eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851763118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Generała Józefa Bema 3

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 688 23 00

1.5.8.) Numer faksu: 14 688 23 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: up@up.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tarnow.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-359107a1-5dfd-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032920/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-359107a1-5dfd-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmioty „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określają: Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl (dół strony internetowej, sekcja Informacje ogólne) oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest
bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą zostać opatrzone podpisem zewnętrznym lub podpisem wewnętrznym, zgodnie z wyborem Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia / Podmiotu udostępniającego zasoby. W zależności od rodzaju podpisu (zewnętrzny lub wewnętrzny) do przesyłanej wiadomości dodaje się: a) podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (podpis zewnętrzny), b) podpisany dokument z wszytym podpisem (podpis wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i
odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są, po zalogowaniu, w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: edyta.furgal@up.tarnow.pl (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT!).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z RODO Zamawiający określił w rozdziale 26 SWZ Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wystąpienie Wykonawcy z żądaniem dotyczącym prawa do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 ust. 1 RODO) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOP.2710.2.2023.EF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.
2. Zamówienie obejmuje wszystkie czynności mające na celu wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie zlokalizowanego przy placu gen. Józefa Bema 3 w Tarnowie (dz. nr 144, 173/3, obręb 0029).
3. Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie ze 100 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy 410 Wp każdy. Łączna moc generatora PV wyniesie 41 kWp. Moc instalacji PV nie będzie przekraczać mocy przyłączeniowej obiektu.
4. Montaż paneli fotowoltaicznych musi zostać wykonany zgodnie z pozwoleniem nr 468/2023/A udzielonym w dniu 27.09.2023 r. przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 3 do SWZ).
5. Ze względu na techniczne uwarunkowania montażu oraz występujące elementy zacieniające na dachu projektuje się zastosowanie optymalizatorów mocy dla każdego modułu PV przeznaczonych do współpracy z dobranym inwerterem stanowiących wspólnie spójny system zarządzający pracą generatorów PV.
6. Poza wykonaniem kompletnej instalacji fotowoltaicznej Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania wewnętrznej instalacji elektrycznej w obiekcie do nowych warunków przyłączeniowych nr WP/083350/2023/O10R01 z dnia 22.08.2023 r., których przedmiotem jest przyłączenie przedmiotowego obiektu do sieci dystrybucyjnej Tauron z nową mocą przyłączeniową 47 kW (scalenie mocy 27 kW oraz 20 kW). Warunki przyłączenia zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ.
7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi również prace mające na celu montaż na dachu instalacji przeciwśniegowej.
8. Zakres robót obejmuje:
a) dostosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w obiekcie do nowych warunków przyłączeniowych,
b) wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi składnikami, infrastrukturą towarzyszącą i wpięciem do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu,
c) uzyskanie wymaganych pozwoleń/zgód na realizację zadania, jeżeli takowe będą wymagane,
d) dostarczenie urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej,
e) wykonanie instalacji obejmującej współpracujący automatycznie system modułów fotowoltaicznych, optymalizatory mocy, inwertery, niezbędną instalację elektryczną
i zabezpieczenia oraz uziemienie,
f) wykonanie niezbędnej konstrukcji dla instalacji modułów PV,
g) montaż modułów PV na konstrukcji,
h) położenie okablowania do podłączenia modułów PV,
i) montaż rozdzielnic DC zabezpieczających stronę prądu stałego oraz rozdzielnic AC zabezpieczających stronę prądu przemiennego,
j) zamontowanie inwertera/ów dla obsługi modułów PV,
k) montaż układu automatyki i monitorowania,
l) przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznego systemu elektroenergetycznego budynku,
m) przeprowadzenie prób całej instalacji oraz niezbędnych pomiarów,
n) zaprogramowanie i uruchomienie układu sterującego,
o) wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych),
p) montaż na dachu ochrony przeciwśniegowej,
q) wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,
r) przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja Wykonawcy na montaż i zastosowane materiały

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ,
b) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, z późn. zm.),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w zakresie dotyczącym:
1) sytuacji finansowej wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową minimum na kwotę 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2) zdolności technicznej lub zawodowej wykaże, że:
a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 100 000,00 zł każda;
b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem kadrowym, tj.:
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub projektanta konstrukcji budowlanych,
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także posiadającego uprawnienia SEP typu D i E.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, o których mowa w ppkt. 2, które potwierdzą brak podstaw wykluczenia.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający zażąda od Wykonawcy:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 1);
b) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 3, w zakresie podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania – jeżeli dotyczy (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 1).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 7 do SWZ).
2) Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 3 i 4, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w rozdziale 8 podrozdział 8.1 pkt 2 SWZ, Zamawiający zażąda od Wykonawcy:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa
w ppkt. 2) oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (termin 3 miesięcy liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert),
c) imiennego wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem,
o którym mowa w ppkt. 2).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed zawarciem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy zaokrąglić do pełnych złotych w górę i wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski SA nr 59 1020 2892 0000 5202 0766 0840 z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Zabezpieczenie wykonania umowy – fotowoltaika”.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi być bezwarunkowo płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego.
5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, i których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 Pzp, a także w następujących przypadkach:
1) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 15 umowy,
2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności uniemożliwiających prowadzenia dostaw i montażu, przeprowadzania badań, testów, prób, pomiarów i sprawdzeń, dokonywania odbiorów,
3) wystąpienia przeszkód natury prawnej lub technicznej,
4) zmiany sposobu i zakresu wykonania dostaw w przypadku:
a) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do przyjętych
w dokumentacji,
b) gdy zmiana parametrów sprzętu/urządzeń przyczyni się do poprawy jakości lub funkcjonalności przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 2,
c) gdy zakończyła się produkcja danego urządzenia stanowiącego przedmiot umowy lub wycofano dany model z produkcji pod warunkiem, iż nowe urządzenie będzie posiadać parametry nie gorsze od urządzenia zaproponowanego w ofercie oraz zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 2.
d) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.
2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,2,3 – przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 a-c jest konieczna z uwagi na to, że wykonanie dostaw zgodnie z dokumentacją okaże się niemożliwe bądź też gdy zmiana nie jest istotna,
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 d jest konieczna z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych lub zmiennych, których nie można było przewidzieć działając z należytą starannością.
3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu wykonania umowy, termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń w szczególności zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych, prowadzonych w celu uzyskania wszelkich uzgodnień w zakresie projektu wykonawczego, jeżeli przedłużenie nie wynikało z winy Wykonawcy.
4. Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone w ustępach poprzedzających wraz z tą propozycją przedłoży:
1) opis proponowanych zmian,
2) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy.
5. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 4, druga Strona obowiązana jest ustosunkować się w terminie do 7 dni.
6. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian nie została przyjęta.
7. Roboty dodatkowe lub zamienne, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca może wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, o których mowa w niniejszej umowie.
8. Wynagrodzenie za zlecone roboty dodatkowe lub zamienne, o których mowa w ust. 7, będzie każdorazowo ustalone między Stronami w drodze negocjacji.
9. Na okoliczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych sporządzony zostanie każdorazowo pisemny aneks do niniejszej umowy, ustalający zakres rzeczowy, wartość i termin realizacji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej – plik elektroniczny opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.