eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w PawlikowicachOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121398842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lednicka 16a

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 278-20-10

1.5.8.) Numer faksu: 12 250-11-90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzd@wieliczka.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzd.wieliczka.eu/pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 351555364

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Powstania Warszawskiego 1

1.11.4.) Miejscowość: Wieliczka

1.11.5.) Kod pocztowy: 32-020

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.11.9.) Numer telefonu: 12 263 43 31

1.11.10.) Numer faksu: 12 278 68 60

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.wieliczka.eu/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fad6aeaa-5dd3-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026820/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Rozbudowa drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/823963

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka w zakładce „postępowania”. Link bezpośredni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823963

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka w zakładce „postępowania”. Link bezpośredni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823963

2. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka w zakładce „postępowania”. Link bezpośredni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823963 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Wymaga się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty), przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy na adres e-mail podany w formularzu ofertowym, oraz na adres podany przez Wykonawcę przy składaniu oferty.

5. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, jak również wszelkie dokumenty i oświadczenia składane w trakcie postępowania, należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

7. Z uwagi na techniczne ograniczenia formularza ogłoszenia (limit znaków) pozostałe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 6 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. W związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w całości w imieniu i
na rzecz zamawiającego - Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informujemy że,
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
1.1. w ramach czynności przetwarzania związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia jest Burmistrz
Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1;
1.2. w ramach czynności przetwarzania związanych z przechowywaniem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania oraz
wykonywania umowy podjętej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania jest Dyrektor Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce z siedzibą
przy ul. Lednickiej 16a, 32-020 Wieliczka.
2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu
e-mail iod@wieliczka.eu za pomocą nr tel. 500 610 605, po zakończonym postępowaniu za pomocą adresu email:
iod@synergiaconsulting.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO; Pozostała treść klauzuli informacyjnej znajduje się w pkt 30 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZD.422.3.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4609105,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
2. Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, zgodne z przepisami, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SWZ, najlepszą dostępną wiedzą zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w obszarze Gminy Wieliczka, w województwie małopolskim.
3. Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie rozbudowy drogi gminnej nr 560906K w Pawlikowicach w zakresie:
• rozbudowy jezdni,
• dowiązania sytuacyjno – wysokościowego jezdni,
• budowy wyspy kanalizującej ruch,
• budowy drogi dla rowerów,
• budowy drogi dla pieszych i rowerów,
• budowy drogi dla pieszych,
• budowy zatok postojowych,
• budowy przystanków autobusowych,
• przebudowy zjazdów zwykłych,
• budowy pobocza,
• budowy oświetlenia drogowego,
• budowy oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów,
• budowy kanału technologicznego,
• budowy urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu, tj. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa rowów odwadniających
• wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
• zabezpieczenia i ewentualnej przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej,
• wykonania i montażu stałej organizacji ruchu.
4. Jezdnię drogi gminnej nr 560906K zaprojektowano jako jednojezdniową, dwupasową, dwukierunkową o szerokości nominalnej pasa ruchu 3,0 m z miejscowym poszerzeniem w obrębie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego na początku opracowania z uwagi na warunki przejezdności. Warstwę ścieralną jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego AC 11S lub betonu cementowego w obrębie przystanków autobusowych.
5. Ostateczny zakres robót budowlanych i parametry określające wielkość inwestycji zostaną określone przez Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
6. Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu poprzez rozbudowę drogi gminnej w zakresie podniesienia jej parametrów technicznych przez poszerzenie nawierzchni i budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów.
7. W ramach opracowań przedprojektowych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać m.in.:
- aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową obejmującą teren inwestycji wraz z aktualnym uzbrojeniem terenu, w tym w szczególności: sieć wod - kan, sieć elektroenergetyczną sporządzoną w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162);
- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla każdej branży w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej - wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162);
- uzgodnienia i akceptacji kompletnej dokumentacji z Zamawiającym
- uzgodnienia założeń projektowych z organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych,
- opracowania kompletnej dokumentacji wykonawczej dla każdej branży w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
- opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
- opracowania przedmiaru robót oraz kosztorysu w wersji papierowej w 1 egz. w wersji elektronicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
- opracowania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej i technicznej
Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z ostateczną decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową budowlaną a także zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania, a także niezbędnej do wykonywania robót.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ, program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również „PFU”) wraz z załącznikami – załącznik nr 9 do SWZ.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego. W ramach Przeniesienia Praw Autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich do projektów lub ich części. Przeniesienie praw autorskich będzie bezwarunkowe, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do:
a) utrwalania,
b) zwielokrotnienia określoną techniką, wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera,
d) najmu,
e) dzierżawy,
f) zastosowania do wielu budów.
Przeniesienie Praw Autorskich obejmować będzie ponadto prawo do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych dokumentacji projektowych oraz do wykonywania prawa zależnego.
8. Zakres i wielkość robót budowlanych zgodnie z tabelą mierników rzeczowych wchodzącą w skład PFU:
8.1) Zakres drogowy
8.1.1) Jezdnia 2460 m2
8.1.2) Droga dla rowerów, droga dla pieszych I rowerów 1860 m2
8.1.3) Droga dla pieszych, skrajnia 1300 m2
8.1.4) Pobocza 250 m2
8.2) Zakres drogowy – zakres niekwalifikowany
8.2.1) Jezdnia – zakres niekwalifikowany 360 m2
8.2.2) Zjazdy – zakres niekwalifikowany 110 m2
8.2.3) Wyspa kanalizująca ruch – zakres niekwalifikowany 30 m2
8.2.4) Zatoki postojowe 580 m2
8.3) Zakres odwodnienie
8.3.1) Przepusty pod koroną drogi 1 kpl.
8.3.2) Rowy 376,5 mb
8.3.3) Kanalizacja deszczowa 380 mb
8.4) Zakres odwodnienie – zakres niekwalifikowany
8.4.1) Rowy 3,5 mb
8.5) Kanał technologiczny – zakres niekwalifikowany 450 mb
8.6) Oświetlenie drogowe 450 mb
8.7) Przebudowa I zabezpieczenie sieci kolidujących – zakres niekwalifikowany 1 kpl
8.8) Wycinka zieleni 1 kpl.
8.9) Docelowa Organizacja Ruchu 1 kpl.
9. Zakres Zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu prawidłowe, zgodne z przepisami, warunkami Umowy, wymaganiami podanymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym i najlepszą dostępną wiedzą zaprojektowanie i wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77200000-2 - Usługi leśnictwa

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45243510-0 - Budowa nasypów

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: amawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w SWZ oraz nie podlegają odrzuceniu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. Najwyższa możliwa do uzyskania łączna ilość punktów to 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli udokumentuje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie:
a) wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie i/lub budowie nowej drogi o kategorii ruchu co najmniej KR3, wykonanej z nawierzchni asfaltowej o powierzchni co najmniej 1000 m2,
oraz
b) wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie i /lub budowie nowej nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni co najmniej 500m2.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał roboty o których mowa w lit. a) i b) w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) lub dwóch odrębnych zadań (robota o której mowa w lit a) wykonana w ramach jednego zadania, robota o której mowa w lit b) w ramach drugiego zadania).
Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2.2) Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego:
a) co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży drogowej, to jest uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń o których mowa art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967), lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*.
b) co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, to jest uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń o których mowa art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967), lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*.
c) co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, to jest uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o których mowa art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967), lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*.
d) co najmniej jedną osobę – uprawnionego geodetę, który posiada uprawnienia do wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych to jest uprawnienia określone w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846, 2185, z 2023 r. poz. 803), lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*
*Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu tj. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem na okoliczność spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 16.1.3) SWZ;
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, na okoliczność spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 16.1.4.1) - Załącznik nr 4 do SWZ;
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami na okoliczność spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 16.1.4.2) - Załącznik nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – sporządzonym według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz opatrzonym stosownym podpisem.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, t.j oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz opatrzone stosownym podpisem. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego.
1.2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ oraz opatrzyć stosownym podpisem.
2. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w pkt 16.2. SWZ.
3. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. odpis z KRS, odpis CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa), o których mowa w pkt 29 SWZ.
4. oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 16.1.5.4) SWZ. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
5. wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść do dnia 17.10.2023 r. do godz. 11:00 i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).
5. Oświadczenie o którym mowa w art. 15 ust. 1 uPzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:
6.1) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego, na którego sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca.
6.2) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia) dopuszcza się wykazywanie warunku wspólnie, to jest Wykonawca A wykazuje spełnianie doświadczenia o którym mowa w sekcji 5.4.) ppkt 2.1) lit. a), Wykonawca B wykazuje spełnianie doświadczenia o którym mowa w 5.4.) ppkt 2.1) lit. b). W taki wypadku wymaga się aby roboty były wykonywane przez tego Wykonawcę który ma doświadczenie w danym zakresie. Ppkt 6.4) nin. sekcji ogłoszenia stosuje się. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca.
6.3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (osób) - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego, na którego zdolności techniczne lub zawodowe (osoby) polega Wykonawca;
6.4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym w takim wypadku Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Do zmian umowy zastosowanie mają przepisy art. 454-455 uPzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
2) udziału lub zmiany podwykonawców,
3) zmiany kierownika budowy, oraz innych osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w przypadkach uzasadnionych przez Wykonawcę (np. choroba, śmierć, utrata uprawnień, braku przynależności do stosownej Izby), pod warunkiem, iż nie będą to osoby o kwalifikacjach niższych niż wymagane w niniejszym postępowaniu,
4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużającego się wykonawstwa robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, z powodu zdefiniowanej siły wyższej (w tym m. in. niekorzystnych warunków atmosferycznych),
5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji, uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),
6) zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na wystąpienie kolizji z istniejącymi sieciami, konstrukcjami, które stanowią przeszkodę w prawidłowej realizacji zamówienia o czas usunięcia przeszkody,
7) zmniejszenia ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla Zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie,
8) zmian poprawiających sprawność wykonywania robót (w tym zmiany technologii lub zastosowania materiałów wskazanych przez Zamawiającego),
9) na wniosek Wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod warunkiem zachowania jego ciągłości i bez zmniejszania jego wysokości,
10) zmiany warunków finansowania,
11) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych,
12) zmiany wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
13) możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
14) zmiany harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego nie wpływające na dochowanie terminów umownych,
15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi,
16) zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne,
17) zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na cały przedmiot zamówienia (wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia oraz sprzęt),
18) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
19) dopuszczalne są wszelkie zmiany które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.
20) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.21) Wystąpienia czynników zewnętrznych określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1842 ze zm.).

c.d. w sekcji IX ogłoszenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/823963

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-17 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia - infomracje uzupełniające:
Zamówienie należy wykonać w terminie:
- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
- zakończenie prac projektowych: 10 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.08.2024 r.
- zakończenie robót: 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.05.2025 r.
Z uwagi na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków PROW, Zamawiający wskazuje termin realizacji zadania wynikający z zawartej umowy o przyznaniu pomocy.

2. c.d. zmian umowy

22) zmiany harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego, jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne,
23) zmiany zakresu rzeczowego poszczególnych etapów realizacji, jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne,
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian:
1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
2) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
3) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.
4. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany, poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wartości netto pozostaną bez zmian, a nowe kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostaną wyliczone na podstawie nowych przepisów;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych przez Wykonawcę zatrudniającego osoby bezpośrednio wykonujące Zamówienie na rzecz Zamawiającego.

Z uwagi na ograniczenia techniczne formularza c.d. zmian umowy został określony w projektowanych postanowieniach umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.