eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lisia Góra › Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na linii nr 206 na terenie Gminy Lisia GóraOgłoszenie z dnia 2022-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na linii nr 206 na terenie Gminy Lisia Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LISIA GÓRA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 7

1.5.2.) Miejscowość: Lisia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-140

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146784678

1.5.8.) Numer faksu: 146784249

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lisiagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lisiagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl https://bip.malopolska.pl/uglisiagora,m,401946,2022.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na linii nr 206 na terenie Gminy Lisia Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-322c9ff2-38d8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00419720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006816/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na linii nr 206 na terenie Gminy Lisia Góra

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356125/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B.271.1.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na linii nr 206 na terenie Gminy Lisia Góra według rozkładu jazdy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

Minimalna ilość wozokilometrów na terenie Gminy Lisia Góra wg rozkładu jazdy zatwierdzonego przez Zamawiającego wynosi w jednym roku obowiązywania umowy 48 000 km.

Maksymalna ilość wozokilometrów na terenie Gminy Lisia Góra wg rozkładu jazdy zatwierdzonego przez Zamawiającego wynosi w jednym roku obowiązywania umowy 60 000 km.

Podana powyżej ilość wozokilometrów stanowi sumę kilometrów wykonanych wyłącznie na terenie Gminy Lisia Góra. Kilometry wynikające z rozkładu jazdy na terenie Miasta Tarnowa nie będą płatne.

UWAGA: Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usług zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń oraz spełnienia innych wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa.

Wykonawca, niezależnie od wynagrodzenia obliczanego jako iloczyn stawki za jeden wozokilometr i liczby wozokilometrów faktycznie zrealizowanych na terenie gminy Lisia Góra, obowiązany będzie do pobierania od każdego pasażera opłaty za przejazd, zgodnej z Cennikiem opłat. Pobrana opłata przypada wyłącznie Wykonawcy. Cennik opłat został określony w Załączniku nr 6 do SWZ

Zgodnie z art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opłaty za korzystanie z przystanków będą dokonywane na zasadach i w wysokości określonych w odrębnych przepisach (uchwałach, rozporządzeniach) dotyczących ustalenia stawek tych opłat. Wspomniane opłaty za korzystanie z przystanków ponosi Wykonawca. Na terenie gminy Lisia Góra nie została podjęta uchwała w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.


Szczegółowe minimalne parametry techniczne taboru koniecznego od realizacji przedmiotu zamówienia, które są wymagane przez Zamawiającego:

1. Autobusy podstawowe: niskopodłogowe lub niskowejściowe z obniżoną podłogą w jednych drzwiach, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym na wózkach inwalidzkich.

Każdy autobus podstawowy musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) rok produkcji nie wcześniejszy niż 2011, posiadający co najmniej 22 miejsca siedzące,
b) minimalna długość pojazdu – 7,5 m,
c) wyposażony w system ABS,
d) wyposażony w sprawną klimatyzację – w pojeździe musi być co najmniej o 5°C chłodniej w przypadku temperatury otoczenia większej lub równej 25°C,
e) wyposażony w sprawny system ogrzewania przestrzeni pasażerskiej – w pojeździe musi być co najmniej 12°C, a w przypadku temperatury otoczenia mniejszej lub równej -10°C, w pojeździe musi panować temperatura dodatnia,
f) wyposażony w tablicę elektroniczną czołową: tablica elektroniczna przygotowana co najmniej do: oznaczenia linii w postaci alfa-numerycznej; oznaczenia nazwy przystanku końcowego w jednym bądź w dwóch wierszach,
g) spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO V,
h) autobus ma odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach tj. określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U.2016.2022 ze zm.).

2. Autobusy zapasowe/rezerwowe: niskopodłogowe lub niskowejściowe z obniżoną podłogą w jednych drzwiach, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym na wózkach inwalidzkich.

Każdy autobus zapasowy/rezerwowy musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) minimalna długość pojazdu – 7,5 m,
b) wyposażony w system ABS,
c) wyposażony w sprawną klimatyzację – w pojeździe musi być co najmniej o 5°C chłodniej w przypadku temperatury otoczenia większej lub równej 25°C,
d) wyposażony w sprawny system ogrzewania przestrzeni pasażerskiej – w pojeździe musi być co najmniej 12°C, a w przypadku temperatury otoczenia mniejszej lub równej -10°C, w pojeździe musi panować temperatura dodatnia,
e) wyposażony w tablicę elektroniczną czołową: tablica elektroniczna przygotowana co najmniej do: oznaczenia linii w postaci alfa-numerycznej; oznaczenia nazwy przystanku końcowego w jednym bądź w dwóch wierszach,
f) spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO III,
g) autobus ma odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach tj. określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.Dz.U.2016.2022 ze zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 570240,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1313280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 570240,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Przewozowa MICHALUS Michał Bodzioch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6811900120

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Dziekanowice 49

7.3.5) Kod pocztowy: 32-410

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57024000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.