eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnychOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000741720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jagielloński 15

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: teatr@teatr.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.teatr.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a30096eb-5e30-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419472

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049194/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/teatr_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/teatr_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/teatr_radom
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w,odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
4. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych określa Załącznik 11 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych określa Załącznik 11 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 oraz
2) transport (konwojowanie) wartości pieniężnych.
2. Obiekt Teatru obejmuje: działki o powierzchni 7 105 m² oraz budynek Teatru (cztery kondygnacje) - powierzchnia netto 11 250 m².
3. Budynek wyposażony jest w:
1) instalację p. poż.,
2) dźwig osobowy 1 szt., dźwig towarowy 2 szt.
4. Zakres świadczenia usługi: jedna osoba całodobowo na portierni Teatru. Pracownik będzie odpowiedzialny w szczególności za: ochronę osób i mienia, odbieranie telefonów, prowadzenie spraw związanych z ruchem osobowym na terenie obiektu zgodnie z Zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego, udzielanie informacji klientom, nadzór nad systemami alarmowymi oraz monitoringiem, wydawanie i odbieranie kluczy do pomieszczeń biurowych, pomieszczeń plombowanych oraz pomieszczeń technicznych, upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz pracownikom najemcom powierzchni w budynku Teatru, zgodnie z wewnętrznymi Zarządzeniami Zamawiającego, dokonywanie obchodów budynku (nie rzadziej niż 5 razy na dobę, wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym) oraz wykonywanie obchodu terenu wokół budynku 2 razy na dobę, oraz otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej do atrium Teatru, zainstalowanie i obsługa monitoringu transport (konwojowanie) wartości pieniężnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie zamówienia polegające na powtórzeniu tych samych usług przez kolejne 12 miesięcy. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość wznowionego zamówienia przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia. Wznowienie nie wymaga zmiany umowy i zależy od decyzji zamawiającego podlegającej na przedłużeniu usługi na kolejny okres zgodnie z zapisami wzoru umowy – Załącznika nr 10 do SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena zamówienia podstawowego (C1) – waga kryterium 40 pkt.;
2) Cena zamówienia objętego wznowieniem (C2) – waga kryterium 20 pkt.;
3) Doświadczenie personelu (D) – waga kryterium 40 pkt.;
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2. Cena zamówienia podstawowego (C1) – waga   40 pkt.

cena najniższa brutto*
C1 = ------------------------------------------------ x 40  pkt.
cena oferty ocenianej brutto

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

1) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena zamówienia podstawowego” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
2) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Cena zamówienia objętego wznowieniem (C2) – waga   20 pkt.

cena najniższa brutto*
C2 = ------------------------------------------------ x 20  pkt.
cena oferty ocenianej brutto

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

1) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena zamówienia objętego wznowieniem” będzie cena ofertowa brutto za zamówienie objęte wznowieniem, podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
2) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Punktacja w kryterium Doświadczenie personelu (D):
Punkty przyznawane będą za każdą osobę skierowaną do realizacji zamówienia, która posiada minimum 12 miesięczne doświadczenie w świadczeniu usług ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Za skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
1) 1 osoby posiadającej ww. doświadczenie Zamawiający przyzna 10 pkt.
2) 2 osób posiadających ww. doświadczenie Zamawiający przyzna 20 pkt.
3) 3 osób posiadających ww. doświadczenie Zamawiający przyzna 30 pkt.
4) 4 lub więcej osób posiadających ww. doświadczenie Zamawiający przyzna 40 pkt.

Zamawiający dokona oceny przedmiotowego kryterium w przypadku gdy Wykonawca do oferty załączy wykaz osób, które zamierza skierować do realizacji przedmiotu zamówienia ze wskazaniem posiadanego doświadczenia przez poszczególne osoby - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena zamówienia objętego wznowieniem

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej koncesję na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą
z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: :
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na ochronie osób i minia realizowaną w budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 100 000. zł brutto;
b) dysponuje co najmniej 4 osobami (personelem kluczowym), którzy zostaną skierowani przez wykonawcę do realizacji zamówienia, z których każda jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1, w zakresie wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. –Załącznik nr 6,
2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia u ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , z
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy o do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego lub innego właściwego rejestru, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu obejmują:
1) koncesję na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia;
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ (UWAGA - Wykonawca, który złoży wykaz osób wraz z ofertą – w związku z przyjętym w postępowaniu kryterium wyboru oferty – składa jedynie oświadczenie o aktualności informacji wskazanych w Załączniku nr 9 złożonym wraz z ofertą)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/teatr_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.