eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mława › Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w MławieOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Mławie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO MŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stary Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Mława

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@mlawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Mławie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3130303f-5d37-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033748/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Mławie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3130303f-5d37-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
UWAGA: Dokumentów nie należy składać w ostatniej chwili. Czas trwania wgrywania i przetwarzania dokumentów jest zależny od ich ilości, rozmiaru oraz obciążenia Platformy.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pan Piotr Tomaszewski tel. 23 654 64 42 wew. 500 e-mail: piotr.tomaszewski@mlawa.pl
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne i nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu,
dokumentów zamówienia oraz ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia z uprawnieniami do „Składania ofert/wniosków/prac konkursowych”. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont
podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na
stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Szerszy opis jest
zawarty w rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA O OGÓLNYCH ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, STOSOWANYCH W URZĘDZIE MIASTA MŁAWA zawarta jest w XXV rozdziale.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.57.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Mławie, realizowana w ramach zadania” „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
Długość przebudowywanej ulicy wynosi łącznie 489,50 m., na którą składają się cztery odcinki. Dwa z nich są bez przejazdu tzw. „ślepe”. Odcinek PK1-PK2 od Al. Św. Wojciecha do ul. Osiedlowej ma długość 267,0 m i pas drogowy szerokości 8,00 m miedzy ogrodzeniami przyległych posesji. Odcinek PK3-PK4 od ul. Płockiej ma długość 102,50 i pas szerokości 7,00 m. Odcinek PK5-PK6 ma długość 82,50 m i pas szerokości 8,00 m. Z ul. Płocką łączy go przejście szerokości 3,00 m i długości 23,0 m. Odcinek PK7-PK8 jest bez przejazdu z placem do zawracania 10,0 x 9,0 m ma długość 37,50 m oraz szerokość 6,00m. Przebieg proponowanej trasy ulicy przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Ulica K.K. Baczyńskiego krzyżuje się z ulicą Płocką, ulicą Osiedlową i budowaną obecnie Al. Św. Wojciecha.
W zakresie przebudowy realizowane będą, roboty ziemne -korytowanie, wykonanie nawierzchni jezdni głównej z kostki betonowej, przebudowa istniejących zjazdów, przebudowa i budowa chodników, wykonanie kanalizacji deszczowej z PVC, wykonanie linii oświetleniowej ulicy, budowa i przebudowa sieci wodociągowej.
Zamawiający dysponuje czasową organizacją ruchu na czas robót, którą może udostępnić do uzgodnienia i wdrożenia.
W skład robót wchodzą m.in.:
1) Branża drogowa:
a) droga o nawierzchni z kostki betonowej brukowej – szara, grub. 8 cm (na odcinku PK1 – PK2 – 2 x 2,75 m, na odcinku PK3-PK4 – 2 x 2,75 m, na odcinku PK5-PK6 – 2x2,75 m a na odcinku PK7-PK8 4,00 m.),
b) nawierzchnia poboczy z kostki betonowej brukowej grafit (od 0,60 do 1,10 m),
c) zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej ,
d) chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,00 m
e) krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem,
f) zieleń

Całe elementy z demontażu nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć na palety i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km.

2) Kanalizacja deszczowa:
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni ulicy będzie zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i podłużnych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Ściek zostanie uformowany poprzez ułożenie kostek typu „Holland” o wymiarach 10x20 cm grubości 6 cm w dwóch rzędach. Wszystkie wpusty deszczowe będą wyposażone w osadniki piasku o wysokości 80 cm.

3) Przebudowa sieci wodociągowej
a) budowa sieci z rury PE100 SDR11 Ø110 o długości 165,75 m.
b) budowa sieci z rury PE100 SDR11 Ø90 o długości 159,20 m.
c) budowa przyłączy szt. 22 z rury PE100 SDR11 Ø32 o łącznej długości 77,15m.

4) Oświetlenie uliczne:
a) Demontaż 5 słupów oświetleniowych o wysokości 8 m wraz z oprawami
b) Montaż szafki oświetleniowej SO,
c) ułożenie linii kablowej nn-0,4kV kablem typu YAKXS 4 x 35 mm2,
d) montaż 15 słupów aluminiowych o wysokości 9,0 m z oprawami typu LED o mocy 60 W,


UWAGA: istniejący destrukt asfaltowy stanowi własność zamawiającego i po jego demontażu urobek należy przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 5 km od realizacji zadania.
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej.


5) Wykonanie dodatkowych czynności towarzyszących:
a) doprowadzenie terenu objętego oddziaływaniem inwestycji w trakcie jej realizacji do stanu jak przed rozpoczęciem prac,
b) wywóz oraz utylizacja nadmiaru ziemi, gruzu oraz elementów nie nadających się do ponownego wbudowania,
c) koszt usług geodezyjnych z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
d) roboty przygotowawcze (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami, które Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii oraz inne ewentualne media,
e) w zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, celem potwierdzenia gotowości do użytkowania.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, obejmujący zakres wskazany w ust. 1 określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawierająca:
1) projekt zagospodarowania terenu,
2) projekty budowlane i wykonawcze,
3) SST,
4) przedmiary robót.
3. Zapytania do dokumentacji wskazanej powyżej Wykonawca może przekazać Zamawiającemu w trybie określonym w art. 284 ustawy Pzp.
UWAGA:
1) Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowych przedmiarach a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.
2) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ustalonych przez Zamawiającego kryteriach (Pc1+Pc2+Pc3) najkorzystniejsza oferta otrzyma 100,00
punktów, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie 36-miesięcznego terminu gwarancji i rękojmi (roboty budowlane i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył roboty budowlane, polegające na wykonaniu min. jednej budowy, przebudowy lub remontu drogi z chodnikiem, kanalizacją deszczową o długości nie krótszej niż 200 m.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru, zamieszczonego w Załączniku nr 6 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 14. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży podmiotowe środki dowodowe na spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawartych w ust. 1 niniejszego rozdziału tj. wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów (referencje, poświadczenia, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowalne zostały wykonane) określające, poziom ich wykonania. Wykaz robót budowlanych zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi wraz z narzutami i podsumowaniem elementów, zawierający wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu, na rachunek bankowy nr 74 1090 2604 0000 0001 3379 7851,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty w oryginale, w postaci elektronicznej.
4. Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 2 pkt 1.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki
cywilnej) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp),
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik
nr 7 do SWZ) lub załączenie innego środka dowodowego, potwierdzającego, że Wykonawca realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu\tych podmiotów,
c) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dla podwykonawców, wskazanych w ofercie, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 9 do SWZ,
d) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności) lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki
cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
f) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki
cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Szczegółowy zakres zmian został opisany w § 17 PPU (załącznika nr 2 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowo na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
oraz informacje uzupełniające, wskazane w rozdziale XXVI SWZ:
1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
1) Zamawiający wskazuje, iż wymaganiem zatrudnienia na podstawie stosunku pracy objęte są osoby, wykonujące prace fizyczne przy robotach rozbiórkowych, instalacyjnych i nawierzchniowych (robotnicy budowlani), wskazane w § 3 ust. 12 PPU.
2) Szczegółowy sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli i sankcje dla Wykonawcy opisane są w § 15 PPU.
2. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2.
3. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu Wykonawcom.
7. Zamawiający nie wymaga wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań w niniejszym zamówieniu.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie korzysta z dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania a tym samym nie przewiduje unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.