eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanów › "Dostawa do 1000 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg na sezon 2022/2023"Ogłoszenie z dnia 2022-10-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa do 1000 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg na sezon 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIECHANOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział ZP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130355722

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gostkowska 83

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 672 22 42

1.5.8.) Numer faksu: 23 306 70 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pukciechanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukciechanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.pukciechanow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


komunalna Sp. z o. o.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa do 1000 ton soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg na sezon 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28f1a40c-3594-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/D/7/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 720000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 1000 ton soli drogowej (luzem) z antyzbrylaczem z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg .
1.1 Dostarczona sól drogowa musi spełniać następujące parametry:
- posiadać parametry chemiczne wg normy PN-86/C-84081/02,
a) skład chemiczny
- chlorek sodu NaCl – min. 90%
- elementy nierozpuszczone w wodzie – max.8%
- antyzbrylacz K4Fe(CN)6 – min. 20 mg/kg
b) postać – produkt krystaliczny, sypki
c) barwa – biała, biało-szara
1.2. Sól drogowa powinna być dostarczana w stanie niezbrylonym, o jednorodnym uziarnieniu, bez obcych zanieczyszczeń typu kamienie, deski, papier, folia itp. Przedmiotowa sól drogowa powinna posiadać pozytywną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, a także atest Państwowego Zakładu Higieny, które należy dołączyć do oferty.
1.3. Dostawy będą następowały sukcesywnie według potrzeb do siedziby zamawiającego – ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów
1.4. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu w terminie do 5 dni od daty jego złożenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 848700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 848700 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 848700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD-ELBLĄG Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5780003033

7.3.3) Ulica: Nowodworska 25

7.3.4) Miejscowość: Elbląg

7.3.5) Kod pocztowy: 82-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 848700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.