eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nagłowice › Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nagłowice oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnychOgłoszenie z dnia 2023-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nagłowice oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nagłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010398

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołaja Reja 9

1.5.2.) Miejscowość: Nagłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-362

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@naglowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.naglowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nagłowice oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc2361b2-5d33-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010951/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nagłowice oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://naglowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://naglowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się
w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Portalu oraz poczty elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne ewentualne dokumenty i oświadczenia o których mowa w SWZ w szczególności w rozdz. VIII.1. i VIII.2 składa się - w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby bądź osób umocowanych do reprezentacji wykonawcy) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby bądź osób umocowanych do reprezentacji wykonawcy – za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://naglowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub na adres e-mail: gmina@naglowice.pl.pl
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne ewentualne dokumenty i oświadczenia o których mowa w SWZ w szczególności w rozdz. VIII.1. i VIII.2 , które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
6. Ogólne zasady korzystania z Platformy
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na Platformie https://naglowice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod
z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
10. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
11. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) Podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
3) Wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
12. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9,28-362 Nagłowice reprezentowana przez Wójta Gminy , tel. 041 38 145-67 fax. 041 145-67 , email: gmina@naglowice.pl
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nagłowice jest Pan Sylwester Cieśla kontakt: iod@czi24.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nagłowice oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę pzp.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez okres wymagany przepisami prawa.;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
(Uwaga: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
(Uwaga: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku z terenu gminy Nagłowice liczącej 17 sołectw: Brynica Mokra, Caców, Cierno - Żabieniec, Chycza -Brzóstki, Deszno, Jaronowice, Kuźnice, Nagłowice, Nowa Wieś, Rakoszyn, Rejowiec, Ślęcin, Trzciniec, Warzyn Pierwszy, Warzyn Drugi, Zagórze, Zdanowice gromadzonych w sposób selektywny jak i niesegregowany (zmieszany) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2) Wykonawca zobowiązany jest do:
2.1) zawarcia i okazania Zamawiającemu umowy w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałość
z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania do instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych, wpisanej na listę instalacji komunalnych prowadzonych przez właściwego marszałka, a w przypadku braku listy wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów do instalacji o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
2.2) zapoznania się z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ustalenia zgodnie z nim i z Zamawiającym szczegółowych harmonogramów wykonywania usługi min. według pkt. 16 niniejszego rozdziału - SWZ, na cały czas trwania usługi, harmonogramy należy uzgodnić najpóźniej do dnia podpisania umowy,
2.3) harmonogram odbioru odpadów musi uwzględniać cały okres realizacji umowy oraz częstotliwość odbioru odpadów określoną w pkt.16. Harmonogram musi zawierać także informacje nt. zbiórek systemem „sprzed posesji” ,nieruchomości niezamieszkałych, trudnych dojazdów.
2.4) każda zmiana harmonogramu musi być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego i dostarczona do właścicieli nieruchomości przed 1 dniem miesiąca od którego będzie obowiązywała.
2.5) Zamawiający dostarczy Wykonawcy własny wzór harmonogramu w formie kalendarza, który Wykonawca ma obowiązek wydrukować (wydruk kolorowy)
i dostarczyć do każdej nieruchomości objętej niniejszym zamówieniem.
a) wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy ma obowiązek dostarczenia harmonogramu do właścicieli wszystkich nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do umowy
2.6) niezwłocznego informowania w pierwszej kolejności Zamawiającego, a następnie właścicieli nieruchomości o wszelkich zmianach dotyczących odbioru odpadów komunalnych, harmonogramów lub niemożności dostosowania się do ich wykonania. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w realizowanej umowie bez zatwierdzenia przez Zamawiającego.
2.7) terminowego i właściwego odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości według ustalonych harmonogramów,
2.8) odbioru odpadów wystawionych w pojemnikach lub workach sprzed nieruchomości zamieszkałych, i niezamieszkałych wywozu i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, – które to czynności należy wykonywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Wykonawcy z zastrzeżeniami:
a)nie wolno z nieruchomości do jednego samochodu zbierać jednocześnie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zebranych odpadów,
b)nie wolno mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą.
c)jeżeli odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych następuje w tym samym czasie Wykonawca wykonuje usługę dwoma samochodami odpowiednio oznakowanymi w tym napisy „Selektywna zbiórka” i „zmieszane odpady komunalne”,
2.9)Do obowiązków Wykonawcy w zakresie utrzymania porządku i czystości miejsc
po odbiorze odpadów należy w szczególności:
a)posprzątanie miejsca wokół pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków ze zmieszanymi odpadami komunalnymi;
b)porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu, w szczególności podczas załadunku lub kontroli.
c)po opróżnieniu pojemników na odpady, Wykonawca ma obowiązek ustawienia
ich w sposób, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu ruchu osób oraz pojazdów.
d) Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania odpadów leżących obok altan śmietnikowych i pojemników niezależnie od tego czy zostały one rozsypane przez Wykonawcę. Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników, odebraniu worków.
2.10) ponoszenia pełnej odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu, zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku
z realizacją przedmiotu umowy, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym
i innych ustawach.
2.11) zmiany wymienione w rozdz. III. przepisach prawa skutkują obowiązkiem dostosowania realizacji zamówienia do wymogów prawa przez Wykonawcę
i Zamawiającego.

2.12) transport odpadów musi być realizowany za pomocą pojazdów wyposażonych
w system monitoringu GPS spełniających wszystkie wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) a także spełniających wymogi techniczne stawiane tego rodzaju pojazdom. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania w terminie 3 dni (roboczych) od dnia podpisania niniejszej umowy na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym, oprogramowania komputerowego (lub umożliwi w formie dostępu online) pozwalającego na bieżący a także archiwalny odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia. System monitoringu GPS musi posiadać funkcję dokumentowania czasu postojów na trasie odbioru odpadów, rozładunku oraz być wyposażony w rejestrator otwarcia i zamknięcia wszystkich włazów załadunkowych z miejscem i czasem wskazania tych czynność. (Wykonawcy którzy nie posiadają systemu GPS wyposażonego
w rejestrator otwarcia i zamknięcia włazów załadunkowych odpady muszą przystosować pojazdy w ten system w terminie nie później niż na jeden dzień przed odbiorem odpadów).W sytuacjach spornych dotyczących reklamacji Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu nagranie z kamer zamontowanych na pojazdach odbierających odpady.
2.13)z uwagi na system wagowy rozliczenia odpieranych odpadów Wykonawca będzie zobowiązany w każdym dniu wskazanym w harmonogramie przed rozpoczęciem odbioru podstawić pojazd odbierający odpady na legalizowaną wagę w celu kontroli przez zamawiającego. Potwierdzeniem wagi odpadów będzie protokół ważenia pojazdu odbierającego odpady komunalne na terenie gminy Nagłowice
(zestawienie nr 6).
2.14) Zamawiający zapewni na terenie Gminy Nagłowice legalizowaną wagę natomiast
do obowiązków wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny należało będzie ważenie każdego pojazdu odbierającego odpady przed załadunkiem oraz po załadunku.
2.15)wykonawca ma obowiązek na dwa dni przed odbiorem zgodnie
z harmonogramem poinformować Zamawiającego w formie elektronicznej jaka ilość pojazdów w danym dniu będzie obsługiwała daną trasę.
2.16)w obowiązku Wykonawcy będzie należało rozpoczęcie o godz.7.00 odbioru odpadów od wjazdu na legalizowaną wagę w celu skontrolowania przez przedstawiciela zamawiającego czy pojazd jest pusty.
2.17) Po zakończeniu czynności odbiorowych każdego z pojazdów wykonawca informuje telefonicznie przedstawiciela zamawiającego o zakończeniu odbioru odpadów o orientacyjnym czasie dojazdu do miejsca ważenia odpadów tak by zamawiający miał możliwość sprawdzenia ilości odebranych odpadów.
2.18) nie podjęcie przez zamawiającego czynności kontrolnych po upływie wskazanego czasu przed rozpoczęciem odbioru uznaje się że wykonawca wywiązał się z obowiązku o którym mowa powyżej.
2.19) wykonawca nie może prowadzić na terenie gminy odbioru odpadów komunalnych w tym samym dniu: z nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu gminnego oraz z nieruchomości objętych niniejszym zamówieniem.

2.20) zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu Umowy bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy lub podwykonawców o zamiarze, czasie
i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający wykonywanie przez Wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu Umowy,
2.21) terminowego i właściwego przygotowywania sprawozdań wymaganych przepisami prawa i przekazywania ich Zamawiającemu,
2.22) prowadzenie kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz comiesięcznego przekazywania: dokumentów dotyczących przekazania odpadów do miejsca przetworzenia. Dokumentu potwierdzającego masę odpadów poddanych w danym miesiącu odzyskowi lub recyklingowi w podziale na podmioty realizujące recykling lub odzysk; Sprawozdania miesięcznego z realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zawierającego w szczególności informacje o ilości odebranych odpadów komunalnych w podziale na poszczególne kody odpadów oraz miejscu przekazania odpadów do zagospodarowania,
2.23) Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U 2023. poz. 1469 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90511200-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nagłowice, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469);
− wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakresie transportu odpadów w zakresie odbioru i transportu oraz odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmującym minimum przedmiot niniejszego zamówienia;
Uwaga:
Na odbiór i zagospodarowanie odpadów gdzie nie określono kodów odpadów w pkt. wskazanym wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty uprawniający do wykonania usługi w terminie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę który będzie posiadał stosowne uprawnienia.

1.2 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł
1.4. zdolności technicznej i zawodowej tj.:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
a) Wykonanych usług
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
• co najmniej jedną usługę polegającą na odebraniu odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 300 Mg.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

b) dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi
w celu wykonania zamówienia publicznego lub przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nw. potencjału technicznego do wykonania zamówienia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia tj.:
• dwoma samochodami specjalistycznymi o ładowności minimum 8 Mg do odbioru odpadów zmieszanych
• dwoma samochodami specjalistycznymi o ładowności minimum 3,5 Mg do odbioru selektywnie zebranych odpadów
• jednym samochodem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej
• jednym pojazdem typu hakowiec do transportu kontenerów typu KP7,
• jednym pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg przystosowanym
do odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe.
• bazę magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Nagłowice lub
w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Nagłowice, do którego posiada tytuł prawny.
Zarówno baza magazynowo – transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia
i narzędzia służące do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r.poz.122).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzony/a nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp , w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nagłowice, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469);
b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakresie transportu odpadów w zakresie odbioru i transportu oraz odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmującym minimum przedmiot niniejszego zamówienia;

c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000,00 zł
d) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat spełniających wymagania określone w rozdz. V ust. 1 pkt.1.4 lit. a) niniejszej SWZ - sporządzony wg załącznika nr 6 do niniejszej SWZ
e) wykaz dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania zamówienia, narzędzi, spełniających wymagania określone w rozdz. V ust. 1 pkt. 1.4 lit. b) niniejszej SWZ - sporządzony wg załącznika nr 7 do niniejszej SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w rozdz. XIV pkt. 1 niniejszej SWZ.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 51 8493 0004 0110 0100 0332 0007 z dopiskiem Wadium w postępowaniu na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Nagłowice oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku wykonawcy jak i w banku zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku zamawiającego). Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwot wadium pod rygorem odrzucenia oferty tj. na koncie zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, załączając go na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".
6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać następujące sytuacje:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Poza powyższymi zapisami, z treści wadium składanego formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
8. Wadium złożone przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
9. Zwrot wadium będzie następować zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1-5 ustawy pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia , wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofert, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest
w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana sposobu spełnienia świadczenia - pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub jego kosztów
b) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa miejscowego,
c) zmiany w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,
d) zmianą sposobu odbioru odpadów spowodowanych zmianami przepisów prawa,
e) w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji usług stanowiących przedmiot umowy,
f) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno – organizacyjno- prawnymi (np. zmiana nr rachunku bankowego, danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
g) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. zmiany terminów, które mogą ulec wydłużeniu o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, których zrealizowanie jest niezbędne, z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, a których przeprowadzenie wiąże się z potrzebą zmiany terminu,
b) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych lub dających się przypisać Zamawiającemu,
c) wystąpienia siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które istotnie utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie ma na realizację przedmiotu umowy,
d) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
e) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://naglowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.