eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojkowice › Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wojkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wojkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-580

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.koltun@wojkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wojkowice.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f11e850-3112-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f11e850-3112-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00420437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048002/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00337322

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WPM.271.34.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 191874,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie przewozu na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania dla 4 niepełnosprawnych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice: przy ul. Jana III Sobieskiego, Sucharskiego, którzy obowiązek szkolny będą realizować w następujących placówkach oświatowych:
a) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Będzinie, ul. 11 Listopada 7 – 1 uczeń,
b) Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi, ul. Szpitalna 85 – 3 uczniów.
1.2.Uczniowie niepełnosprawni będą wożeni zgodnie z kalendarzem roku szkolnego placówki, do której uczęszczają w terminie od 4 września 2023r. do 21 czerwca 2024 r., najkrótszą trasą miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania.
1.3. Uczniowie będą odbierani z miejsca zamieszkania w czasie gwarantującym ich dowóz do placówek szkolnych na określoną godzinę, wynikającą z planu lekcyjnego. Odbiór uczniów ze szkoły będzie następował po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Dopuszcza się możliwość zmian terminów dowozu, wynikających m.in. ze zwolnień lekarskich uczniów, skrócenia lekcji czy zamknięcia placówki szkolnej. O takiej sytuacji wykonawca będzie powiadamiany przez rodzica ucznia.
1.4 Pojazd wożący uczniów musi być ubezpieczony.
1.5 Oprócz kierowcy, w pojeździe, powinien jechać z uczniami przygotowany do tej pracy opiekun, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe, który sprawować będzie opiekę nad uczniami w czasie transportu, zapewni pomoc w przemieszczaniu się pomiędzy domem/szkołą a środkiem transportu, wykona niezbędne czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze, a w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba ta musi posiadać ukończony kurs „pierwszej pomocy przedmedycznej”.
1.6 Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dowożonymi uczniami do momentu przekazania ich pod opiekę uprawnionego pracownika placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza, a w przypadku transportu do domu do momentu oddania pod opiekę pełnoletniego opiekuna.
1.7 Ze względu na możliwą zmianę liczbę dowożonych uczniów niepełnosprawnych samochód powinien mieć przynajmniej 3 miejsca rezerwowe.
1.8 Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład dla poszczególnych kursów, wskazujący trasę przejazdu oraz czas odbioru uczniów mając na uwadze konieczność dowiezienia uczniów do placówki zgodnie z planem ich zajęć oraz możliwie najkrótszy czas przebywania uczniów w podróży. Rozkład kursów Wykonawca ustali w porozumieniu z dyrektorami placówek i przedstawi Zamawiającemu.
1.9 Adresy zamieszkania uczniów niepełnosprawnych będą ujęte w załączniku nr 1 do podpisanej umowy.
1.10 WYKONAWCA GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA PODCZAS WYKONYWANIA USŁUG PRZEWOZU UCZNIÓW. ZAMAWIAJĄCY NIE BIERZE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI, ZDARZENIA, JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W KTÓRYCH WYNIKU NASTĄPI USZKODZENIE CIAŁA, ŚMIERĆ CZY SZKODA MATERIALNA, SPOWODOWANA DZIAŁALNOŚCIĄ WYKONAWCY. WYKONAWCA ZAMÓWIENIA MUSI JE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZGODZIE Z USTAWĄ Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM (TJ. DZ.U.2022.2201 Z DNIA 2022.10.27) Z PÓŹN. ZM.) ORAZ USTAWĄ PRAWO O RUCHU DROGOWYM (T.J. DZ.U.2023.1047 Z DNIA 2023.06.01 Z PÓŹN. ZM.).
1.11 Usługa musi być świadczona pojazdem posiadającym aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.

Szacowana liczba dni realizacji usługi: 182.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 48870,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie przewozu na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania dla 2 niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice: przy ul. Jana III Sobieskiego, Maszyńsko, którzy obowiązek szkolny będą realizować w następujących placówkach oświatowych:
a) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Chorzowie, ul. Czysta 7 –
1 uczeń,
b) Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach, ul. Grażyńskiego 17 – 1 uczeń.
1.2 Uczniowie niepełnosprawni będą przewożeni zgodnie z harmonogramem pracy placówek, do których uczęszczają, w terminie:
- w pkt.1.1.a od 4 września 2023r. do 31 sierpnia 2024 r., najkrótszą trasą: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania;
- w pkt.1.1.b od 4 września 2023r. do 21 czerwca 2024 r., najkrótszą trasą: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania;
1.3 Uczniowie będą odbierani z miejsca zamieszkania (ul. Jana III Sobieskiego, Maszyńsko), w czasie gwarantującym dowóz do placówki na określoną godzinę, wynikającą z planu zajęć. Odbiór uczniów ze szkoły będzie następował po zakończeniu zajęć. Dopuszcza się możliwość zmian terminów dowozu, wynikających m.in. ze zwolnień lekarskich uczniów, skrócenia zajęć czy zamknięcia placówki. O takiej sytuacji wykonawca będzie powiadamiany przez rodziców uczniów.
1.4 POJAZD WOŻĄCY MUSI BYĆ UBEZPIECZONY ORAZ DOSTOSOWANY DO POTRZEB WOŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM (TJ. DZ.U.2023.1047 Z DNIA 2023.06.01 Z PÓŹN. ZM.), W TYM POJAZD MUSI UMOŻLIWIĆ PRZEWOŻENIE OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM, MA POSIADAĆ WINDĘ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB SZYNY UMOŻLIWIAJĄCE WJAZD WÓZKIEM DO POJAZDU.
1.5 Oprócz kierowcy, w pojeździe, powinien jechać z uczniami przygotowany do tej pracy opiekun, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe, który sprawować będzie opiekę nad uczniami w czasie transportu, zapewni pomoc w przemieszczaniu się pomiędzy domem/szkołą a środkiem transportu, wykona niezbędne czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze, a w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba ta musi posiadać ukończony kurs „pierwszej pomocy przedmedycznej”.
1.6 Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dowożonymi uczniami do momentu oddania go pod opiekę uprawnionego pracownika placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza, a w przypadku transportu do domu do momentu oddania pod opiekę pełnoletniego opiekuna.
1.7 Ze względu na możliwą zmianę liczbę dowożonych uczniów niepełnosprawnych samochód powinien mieć przynajmniej 1 miejsce rezerwowe.
1.8 Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład dla poszczególnych kursów, wskazujący trasę przejazdu oraz czas odbioru ucznia mając na uwadze konieczność dowiezienia ucznia do placówki zgodnie z planem jego zajęć oraz możliwie najkrótszy czas przebywania ucznia w podróży. Rozkład kursów wykonawca ustali z Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Chorzowie oraz Dyrektorem Zespołu Szkolno –Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach.
1.9 Adresy zamieszkania uczniów niepełnosprawnych ujęte będą w załączniku nr 1 do podpisanej umowy.
1.10 Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu uczniów.
ZAMAWIAJĄCY NIE BIERZE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI, ZDARZENIA, JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W KTÓRYCH WYNIKU NASTĄPI USZKODZENIE CIAŁA, ŚMIERĆ CZY SZKODA MATERIALNA, SPOWODOWANA DZIAŁALNOŚCIĄ WYKONAWCY. WYKONAWCA ZAMÓWIENIA MUSI JE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZGODZIE Z USTAWĄ Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM (T.J. DZ.U.2022.2201 Z DNIA 2022.10.27Z PÓŹN. ZM.) ORAZ USTAWĄ Z DNIA 20 CZERWCA 1997 PRAWO O RUCHU DROGOWYM (TJ. DZ.U.2023.1047 Z DNIA 2023.06.01 Z PÓŹN. ZM).
1.11 Usługa musi być świadczona pojazdem posiadającym aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.

Szacowana liczba dni realizacji usługi: 207 – pkt. 2a
Szacowana liczba dni realizacji usługi: 182 – pkt. 2b

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 62574,13 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis zamówienia:
Dowóz 42 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach według wyznaczonej trasy wraz z zapewnieniem im opieki:

1.Trasa rozpoczyna się na ul. Jana III Sobieskiego nr domu 500 (przystanek autobusowy Kamyce, Posesja 500) i biegnie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 3
w Wojkowicach na trasie określonej w załączniku nr 11 - mapka.

a) szacowana dzienna długość trasy, obejmująca dowóz i odwóz wynosi ok.: 13 km.

b) Przewoźnik zatrzymuje się na przystankach komunikacji miejskiej, ale powinien przewidzieć co najmniej 4 przystanki na żądanie.

c) Planowane godziny:
dowóz: przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych rano ok. godz. 7.20 - wyjazd
z przystanku najbliższego posesji nr 500 przy ul. Jana III Sobieskiego do ok. godz. 7.50 – przyjazd do Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach.
Odwóz: po zajęciach lekcyjnych od ok. godz. 13.30.
1.1 Uczniowie będą wożeni zgodnie z kalendarzem roku szkolnego placówki, do której uczęszczają, w terminie od dnia 4 września 2023r. do 21 czerwca 2024 r., najkrótszą trasą miejsce odbioru – placówka oświatowa – miejsce odbioru.
1.2 Uczniowie będą odbierani z miejsca wyznaczonego postoju, w czasie gwarantującym ich dowóz do Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach na określoną godzinę, wynikającą z planu lekcyjnego. Odbiór uczniów ze szkoły będzie następował po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
1.3 Pojazd wożący uczniów musi być ubezpieczony zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U.2023.1047 z dnia 2023.06.01 z późn. zm.)

1.4 Oprócz kierowcy, w pojeździe, powinien jechać z uczniami przygotowany do tej pracy opiekun, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe, który sprawować będzie opiekę nad uczniami w czasie transportu, zapewni pomoc w przemieszczaniu się pomiędzy domem/szkołą a środkiem transportu, wykona niezbędne czynności opiekuńcze, a w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba ta musi posiadać ukończony kurs „pierwszej pomocy przedmedycznej”.
1.5 Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dowożonymi uczniami do momentu przekazania ich pod opiekę uprawnionego pracownika placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza, a w przypadku transportu do domu do momentu oddania pod opiekę pełnoletniego opiekuna.
1.6 Ze względu na możliwą zmianę liczbę dowożonych uczniów samochód powinien mieć przynajmniej 5 miejsca rezerwowe.
1.7 Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład dla poszczególnych kursów, wskazujący trasę przejazdu oraz czas odbioru uczniów mając na uwadze konieczność dowiezienia uczniów do placówki zgodnie z planem ich zajęć oraz możliwie najkrótszy czas przebywania uczniów w podróży. Rozkład kursów Wykonawca ustali w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach w dniu podpisania umowy.
1.8 WYKONAWCA GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA PODCZAS WYKONYWANIA USŁUG PRZEWOZU UCZNIÓW. ZAMAWIAJĄCY NIE BIERZE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI, ZDARZENIA, JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W KTÓRYCH WYNIKU NASTĄPI USZKODZENIE CIAŁA, ŚMIERĆ CZY SZKODA MATERIALNA, SPOWODOWANA DZIAŁALNOŚCIĄ WYKONAWCY. WYKONAWCA ZAMÓWIENIA MUSI JE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZGODZIE Z USTAWĄ Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM (TJ. DZ.U.2022.2201 Z DNIA 2022.10.27 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ USTAWĄ Z DNIA 20 CZERWCA 1997 PRAWO O RUCHU DROGOWYM (TJ. DZ.U.2023.1047 Z DNIA 2023.06.01 Z PÓŹN. ZM.).
1.9 Usługa musi być świadczona pojazdem posiadającym aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.
Szacowana liczba dni realizacji usługi: 182.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 80429,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52780,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110110,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Waldekbusy J. Adamska Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242724302

7.3.3) Ulica: Baczyńskiego 11 a / 13

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-203

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60030,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 122130,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Waldekbusy J. Adamska Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242724302

7.3.3) Ulica: Baczyńskiego 11 a / 13

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-203

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74520,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88816,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88816,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88816,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Przewozowe Sebastian Wiśniewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243524249

7.3.3) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 223A/III lokal 8

7.3.4) Miejscowość: Wojkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 42-580

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88816,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.