eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zaprojektowanie i budowa miejskich terenów zieleni w Katowicach w ramach zadań inwestycyjnych - Część 1.Ogłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i budowa miejskich terenów zieleni w Katowicach
w ramach zadań inwestycyjnych - Część 1.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003545711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 138

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-523

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zzm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzmkce.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i budowa miejskich terenów zieleni w Katowicach
w ramach zadań inwestycyjnych - Część 1.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-419ef7be-5e91-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00087247/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 „Zaprojektowanie i budowa miejskich terenów zieleni w Katowicach w ramach zadań inwestycyjnych"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zzm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zzm

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z Rozdziałem VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): tak

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZI.261.41.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.:
„Zaprojektowanie i budowa miejskich terenów zieleni w Katowicach
w ramach zadań inwestycyjnych - Część 1”
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sześciu lokalizacjach wskazanych w SWZ.
3. W ramach zamówienia należy wykonać Zadanie Nr 1 - podstawowy przedmiot umowy (gwarantowany) oraz ewentualnie Zadanie Nr 2 - usługi objęte prawem opcji przysługującej Zamawiającemu.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Zadanie Nr 1 – podstawowy przedmiot umowy: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegającej na zagospodarowaniu terenów miejskich w sześciu lokalizacjach wskazanych w ust. 2 niniejszego rozdziału, tj.:
a) opracowanie Dokumentacji Projektowej dla każdego z zadań inwestycyjnych (lokalizacji) na podstawie SWZ oraz Programu Funkcjonalno-użytkowego (PFU) stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U. z 2021r. poz. 2458),
b) wykonanie robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych lokalizacji zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę Dokumentacją Projektową
2) Zadanie Nr 2 – usługi objęte prawem opcji tj.:
a) utrzymanie i pielęgnacja wykonanych nasadzeń (drzew i krzewów, bylin i pnączy oraz wykonanych trawników) w okresie od 15.04.2024 – 15.10.2024 roku w lokalizacjach wskazanych w pkt 2 niniejszego Rozdziału, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ – PFU,
b) maksymalna wartość opcji – 26.640,00 PLN,
c) Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych, pozwalających na ich wykonanie.
5. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 i wymagania związane z jego wykonaniem odpowiednio dla danej lokalizacji określa Załącznik Nr 1 do SWZ - PFU
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 2 i wymagania związane z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w okresie od 15.04.2024 - 15.10.2024 określa Załącznik Nr 1 do SWZ – PFU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zadanie Nr 2 – usługi objęte prawem opcji tj.:
a) utrzymanie i pielęgnacja wykonanych nasadzeń (drzew i krzewów, bylin i pnączy oraz wykonanych trawników) w okresie od 15.04.2024 – 15.10.2024 roku w lokalizacjach wskazanych w SWZ, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ – PFU,
b) maksymalna wartość opcji – 26.640,00 PLN,
c) Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych, pozwalających na ich wykonanie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z udziału w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu. Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w niniejszej SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Podwyższenie wysokości kary umownej za zwłokę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
2. zdolność techniczna lub zawodowa:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące swym zakresem zagospodarowanie terenu - zagospodarowanie miejsc publicznych, rewitalizacje terenów zieleni urządzonej, rewaloryzacje parków itp. o wartości łącznej nie mniejszej niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
UWAGA! – Wykonawca powinien złożyć:
a) Wykaz usług – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ,
b) Dowody – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie.
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 2 roboty budowlane związane z wykonaniem prac o takim samym lub podobnym charakterze polegającym na wykonaniu nawierzchni, montażu małej architektury i wykonaniu zieleniarskich (nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, traw; pielęgnacja drzew) o wartości co najmniej 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda. Nie dopuszcza się sumowania zamówień o mniejszej wartości w celu uzyskania żądanej wartości.
UWAGA! – Wykonawca powinien złożyć:
a) Wykaz robót– zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ,
b) Dowody – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, a w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 4 osobami w tym:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń,
Osoba ta powinna:
- posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z póżn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.551);
b) co najmniej jedną osobą uprawnioną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy - to jest osobą posiadającą uprawnienia pozwalające na kierowanie wyżej wskazanymi robotami, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą aktualne zaświadczenie wydane przez tą izbę.
c) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku architektura krajobrazu bądź ogrodnictwo, posiadającą udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie
w projektowaniu zieleni publicznej,
d) co najmniej jedną o wykształceniu ogrodniczym do kierowania pracami zieleniarskimi,
e) jedną osobą z uprawnieniami do stosowania środków ochrony roślin, posiadająca co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w kompleksowej pielęgnacji zieleni na obszarach zurbanizowanych.
UWAGA: (dla liter c, d, e może to być jedna i ta sama osoba)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ).
2. Oświadczenie (Załącznik Nr 8 do SWZ) Wykonawcy / Podmiotu o:
- niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat wobec urzędu skarbowego, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert, wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
-niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wobec ZUS lub KRUS, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
- braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
-braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 70).
3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 11 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ).
2. Wykazu usług (Załącznik Nr 5 do SWZ) – wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z zapisem Rozdziału XVI pkt 3.2 ppkt 1).
3. Wykaz robót (Załącznik Nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem w formie tabeli ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z zapisem Rozdziału XVI pkt 3.2 ppkt 2).
4. Wykazu osób (Załącznik Nr 7 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt 3.2 ppkt 3).
5. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150.000,00 zł
(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) (podpisującą ofertę w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, ustanowioną do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, Zamawiający wymaga złożenia (wraz z Ofertą) oryginału Pełnomocnictwa zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby (lub osób) uprawnionej do udzielania pełnomocnictwa.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) – Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z zasadami ich reprezentacji. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO – (Załącznik Nr 9 do SWZ).
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp wraz z ofertą składa:
a) Oświadczenie Podmiotu ( Zobowiązanie Podmiotu) udostępniającego zasoby (Załącznik Nr 10 do SWZ),
b) Oświadczenie (Załącznik Nr 8 do SWZ) Podmiotu o:
- niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat wobec urzędu skarbowego, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, Podmiot składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert, Podmiot dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wobec ZUS lub KRUS, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Podmiot składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 70).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

zgodnie z Rozdziałem XXI SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z Rozdziałem XVIII pkt 3 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wskazane w § 11 projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 12 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy do obsługi postępowań przetargowych dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zzm

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.