eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów › Dostawa materiałów budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa budynku żłobkaOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa budynku żłobka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ALEKSANDRÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: xx

1.5.2.) Miejscowość: Aleksandrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-408

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6875002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ealeksandrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugaleksandrow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa budynku żłobka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfb44bfd-5ddb-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039853/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa materiałów budowlanych dla inwestycji budowy żłobka w Aleksandrowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający informuje, że ubiega się o środki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 i złożył wniosek o dofinansowanie pn.: „Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja I w Żłobku w Aleksandrowie”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dfb44bfd-5ddb-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza komunikację - za wyjątkiem składania ofert- za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@ealeksandrow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
2. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulaminserwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, (sposób składania ofert opisano w rozdziale 11 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia, a mianowicie:
1) W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
a) Komputer PC:
− parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,
− zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,
− zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza,
Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, albo
b) Tablet/Telefon:
− parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
− przeglądarka Chrome 61 lub nowa
2) Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
3) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
Pozostałe informacje zostały zawarte w rozdziale 6, 9 oraz 11.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych wykonawcy orz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postepowaniu jest Wójt Gminy Aleksandrów (Aleksandrów 380, 23-408 Aleksandrów) dane kontaktowe: sekretariat@ealeksandrow.pl; tel. 84 6875002;
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@ealeksandrow.pl,
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak IGK.271.11.2023 prowadzonym trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z póżn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi dofinansowania ze środków zewnętrznych (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy);
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
4) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

Zamawiający dodatkowo informuje, że obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na Wykonawcy, co oznacza, że wykonawca jest zobowiązany spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO, w stosunku do osób trzecich, których dane osobowe Wykonawca pozyskuje w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach lub innych dokumentach w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych na plac budowy zlokalizowany na działkach o numerach 880/2, 881/, 882/1, obręb ewidencyjny Aleksandrów Czwarty, gmina Aleksandrów, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
Wymagany okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia: zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, licząc od daty podpisania dokumentu dostawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 3 do SWZ.

Zamawiający informuje, ze termin dostawy materiałów budowlanych określonych w poz. 1-12 tabeli ujętej w załączniku Nr 3 do SWZ (tj. Opis Przedmiotu Zamówienia) stanowi kryterium oceny ofert (Rozdział 16 SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44114100-3 - Gotowa mieszanka betonu

44111200-3 - Cement

14211000-3 - Piasek

44163000-0 - Rury i osprzęt

44300000-3 - Kabel, drut i podobne wyroby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2) oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.1. SWZ;
3) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostepniającego zasoby tj. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; (tylko jeśli wykonawca nie wskazał w formularzu ofertowym odpowiedniej bazy danych – KRS/CEIDG lub innej)
4) pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa inna osoba niż wskazana w dokumentach, o których mowa w 11.16 ppkt 5 (jeżeli dotyczy);
5) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy),
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy – patrz punkt 8.2. ppkt 2) SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1., składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane), o których mowa w pkt. 6.3. SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
− w pkt. 6.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
− w pkt. 6.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu przewidzianego na zrealizowanie dostawy materiałów budowlanych w przypadku konieczności spowolnienia lub wstrzymania robót wykonywanych przez Zamawiającego w ramach inwestycji, wpływających bezpośrednio na tempo dostaw i wielkość bieżącego zapotrzebowania na materiały budowlane objęte niniejszą umową, ze względu na:
1) wystąpienie wyjątkowych warunków atmosferycznych, odbiegające od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych przez Zamawiającego, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności klęsk żywiołowych;
2) wykryte warunki archeologiczne, geologiczne lub terenowe, w szczególności, wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, istnienie nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych;
3) wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, w tym związanych z wystąpieniem stanu epidemicznego, skutkujących niemożliwością wykonania przez Zamawiającego robót budowlanych w ustalonym terminie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany asortymentu przedmiotu zamówienia spowodowanego w szczególności następującymi okolicznościami:
1) niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;
2) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, w sytuacji gdy przewidywane materiały groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub wprowadzenie materiałów zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego i ekonomicznego, korzystne dla Zamawiającego.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 zmiana asortymentu przedmiotu zamówienia jest dopuszczalna pod warunkiem, że wprowadzenie materiałów zamiennych nie spowoduje pogorszenia parametrów inwestycji i zapewni utrzymanie standardów jakościowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w szczególności spowodowana:
1) zmianą ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy – w przypadku wystąpienia tej okoliczności wynagrodzenie umowne może zostać zmienione, zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT i może dotyczyć wyłącznie dostaw realizowanych po terminie zmiany stawki VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r poz. 1497 z późn. zm)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.