiającego dane dotyczące oferowanego przedmiotu umowy:
• Marka oferowanego pojazdu bazowego, typ, model, wersja wyposażenia, nazwa pakietów wyposażenia dodatkowego.
• Marka oferowanej skrzyni samowyładowczej, typ.
• Warunki gwarancji dotyczące oferowanego pojazdu oraz zabudowy (należy załączyć dokument).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, złoży przedmiotowe środki dowodowe wskazując w formularzu ofertowym wymagane przez Zamawiającego dane dotyczące oferowanego przedmiotu umowy:
• Marka oferowanego pojazdu bazowego, typ, model, wersja wyposażenia, nazwa pakietów wyposażenia dodatkowego.
• Marka oferowanej skrzyni samowyładowczej, typ.
• Warunki gwarancji dotyczące oferowanego pojazdu oraz zabudowy (należy załączyć dokument).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ - z art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4. Pełnomocnictwo** dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty).
5. Przedmiotowe środki dowodowe - zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 8 SWZ.
6. Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 3) SWZ - jeżeli dotyczy. Sam fakt złożenia pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 4) SWZ - jeżeli dotyczy.

Ponadto w sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ - z art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4. Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, Rozdział I pkt. 7.3 SWZ stosuje się).
5. Przedmiotowe środki dowodowe - zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 8 SWZ.
6. Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 3) SWZ - jeżeli dotyczy. Sam fakt złożenia pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 4) SWZ - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ - z art. 125 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4. Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, Rozdział I pkt. 7.3 SWZ stosuje się).
5. Przedmiotowe środki dowodowe - zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 8 SWZ.
6. Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 3) SWZ - jeżeli dotyczy. Sam fakt złożenia pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje znamion wykazania działania zachowania ich poufności – zgodnie z pkt. 16.9.1 pkt. 4) SWZ - jeżeli dotyczy.
Wymogi dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały opisane w punkcie 7.5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy, w tym ewentualne treści dotyczące zmian do umowy, stanowi załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/824610

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Ogólne wymagania:
1.1. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy.
1.2. Przedmiot zamówienia musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymaganiami techn. i jakościowymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia, w tym również musi obejmować transport/ dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w sposób określony w SWZ i załącznikach.
1.4. Wymagania techniczne i jakościowe:
Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia sformułowania „fabrycznie nowy” odnosi się do nowego przedmiotu zamówienia, do tej pory nieużywanego, nie noszącego znamion użytkowania przed dniem dostarczenia, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Nie dopuszcza się powystawowego ani też używanego przedmiotu zamówienia.
1.5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zob. jest do dostarczenia wymaganych atestów lub certyfikatów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (jeżeli są wymagane).
2.Gwarancja
2.1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji za przedm. zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w opisie przedm. zamówienia (zał. nr 1.1 do SWZ).
2.2.Okres gwarancji nie stanowi kryterium oceny ofert.
3. Termin wykonania/dostarczenia przedm. zamówienia:
3.1.Przedm. zam. należy wykonać w terminie maks. 45 dni kalendarz. od dnia zawarcia umowy.
3.2.Terminy wyk. przedm. zamówienia wskazany w pkt. 3.1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zam. Wykonawca w Formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonanie przed. zamówienia.
3.3.Dniem zawarcia umowy jest dzień wyznaczony przez Zamawiającego.
3.4.Termin wykonania przedm. zamówienia wskazano w dniach kalendarzowych, jednakże finalne dostarczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dni robocze w godz. pracy Zamawiającego.
3.5.Dniem roboczym są dni od pn do pt. Czynności odbioru przedm. zamówienia odbywać się będą w godz. od 8:00 do 13:00 z wył. dni ustawowo wolnych od pracy.
3.6.W przypadku, gdy ostatni dzień terminu dostawy przypada w dniu nie będącym dniem roboczym, wówczas terminem dostawy jest następny dzień będący dniem roboczym.
3.7.Nieokreślenie przez Wykonawcę w ofercie terminu wykonania przedm. zamówienia skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania przedm. zamówienia
3.8 Wskazanie przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania przedm. zamówienia niż określony, skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z art. 226 ust. 5 ustawy, tj. „treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.
3.9 Wskazanie przez Wykonawcę krótszego terminu wykonania przedm. zamówienia niż określony, skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował najkrótszy termin wykonania przedm. zamówienia.
4.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu
- na podst. art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrz. art. 110 ust. 2 ustawy). Zamawiający nie przewiduje podstaw wykl., o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
- na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg. rozw. w zakresie przeciwdz. wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. nar. (Dz. U. z 2022 poz. 835), zw. dalej ustawą o szczeg. rozw.
5.Nieokreślenie w ofercie Ceny skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (określono w punkcie 21. SWZ).
7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu:
-Pełnomocnictwa* dla osoby/osób podpisującej umowę;
-Kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
-umowę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej / polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.