eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Małomice › Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposażenie terenu przy Zalewie Małomickim w ławki parkowe z koszamiOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposażenie terenu przy Zalewie Małomickim w ławki parkowe z koszami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Małomice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Konstytucji 3 maja

1.5.2.) Miejscowość: Małomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-320

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 3769027

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@malomice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://malomice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposażenie terenu przy Zalewie Małomickim w ławki parkowe z koszami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5055f9e8-5e15-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028112/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wykonanie ogólnodostępnego pomostu widokowego oraz wyposazenia terenu przy Zalewie Małomickim w ławki parkowe i kosze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5055f9e8-5e15-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez rządową Platformę e-Zamówienia zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwanej dalej Platformą. Platforma jest dostępna pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
10.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia , dostępny na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
10.3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia, ani logowania do Platformy.
10.4. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
10.5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r . w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
10.6. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10.7. Preferowane formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do150 MB w formatach : pdf, .doc, .docx, .zip.
10.8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliki „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Dalsze szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych znajdują się w punkach od10.9 do 20.27 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Małomice pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice;
 z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować:
inspektor@4consul.com.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 prowadzonym w trybie podstawowym, poniżej progów unijnych;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zmianami ), zwana dalej „ustawą Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa drewnianego pomostu widokowego wraz z zadaszeniem posadowionego częściowo na żelbetowych palach oraz żelbetowej płycie fundamentowej, zlokalizowanego przy południowym brzegu zbiornika wodnego w Małomicach na działce nr 520/10, 520/12, i 520/14, obr. Małomice.
Pomost zaprojektowany na rzucie litery „T” o długości 13 m i szerokości 2,2 m ( w osi pali 2,5 m), ma być zakończony tarasem widokowym prostopadłym do pomostu o długości 8,0m i szerokości 3,40 m ( w osi pali 2,5 m).
Konstrukcja pomostu i tarasu ma składać się z belek oczepowych podwójnych o przekroju 12x22 cm i rozstawie osiowym około 2,5m, legarów o przekroju 10x18 cm i rozstawie osiowym 70÷77 cm, belek podłużnych pełniących funkcję balustrady o przekroju 5x10 cm, belek drewnianych pomostu o przekroju 5 x 14÷17 cm.
Na skrajnych częściach tarasu widokowego należy wykonać dwie wieże o wysokości w kalenicy 3,71m ponad poziom wykończenia tarasu 0,00m . Konstrukcja każdej z wież ma składać się z czterech drewnianych słupów o przekroju kołowym o średnicy 0,25 m oraz więźby dachowej składającej się z płatwi o przekroju 15x15 cm, krokwi narożnych o przekroju 7x14 cm i krokwi podstawowych o przekroju 6x12 cm. Pokrycie zadaszenia należy wykonać z desek modrzewiowych w dwóch warstwach przełożonych papą na lepiku.

Zakres robót w szczególności obejmuje:
1. Wytyczenie projektowanych robót oraz ustalenie danych wysokościowych
2. Uporządkowanie terenu w miejscu planowanego pomostu
3. Wykonanie pomostu o konstrukcji drewnianej
4. Roboty wykończeniowe i porządkujące otoczenia ternu robót
5. Dostawa i montaż ławek z koszami, oraz tablicy informacyjnej :
- ławka parkowa -leżak szt. 10 – na podstawie betonowej w technologii betonu płukanego w kolorze beżu lub zbliżonym, z elementami drewna krajowego olcha, świerk lub egzotycznego np. sapelli , o wymiarach : wysokość 1022 mm , szerokość 800mm, długość 1705mm, tolerancja do 10%;
- kosze na śmieci – szt. 10 , o konstrukcji stalowej- malowanej proszkowo. Na stalowych obręczach zamocowanie deski wykonanie z drewna w kolorze zbliżonym do koloru ławki – leżaka. Kosz na nodze z profilu zamkniętego zakończony daszkiem, z możliwością odchylenia daszku w celu opróżnienia kosza. Deski frezowane i polerowane oraz 2- krotnie pokryte impregnatem do drewna. W środku wkład blaszany, wykonaniu z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo w kolorze czarnym.
Wymiary kosza: wysokość całkowita ok 70 cm (po wkopaniu)., długość desek ok 54 cm, średnica w środku ok- 30-40 cm , długość całkowita nogi ok 120 cm;
- ławka parkowa, betonowa – 16 szt., wykonana w technologii betonu płukanego w kolorze beżu lub zbliżonym, oraz drewna, bez oparcia – usadowiona na betonowej podstawie, z siedziskiem z desek o grubości min 5 cm w kolorze olchy lub podobnym, przeznaczona do użytku zewnętrznego;
- kosz- szt.16 o wymiarach : wysokość 55-65 cm, szerokość /długość – 4—45 cm, pojemność 5—55l , waga 140-155 kg , materiał : kamień płukany, grysy, kolor: odcienie beżu lub zbliżone ( zbliżone do koloru betonu płukanego ławki);
- tablica informacyjna o wymiarach 80x120 cm zgodnie z zał. nr 7 do Programu Inwestycyjnego pn. "Lubuska Baza Sportowa”.
Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w załączonej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez „TREGER” Projektowanie Konstrukcji Budowlanych, Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa ul. Nowy Świat 6, 32-020 Wieliczka.
Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem budowy, aby przewidzieć ewentualne prace nieuwzględnione w projekcie. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary na budowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4.4. Przedmiar robót załączony do SWZ ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie może stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia i oszacowania ilości wymaganych robót z dokumentacją projektową oraz w terenie. Z uwagi na to, że wynagrodzenie za realizację umowy na roboty będzie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania. W związku z powyższym Wykonawca na etapie realizacji umowy nie będzie mógł powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia.
W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty.
Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.5. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Należy stosować materiały budowlane o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż wymienione jako ogólnie reprezentatywne dla poszczególnej branży .
4.6. W przypadku, gdy Zamawiający w dokumentacji projektowej czy w jakimkolwiek innym dokumencie dotyczącym przedmiotu zamówienia, odwołuje się do znaków towarowych, patentów, pochodzenia produktu, czy jego źródła, wówczas takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Przez „ lub równoważny” należy rozumieć materiał, sprzęt, wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w dokumentacji projektowej stanowiącej SWZ., a dotyczącym wskazanego materiału, sprzętu, wyposażenia.

4.7. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia :
1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, wiedza techniczną, zawarta z Zamawiającym umową oraz wytycznymi inspektora nadzoru budowlanego;
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia;
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane to podał nazwy tych podwykonawców;
4) Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, gdyż podział zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, mógłby zagrozić terminowości realizacji całości zamówienia, które objęte jest dofinansowaniem unijnym.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262426-3 - Roboty przy wbijaniu pali

45262211-3 - Wbijanie pali

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

39113600-3 - Ławki

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) najniższa cena - 60 %,= 60 pkt
b) okres gwarancji - 40 %= 40 pkt

a1 ) Oferta z najniższą ceną otrzyma – 60 pkt, każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:
cena najniższa spośród złożonych ofert
Wartość pkt oferty n = ------------------------------------------- x 60 % x 100
cena oferty badanej n
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku ;

b1) Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości otrzyma 40 pkt, każda następna oferta oceniania będzie na podstawie wzoru :
okres gwarancji badanej oferty n
Wartość pkt oferty n = --------------------------------------------- x 40 % x 100
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (należy podać w miesiącach). Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego jak 36 miesięcy lub nie podania żadnego okresu gwarancji – oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy jak 60 miesięcy, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów jak za 60 miesięcy gwarancji i taka wartość zostanie przyjęta do umowy, w przypadku wyboru oferty;

16.2. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta to 100 punktów( 60 punktów za kryterium Cena + 40 punktów za kryterium Okres Gwarancji.

16.3. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z największą ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
jak 100 000 zł. (sto tysięcy złotych);
2) - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawienia
do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia tj.
do objęcia obowiązków :
- na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej lub innymi odpowiadającymi im uprawieniami budowlanymi wydanymi na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wykazującą się co najmniej 3
letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami
budowlanymi w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonania będzie na podstawie załączonych do oferty żądanych dokumentów i wykazów określonych w punkcie 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów( Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1078), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -zał. nr 4 SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą ( składaną na interaktywnym formularzu oferty oraz na druku oferty -załączniku Nr 1 SWZ):
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( zgodnie z art. 125 ust.1 Pzp ) -zał. nr 2 SWZ ,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestry Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Uwaga! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli i Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, i o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
3) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w podpunkcie poprzedzającym :
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Uwaga! Przekazanie tylko interaktywnego formularza ofertowego (wypełnionego przez Wykonawcę na Platformie dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl nie stanowi złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SWZ, ale jest wymagane, zgodnie z Regulaminem Platformy e-Zamówienia, celem wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i prawidłowego złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Szczegóły oferty uzupełniane w interaktywnym formularzu oferty na platformie, zamieszczonym w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” muszą być zbieżne z tymi, które Wykonawca zaoferuje w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

8.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) dokument (aktualna polisa lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 100 000 zł.;
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -zał. nr 5.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa jest zobowiązany przed zawarciem (podpisaniem) umowy do przedłożenia kosztorysu ofertowego dla celów poglądowych i ewentualnych rozliczeń w przypadku konieczności odstąpienia od umowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1) W ofercie Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia podają nazwy Firm wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i wskazują Pełnomocnika do ich reprezentacji ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 2). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy prawnych wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują usługę lub robotę budowlaną, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy;
4) Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, na podstawie art. 455 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz przewiduje zmiany w umowie w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
- nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,
- opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma
wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,
- gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonania przedmiotu
umowy (przerwanie niewynikające z winy Wykonawcy),
- niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej
pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów-
warunkiem jest przedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowego Instytutu Badawczego,
- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ
na wydłużenie okresu realizacji umowy, w szczególności okoliczności
działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również
działania osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
- wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji
publicznej o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy Wykonawcy.
Warunki tej zmiany: wpis w dzienniku budowy Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości
prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn
uniemożliwiających ich prowadzenie.
Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i
zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo –
finansowego;
2) Zmiany w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca może zmienić podwykonawcę, lub zrezygnować z Podwykonawcy. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż wystąpienie w/w zmian;
3) zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy :
- Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.
Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobę z wymaganymi uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, po dostarczeniu Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez w/w osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy. Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy;
4) Zmiana w zakresie wynagrodzenia w przypadkach określonych w punkcie 9.3 ppkt 4) SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Lubuskiego w ramach Programu Inwestycyjnego pn. Lubuska Baza Turystyczna

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.