eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 129,745 kWp oraz przyłączenie jej do odbiorczej instalacji elektrycznej 0,4 kV w Uniwersytecie Bielsko-BialskimOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 129,745 kWp oraz przyłączenie jej do odbiorczej instalacji elektrycznej 0,4 kV w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Bielsko-Bialski

1.3.) Oddział zamawiającego: UBB

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072728961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WILLOWA 2

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-309

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@ad.ath.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ubb.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 129,745 kWp oraz przyłączenie jej do odbiorczej instalacji elektrycznej 0,4 kV w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ffbd51c-5c51-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419667

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005385/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa instalacji fotowoltaicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ath-bielsko.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://ath-bielsko.ezamawiajacy.pl , zwanej dalej „Platformą”, przez co należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego
z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służące
w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń i dokumentów.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje:
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES ,
7) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
4. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 70 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5 Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
6 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
7.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://ath-bielsko.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” . Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych , oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Bielsko-Bialski, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ath.bielsko.pl. ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) zgodnie z aart.78 ust.1 i 4 ustawy Pzp,
2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postepowanie zostało zakończone -
w przypadku dokumentacji z postepowania o udzielenie zamówienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana-
w przypadku umów zawartych w postepowaniu o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku postępowań finansowych ze środków unijnych przez czas trwania projektu .
5. Pani/Pana dane będą udostępnione podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ust.1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust.3 RODO;
6. Przysługuje Pani/Panu :
a) prawo do dostępu do danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO ;
b) prawo do sprostowania danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na zasadach określonych
w art.17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania , na zasadach określonych w art.18 RODO
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym , związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KN-ZZ-432/VI/MO/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 129,745 kWp oraz przyłączenie jej do odbiorczej instalacji elektrycznej 0,4 kV w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45232221-7 - Podstacje transformatorowe

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

42961000-0 - System sterowania i kontroli

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności techniczna lub zawodowa
W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:
a) wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie z montażem instalacji fotowoltaicznych o wartości min. 450 000,00 zł brutto .
b) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego - min. 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - min. 3 lata

Wykonawca oświadczy, że powyższe osoby posiadają zaświadczenia dotyczące przynależności do odpowiednich Izb Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz dostaw z montażem instalacji fotowoltaicznej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (na lub wg załącznika nr 6 do SWZ),
oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznej, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, zakresu wykonywanych czynności, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg załącznika nr 7 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu :
1) oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu na lub wg załącznika nr 2 do SWZ – składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa podmiot,
do oferty, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie na lub wg załącznika nr 3 do SWZ .
3) dokumenty o których mowa w rozdz. IX SWZ – składa odpowiednio Wykonawca,
który wskazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio
w rozdz. VI SWZ – na wezwanie Zamawiającego
4) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy na lub wg załącznika nr 5 – składa każdy z Wykonawców do oferty;

2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany
jest dołączyć do oferty:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu na lub wg załącznika nr 2 do SWZ
2) oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby na lub wg załącznika nr 3 do SWZ
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia na lub wg załącznika nr 4 do SWZ lub podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(spółki cywilne, konsorcja)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone
do oferty.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – Pełnomocnikiem.
3.Wykonawcy ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu :
1) oświadczenie o niepodleganiu, wykluczeniu na lub wg załącznika nr 2 do SWZ – składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, do oferty, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie na lub wg załącznika nr 3 do SWZ .
3) dokumenty o których mowa w rozdz. IX SWZ – składa odpowiednio Wykonawca, który wskazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. VI SWZ – na wezwanie Zamawiającego
4) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy na lub wg załącznika nr 5 – składa każdy z Wykonawców do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego: https://ath-bielsko.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.