eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Badanie sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za lata 2023 i 2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Badanie sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za lata 2023 i 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 234 62 27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Liliana.Wersolowska@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Badanie sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za lata 2023 i 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca4d09d3-53bb-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419638

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/801318

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod nazwą platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/801318 , przy czym Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej osoby uprawnionej do
kontaktu z Wykonawcami, wymienionej w pkt II.1., e-mail:Liliana.Wersolowska@pw.edu.pl.
Dokładne informacje dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziale 8 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. powyższe wymagania zostały opisane w instrukcji dla wykonawców: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
2.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3..Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwanego dalej rozporządzeniem KRI.
4.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf .
5.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
5.1. .zip;
5.2. .7Z;
6.Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu KRI, występują: .rar,.gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
7.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
8.W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
8.1.ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie
PAdES;
8.2.pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
8.3.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
9.Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
10.Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Zaleca się złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
11.Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
12.Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarte są w rozdziale 19. – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.U.LW.37.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Badanie sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za lata 2023 i 2024

4.2.6.) Główny kod CPV: 79212100-4 - Usługi audytu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładnie opisany w rozdziale 14 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie biegłego rewidenta wskazanego do realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 5 SWZ i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
1.1.1.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że jest podmiotem prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu;
1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1.2.1.warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca, posiada uprawnienia do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023 r. poz.1015) tj. posiada wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek musi spełniać
każdy z Wykonawców oraz podmiot udostępniający zasoby;
1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej
1.3.1.warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ….
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, ale Wykonawca, zgodnie z rozdziałem 15 pkt 1 SWZ, jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu opłaconą polisę OC przed podpisaniem umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy warunek
oceniony będzie łącznie;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
1.4.1.warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca zapewni realizację przedmiotu
zamówienia spełniając poniższe wymogi:
1.4.1.1.wykaże, że biegły rewident wskazany do realizacji niniejszego zamówienia w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa
zamówienia (badania sprawozdań finansowych), z których każde spełnia łącznie poniższe wymagania:
-zrealizowano dla publicznej uczelni wyższej;
-przychód ze sprzedaży wynosi co najmniej 500 mln zł.
Doświadczenie biegłego rewidenta wskazanego do realizacji usługi jest kryterium oceny ofert (rozdział 14 pkt 1, ppkt 1.2.) i będzie punktowane na podstawie załączonego do Oferty - Wykazu osób, załącznik nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I.Zgodnie z rozdz. 7SWZ Wyk, na podst.art.125 ust.1 ustawy Pzp, zob.jest, dołączyć do oferty, aktualne, na dzień składania ofert:
I.1.Ośw. o braku podstaw wykl., sporządzone, zg. z zał. nr1a do formularza oferty; Informacje zawarte w oświadczeniu, wskazanym w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postęp.; I.1.1.W przy. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam., oprócz oferty, każdy Wykonawca powinien złożyć Ośw. o braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr1a), I.1.2.Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązkowo składają, wraz z ofertą, Ośw., z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone zgodnie z zał.nr 3 do formularza oferty.II.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.274ust1 ustawy Pzp, aktualnych na dzień ich złożenia: II.1.1.informacji z krajowego rejestru karnego w zakresie art.108ust.1 pkt1i2 ustawy Pzp i art.108ust.1 pkt4 ustawyPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6miesięcy przed jej złożeniem;II.1.2.Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; II.1.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; II.1.4.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109ust.1 pk 4 ustawyPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. II.1.5.Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt5ustawyPzp,o braku przynależności lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w niniejszym postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr4 doSWZ; II.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: - dokładne informacje są zawarte w rozdziale 7 pkt II.2.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Zgodnie z rozdziałem 7 SWZ Wykonawca, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest, dołączyć do oferty, aktualne, na dzień składania ofert:
I.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1b do formularza oferty.
Informacje zawarte w oświadczeniu, wskazanym w pkt I.1., stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu;
I.2.Wykaz osób, dotyczący biegłego rewidenta wskazanego do realizacji niniejszego zamówienia, (odpowiedzialnego za świadczenie usług) wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia (wykonanymi przez niego usługami, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą wykonanymi przez niego usługami, zgodnie z wymaganiami ujętymi w rozdziale 6 pkt1.4.1.1 SWZ, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
Na podstawie tego załącznika będzie punktowane Doświadczenie biegłego rewidenta wskazanego do realizacji usługi, które jest kryterium oceny ofert (rozdział 14 pkt 1,
ppkt 1.2.).
II. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych/-przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 274 ust.1 ustawy Pzp, aktualnych na dzień ich złożenia:
II.1.dokumentu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj. zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany na listę podmiotów (firm audytorskich) uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania określone są w pkt III rozdziału 7 SWZ.
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w rozdziale 2 oddziale 3 ustawy Pzp.
5.Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w tym oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i żaden z podmiotów udostępniających zasoby nie może podlegać wykluczeniu.
6.Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w
rozdziale 6 SWZ.
7.Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i podmiot(y) udostępniający zasoby. 8.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw/usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w wykazie wykonanych dostaw/usług zobowiązany jest podać jedynie te dostawy/usługi, w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
9.Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę(ów) i podmioty udostępniających zasoby jest umieszczony w pkt I i II rozdziału 7.
10.Zamawiający będzie żądał, przed zawarciem umowy, kopii umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą złożą stosowne pełnomocnictwa oraz w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej kopię umowy spółki cywilnej.
11.Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana treści niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach:
1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej części przedmiotu Umowy oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
2) zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców, co najmniej takich samych właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia podwykonawców do wykonywania przedmiotu Umowy;
3) zmiany terminu wskutek wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub istotnie ograniczających możliwość realizacji Umowy w dotychczasowym terminie, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć lub okoliczność była mało prawdopodobna, pomimo zachowania należytej staranności.
Termin ulegnie wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, które mają wpływ na realizację Umowy;
5) wystąpienia siły wyższej.
Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.
Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące zdarzenia:
- wojnę, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
- terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową;
- skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych,
skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane
użyciem ich przez Wykonawcę;
- klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
- bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż Pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawców;
- inne wydarzenia losowe;
Strona dotknięta czynnikami losowymi powinna niezwłocznie
poinformować drugą Stronę
pocztą elektroniczną lub w innej formie pisemnej o zaistnieniu tych okoliczności lub o ich ustąpieniu.
Wystąpienie wyżej opisanych okoliczności, jak również czas ich trwania potwierdzane są przez właściwą Izbę Gospodarczą kraju Wykonawcy.
Braków surowcowych, niedoborów siły roboczej, zastosowania części wadliwych i przerw w pracy nie uznaje się za czynniki losowe.
6) Strony dokonują w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wypadku wystąpienia zmiany (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy przez wykonawcę):
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 poz. 46),
e) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zasadach
i w sposób określony w ust. 10.
Pełna treść zmiany umowy jest w załączniku nr 6 – projektowane postanowienia umowy (PPU) w § 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z rozdziałem 12 pkt 1 SWZ Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oznaczonym tą samą nazwą zawierającą również numer referencyjny za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/801318

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dotyczy Sekcji IV pkt 4.2.10.) Wymagany termin dla realizacji niniejszego zamówienia jest od daty podpisania umowy do 31.05.2025 r.
Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego będą przez Wykonawcę wykonane za rok obrotowy:
1) 2023, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024 r.;
2) 2024, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2025 r.
2. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.