eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raba Wyżna › Przebudowa drogi gminnej nr 364077K w km od 0+000 do km 0+992 w miejscowości Rokiciny PodhalańskieOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 364077K w km od 0+000 do km 0+992
w miejscowości Rokiciny Podhalańskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raba Wyżna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raba Wyżna 41

1.5.2.) Miejscowość: Raba Wyżna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-721

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182691250

1.5.8.) Numer faksu: 182691251

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rabawyzna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabawyzna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.rabawyzna.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 364077K w km od 0+000 do km 0+992
w miejscowości Rokiciny Podhalańskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5e29634-2d36-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058485/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej nr 364077K w km od 0+000 do km 0+992 w miejscowości Rokiciny Podhalańskie, Gmina Raba Wyżna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00331264

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1691166,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Głównym celem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 364077K Winiarskówka na odcinku 992 m na dz. ew. nr 99 o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami. Planowana inwestycja położona jest na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego.
2. Przebudowa drogi gminnej obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Przebudowę jezdni i poboczy,
3) Przebudowa przepustu,
4) Roboty wykończeniowe,
5) Oznakowanie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
4. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt:
a) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, a po zakończeniu prac przywróci teren do stanu pierwotnego,
b) oznakuje i zabezpieczy teren budowy,
c) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego
i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową.
6. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków zewnętrznych tj. z: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania ofert, Zamawiający powziął informację, że zakres prac przewidziany w dokumentacji przetargowej wymaga rozszerzeniu o przebudowę kanału burzowego wraz z kratami wpustowymi. Wskazany zakres prac budowlanych nie został przewidziany na etapie sporządzania dokumentacji postępowania, dopiero niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. intensywne deszcze jakie miały miejsce po wszczęciu postępowania, oraz wnioski mieszkańców i w efekcie przeprowadzone spotkanie w terenie z mieszkańcami (między których posiadłościami droga przebiega), doprowadziły do powzięcia informacji, że przewidziany w postępowaniu zakres prac budowlanych jest obarczony wadą. Brak wskazanego zakresu prac w dokumentacji postępowania, uniemożliwił Wykonawcom prawidłową wycenę oferty, w związku z czym na tym etapie postępowania wada jest niemożliwa do usunięcia. Z uwagi na fakt, że prace które muszą zostać dodatkowo wykonane są pracami zanikającymi, tj. ich wykonanie musi nastąpić w trakcie wykonywania przebudowy drogi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia i jest ściśle związany z zakresem prac przewidzianym w przedmiotowym postępowaniu, powierzenie wykonania wskazanego kanału burzowego innemu Wykonawcy jest niemożliwe, wiązałoby się to bowiem z podzieleniem zamówienia na części.
W przypadku przedmiotowego zadania, podział zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz organizacyjnymi. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia w wyznaczonym terminie. Każdy element zamówienia oraz prace związane z przebudową kanału są mocno od siebie zależne i podział zamówienia na części, a w efekcie udzielenia (prawdopodobnie) części zamówienia rożnym wykonawcom, mógłby prowadzić w okresie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji do problemów w ustaleniu po czyjej stronie leży ewentualna usterka i który wykonawca powinien wziąć odpowiedzialność za ewentualne szkody.
Konieczność przeprowadzenia nowego postępowania, w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji nieobjętego zamówieniem zakresu, miałaby wpływ również na termin realizacji przedmiotowego postępowania, prace Wykonawcy wybranego w tym postępowaniu byłyby uzależnione od rozstrzygnięcia innego postępowania, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do sporu po czyjej stronie leży wina w opóźnieniach w realizacji zadań, a w efekcie do rozwiązania umowy.
Realizacja natomiast zamówienia bez przebudowy kanału burzowego, mogłaby doprowadzić do wadliwego wykonania zamówienia, a w konsekwencji do konieczności wykonania ponownie przebudowy drogi co wiązałoby się z poniesieniem przez Gminę dodatkowych kosztów i leżałoby to w sprzeczności z potrzebami lokalnej społeczności, której wadliwie wykonana przebudowy drogi utrudniałoby funkcjonowanie.
W związku z powyższym, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.