eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługi hotelowe w związku z Festiwalem Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJEOgłoszenie z dnia 2022-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi hotelowe w związku z Festiwalem Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

1.3.) Oddział zamawiającego: Specjalista ds. zamówień publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385469690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Sejmu Śląskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@miasto-ogrodow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto-ogrodow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4e11036-4480-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi hotelowe w związku z Festiwalem Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4e11036-4480-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00420354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039859/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi hotelowe w związku z Festiwalem Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377946/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-4/US/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 130081,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa dla gości Zamawiającego w hotelach odpowiadającym standardem hotelowi minimum 4-gwiazdkowemu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) oraz spełniających wymagania dla budynków zamieszkania zbiorowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065.
2) Zamawiający wymaga, aby lokalizacja hotelu znajdowała się w odległości nie większej niż 15 minut pieszo od miejsca, w którym będzie grane przedstawienie (szczegółowy wykaz adresów znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ). Zamawiający będzie weryfikował czas przejścia za pomocą narzędzia Google Maps.
3) Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane w następującym przedziale czasowym: 20.11.2022 r. – 28.11.2022 r. Poszczególne terminy realizacji zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe terminy rezerwacji pokoi hotelowych zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4) Miejsce realizacji zamówienia: miasto Katowice.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.5.5.) Wartość części: 117886,18 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa dla gości Zamawiającego w hotelach odpowiadającym standardem hotelowi minimum 4-gwiazdkowemu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166) oraz spełniających wymagania dla budynków zamieszkania zbiorowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065.
2) Zamawiający wymaga, aby lokalizacja hotelu znajdowała się w odległości nie większej niż 15 minut pieszo od miejsca, w którym będzie grane przedstawienie (szczegółowy wykaz adresów znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ). Zamawiający będzie weryfikował czas przejścia za pomocą narzędzia Google Maps.
3) Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane w następującym przedziale czasowym: 20.11.2022 r. – 28.11.2022 r. Poszczególne terminy realizacji zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe terminy rezerwacji pokoi hotelowych zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
4) Miejsce realizacji zamówienia: miasto Katowice.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.5.5.) Wartość części: 12195,12 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.