eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa i montaż toalety publicznej w obszarze pętli autobusowo-tramwajowej realizowanej w ramach inwestycji nr 03900 -Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej w ul. RogowskiejOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż toalety publicznej w obszarze pętli autobusowo-tramwajowej realizowanej w ramach inwestycji nr 03900 -Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej w ul. Rogowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020568529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Oświęcimskich 36

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-059

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020568529

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Ofiar Oświęcimskich 36

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 50-059

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wi.wroc.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.wi.wroc.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż toalety publicznej w obszarze pętli autobusowo-tramwajowej realizowanej w ramach inwestycji nr 03900 -Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej w ul. Rogowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e50852d-5e94-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie zapytań, uzupełnień w postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycjepoprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycjeprzesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec
awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz rozporządzeniu w
sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji.
6. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w
szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o opuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie
elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa ofertę, zmienia ją lub wycofuje za pośrednictwem ww. platformy
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji
składania ofert/wniosków dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej
sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszej
sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/27/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż samoobsługowej, automatycznej toalety publicznej w obszarze pętli autobusowo-tramwajowej realizowanej w ramach inwestycji 03900 - „Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu typu P+R wraz z infrastrukturą w ul. Rogowskiej oraz Przebudowa kanalizacji drenażowej”, w tym:
a) opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej toalety wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i decyzjami administracyjnymi, na podstawie których inwestycja zostanie zrealizowana,
b) dostawa i montaż samoobsługowej, automatycznej toalety publicznej na terenie pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Rogowskiej we Wrocławiu,
c) wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej i sanitarnej wraz z włączeniem do istniejącej studni wodno-kanalizacyjnej i połączniem z istniejącym przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej
a także wykonaniem przyłącza energetycznego,
d) opracowanie dokumentacji technologicznej powykonawczej,
e) uruchomienie toalety wraz z przeprowadzeniem prób, sprawdzeń i niezbędnych pomiarów,
f) utrzymanie serwisu w okresie trwania gwarancji.
Zamówienie obejmuje również udział niezbędnych osób pełniących funkcję techniczną w budownictwie, w przekazaniu obiektu do eksploatacji, w tym przygotowanie instrukcji eksploatacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215500-2 - Toalety publiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:
1.1. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:
1.1.1.Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem wolnostojącej automatycznej toalety publicznej o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda lub Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedną dostawę wraz z montażem i uruchomieniem dwóch wolnostojących automatycznych toalet publicznych o wartości co najmniej 200 000 zł brutto.
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy. W myśl postanowieniom art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach poszczególnych członków konsorcjum, którzy wykonają roboty budowlane/ usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedkładają oświadczenie, z którego wynika, które dostawy, roboty lub usługi wykonają poszczególni członkowie konsorcjum – wzór w Załączniku 4. Oświadczenie dotyczące zakresu deklarowanych prac jakie będą wykonywać poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno być zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu jakim wykazywał się dany członek konsorcjum.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, których oferta została najwyżej oceniona do złożenia (także dla podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby) w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
1. W celu potwierdzenia: uprawnień do reprezentowania danego podmiotu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp: odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust. 2 oraz 274 ust. 4 ustawy pzp)
2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego będzie wynikało, które usługi, dostawy lub roboty wykonają poszczególni wykonawcy (pomocniczy wzór stanowi Załącznik nr 4 do IDW)
3. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 5 do IDW.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast informacji z KrajowegoRejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających odpowiednio, że nie otwarto likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia procedury.
6. Dokumenty o których mowa w pkt. 5powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, których oferta została najwyżej oceniona do złożenia (także dla podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby) w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 niniejszej IDW tj:
2.1. Wykazu dostaw wykonanych przez Wykonawcę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do IDW, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych w ramach konsorcjum, wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9 IDW w stosownych sytuacjach
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów udostępniający zasoby
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 IDW, będzie polegał na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedstawi on odpowiednie
podmiotowe środki dowodowe dot. tych podmiotów, jakie Zamawiający żąda od Wykonawcy w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie takiego podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających przedłoży zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, które potwierdzi, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określi w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W celu określenia zasobów podmiotu trzeciego tj. wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolności finansowych lub ekonomicznych Zamawiający wymaga wskazania odpowiednio:
imienia i nazwiska osób zdolnych do wykonania zamówienia, wartości środków finansowych; nazwy inwestycji/zadania, itp.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.2.2 i 11.2.4. IDW,
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia podmiotów, o których mowa w pkt. 11.3. IDW z udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni nie podlegać wykluczeniu oraz spełniać warunki udziału w postępowaniu i złożyć podmiotowe środki dowodowe, które to potwierdzą. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 11.1.1. składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zgodnie z art.117 ust. 3 i 4 ustawy pzp: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedkładają odpowiednio oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do IDW.
5. Postanowienia pkt.12 mają również odpowiednie zastosowanie do wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w Części II Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.