eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Zakup 273 szt. drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych wraz z wykonaniem nasadzeń oraz ich pielęgnacją wzdłuż ulicy Krakowskiej na terenie Gminy Bielsko-Biała.Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup 273 szt. drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych wraz z wykonaniem nasadzeń oraz ich pielęgnacją wzdłuż ulicy Krakowskiej na terenie Gminy Bielsko-Biała.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 4971851

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,137358,0346b9e18517d90705d4ef09e5b3a16b.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup 273 szt. drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych wraz z wykonaniem nasadzeń oraz ich pielęgnacją wzdłuż ulicy Krakowskiej na terenie Gminy Bielsko-Biała.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4139ff0-4575-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039650/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa drzew do nasadzeń

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00374314

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.67.2023.JB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 856296,30 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 228930,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych wraz z wykonaniem nasadzeń oraz ich pielęgnacją wzdłuż ulicy Krakowskiej na terenie Gminy Bielsko-Biała.
2. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w SWZ oraz niżej wymienionych załącznikach, tj. w:
- załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
- załączniku nr 4 do SWZ – Wzór umowy;
- załączniku nr 1 do Umowy – Instrukcja - Paliki, osłona ochronna, wiązania;
- załączniku nr 2 do Umowy – Wykaz lokalizacyjny i gatunkowy;
- załączniku nr 3 do Umowy – Plan nasadzeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03452000-3 - Drzewa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77211600-8 - Sadzenie drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 248850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 417950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 248850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Markflor Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6791038610

7.3.3) Ulica: Cechowa 127A

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-685

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 248850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.