eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Remont instalacji elektrycznej - przeciwpożarowe wyłączniki prądu w budynkach nr 1,2,3,4 w Toruniu ul. Poznańska 11/13Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont instalacji elektrycznej – przeciwpożarowe wyłączniki prądu w budynkach nr 1,2,3,4 w Toruniu ul. Poznańska 11/13

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W TORUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 11 lokal 13

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kujawsko-pomorska@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl/khp/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont instalacji elektrycznej – przeciwpożarowe wyłączniki prądu w budynkach nr 1,2,3,4 w Toruniu ul. Poznańska 11/13

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e55b65aa-5e0a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00247278/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Montaż wyłączików ppoż w strefie budynków 2, 3, 4, w Toruniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e55b65aa-5e0a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest nieodpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe
informacje na temat zakładania konta, zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa regulamin dostępny pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu, oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”
– zawierające interaktywne instrukcje.
2. Przeglądanie dokumentów zamówienia nie wymaga rejestracji ani logowania – dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych.
3. Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienia SWZ, wnioski o zwrot wadium, inne informacji, odpowiedzi na wezwania
Zamawiającego) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne
wyłącznie w sytuacji awarii Platformy e-Zamówienia (jednak nie dotyczy to składania ofert).
4. Sposób komunikacji opisuje instrukcja:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 Mb (wielkość dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. W przypadku problemów technicznych i awarii można skorzystać ze wsparcia technicznego przez formularz udostępniony na
stronie Platformy w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.
U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1, zwanym dalej RODO’’) Zamawiający informuje, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń
e-mail: kujawsko-pomorska@ohp.pl
Telefon : (+48) 56 654 70 69
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy –
adres poczty elektronicznej: iodo.kupo@ohp.pl tel.: (+48) 56 654 70 69 wew. 22.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Remont instalacji elektrycznej – przeciwpożarowe wyłączniki prądu w budynkach nr 1,2,3,4 w Toruniu ul. Poznańska 11/13”
5. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Kujawsko-Pomorską WK OHP będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następnego, po roku w którym
zakończono sprawę.
8. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Posiada Pan/Pani :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00284293 z dnia 2023-06-30
2023-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Jeżeli Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy uzna to za konieczne, ma prawo żądać
udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPWK.ADM.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych instalacji elektrycznej – przeciwpożarowe wyłączniki prądu w budynkach nr 1,2,3,4 w Toruniu ul. Poznańska 11/13
2. Konieczność remontu instalacji elektrycznej - przeciwpożarowych wyłączników ppoż. w budynkach od nr 1 do nr 4 związany jest z obowiązkiem dostosowania do obowiązujących wymagań technicznych budynków w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Wyposażenie budynków od nr 1 do nr 4 (strefy budynków) w wyłączniki ppoż. jest jednym z koniecznych do wykonania zadań wskazanych w Postanowieniu z dnia 29 stycznia 2021r. wydanym przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Ekspertyzie technicznej dotyczącej poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku nr 1 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu ul. Poznańska 11/13.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i odpowiadającymi im wagami oraz sposobem oceny ofert:
za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Lit. Kryterium Waga Liczba punktów
a) Cena (C) 60% 60
b) Okres gwarancji na roboty budowlane (G) 40% 40
Razem: 100,00

opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:
zasady przyznawania punktów w kryterium „cena” (C):
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:

Cpkt = (najniższa cena występująca w ofertach )/(cena wskazana w rozpatrywanej ofercie) x 60 pkt

Cpkt - liczba punktów za kryterium „cena”
Maksymalna liczba punktów - 60 pkt

Zasady przyznawania punktów w kryterium „Okres gwarancji i” (G)

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji – 36 miesięcy Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy okresem minimalnym a okresem maksymalnym wyrażonym w miesiącach Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

G o
Gpkt = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
Gpkt - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - okres gwarancji, o który może zostać zwiększona gwarancja ponad minimalny, wymagany okres (24 miesiące)
Go - liczba miesięcy powyżej 36, zaoferowana przez Wykonawcę
w miesiącach

Uwaga:
Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy oraz maksymalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu krótszego niż wymagany, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony - maksymalny dla poszczególnych części, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość maksymalną - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od minimalnego do maksymalnego).

ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów (Lpkt), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Lpkt= Cpkt+Gpkt

wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach - 100.
za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
b) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej finansowanie inwestycji.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w tym kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (wykonaniem robót budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie niższą niż: 50.000 PLN.
2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 1 robotę budowlaną, a w szczególności, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz, że wartość co najmniej jednej z wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 25.000 zł brutto
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: Oświadczenia, że Wykonawca w danym przedziale czasowym wykonał prace remontowe na określoną kwotę – Załącznik nr 9 do SWZ. Wykonawca przedłoży również stosowne referencje lub protokoły odbioru, z których wynikać będzie, że prace zostały wykonane należycie. Referencje lub protokoły odbioru muszą dotyczyć prac tożsamych z zakresem zamówienia, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot, na potencjale którego polega Wykonawca spełnia warunek samodzielnie (zakaz łączenia potencjałów - wymagana liczba robót nie sumuje się). Ta sama zasada dotyczy podmiotów udostępniających zasoby.
3) Dysponowanie osobami
dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi odpowiednie, zdolności, wykształcenie lub uprawnienia zawodowe.
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
na potwierdzenie wymaganego warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Wykonawca wraz z niniejszym wykazem zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że osoby ujęte w wykazie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
3.1) Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. t.j. z 2022 poz.1510 ze zmianami) obejmują następujące rodzaje czynności:
3.2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane bezpośrednio z realizacją zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. t.j. z 2022 poz.1510 ze zmianami).
3.3) Wskazane wyżej czynności muszą być wykonywane, w całym okresie realizacji umowy, przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, jeżeli Wykonawca zamierza zatrudnić na to miejsce inną osobę, zobowiązuje się do zatrudnienia jej na podstawie umowy o pracę;
3.4) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż trzy (3) dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niżej wymieniony dowód, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie z SWZ:
a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) Poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie zanomizowanych aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności związane z realizacją zamówienia są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony);
3.5) Dokumenty, o których mowa w ppkt 3.4 a), powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania danych osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych osób uczestniczących w realizacji zamówienia, które w kontekście weryfikacji spełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w art. 95 Pzp mają charakter nieistotny. Powyższe dokumenty powinny zostać w szczególności pozbawione adresów, czy numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i rodzaj pracy powinny być możliwe do zidentyfikowania. Dane osobowe, o których mowa powyżej winny zostać powierzone przez Wykonawcę do przetwarzania wg zasad, o których mowa w § 5 - Załącznik nr 6 wzór umowy.
3.6) Nieprzedłożenie w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 3.4. a) przez Wykonawcę (Podwykonawcę) dokumentów, o których mowa w ppk 3.4.b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ppkt 3.4) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności z ppkt 3.1) na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa we wzorze umowy § 11 – Załącznik nr 6 wzór umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu jakie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia.
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w tym kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (wykonaniem robót budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie niższą niż: 50.000 PLN.
2. Wykaz wykonanych robót budowlanych Załącznik nr 9 do SWZ oraz stosowne referencje na wykonane prace tożsame z zakresem zamówienia.
3. Wykaz osób – Załącznik nr 10 do SWZ.
4. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 12 do SWZ.
5. Zamawiający nie żąda innych dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu niż określone w SWZ.
6. Dokument/-y na wezwanie należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia w niniejszym postępowaniu, Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
• Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
• Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
• Ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (Spółka Cywilna, Konsorcjum) , dokument ,,Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 125 ustawy Pzp o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 1.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Spółka Cywilna, Konsorcjum) dołączają do oferty oświadczenie , z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Warunki umowy , które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania,
zamieszczone są w Projekcie umowy.
2. Wykonawca nie ma prawa umieszczania lub żądania umieszczania w zawieranych umowach po wyborze jego oferty,
jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnym lub wskazujących na sposób
wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.
3. Przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umów niezakwestionowane przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte
przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej zawarcia. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące zapisów zawartych w
projektach umów, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 135 ustawy Pzp.
4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy stanowiącej Załącznik nr 6, to jest innych niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i niewymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.