eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Śląska › Budowa odcinka sieci gazowej PE-HD 100 RC ś/c dn125 z przyłączem gazu dn63 i zespołem gazowym o przepustowości maksymalnej 83Nm3/h dla zasilenia budynku SP1 przy ul. Winogronowej w Środzie Śląskiej.Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa odcinka sieci gazowej PE-HD 100 RC ś/c dn125 z przyłączem gazu dn63 i zespołem gazowym o przepustowości maksymalnej 83Nm3/h dla zasilenia budynku SP1 przy ul. Winogronowej w Środzie Śląskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa odcinka sieci gazowej PE-HD 100 RC ś/c dn125 z przyłączem gazu dn63 i zespołem gazowym o przepustowości maksymalnej 83Nm3/h dla zasilenia budynku SP1 przy ul. Winogronowej w Środzie Śląskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-623046d1-5d28-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://srodaslaska.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
1 Składanie ofert, wniosków, zapytań możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy.
2 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy w szczególności:
z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożenia ofert, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego; wsparcie techniczne dla Wykonawców: +48 71 787 37 57;
+48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; pn-pt: 8:00-16:00; helpdesk@logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych
przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Środa Śląska: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska:

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP 271.8-39/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci gazowej dn125 PE 100 RC SDR 17,6 MOP 0,5 MPa, L= 88,4m na gaz ziemny grupy E (GZ-50), średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) (kategoria XXVI) oraz przyłącza gazowego dn63 PE100 RC typ 2 SDR11 MOP 0,5MPa, L= 33,6m dla zasilenia zespołu gazowego obsługującego budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Winogronowej (dz. 1/212) w Środzie Śląskiej, wraz z budową zespołu gazowego i fundamentu pod zespół gazowy, w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik do SWZ.

W ramach inwestycji Wykonawca winien uzyskać wszelkie zgody, protokoły oraz odbiory ze strony gestora sieci (PSG), w tym wykonanie dokumentacji odbiorowej dla PSG wraz z mapą powykonawczą, niezbędne do zawarcia umowy ze sprzedawcą gazu, zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym oraz do rozpoczęcia dostarczania i odbioru paliwa gazowego do budynku Szkoły Podstawowej na Winnej Górze w Środzie Śląskiej, co zgodnie z umową o przyłączenie do sieci gazowej podpisaną z PSG powinno nastąpić do 15.12.2023 r.

Lokalizacja inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w granicach administracyjnych Miasta-Gminy Środa Śląska. Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach: dz. 1/1, 1/212 (AM-28, Obręb: 3 Środa Śląska).

Istniejący i projektowany stan zagospodarowania terenu (wyciąg z projektu budowlanego):

W chwili obecnej teren jest porośnięty zielenią niską, niewielkimi nasypami. Droga (ul. Winogronowa) wykonana jest z kostki brukowej betonowej. Od strony południowo-wschodniej graniczy z Średzki Parkiem Wodnym uzbrojonym we wszelką infrastrukturę techniczną. Od strony północno-wschodniej teren przewidziany pod inwestycję, graniczy z terenami domków jednorodzinnych i terenami zieleni urządzonej wraz z zielenią wysoką.
Od strony zachodniej teren graniczy bezpośrednio z ul. Winogronową, a w dalszej perspektywie ze stawem Kajaki. Natomiast od strony południowej w dalszej perspektywie zlokalizowana jest miasto-gmina Środa ŚLASKA.
Projektuje się na terenie w działkach o następujących pełnych identyfikatorach:
a) 021804_4.0003.AM_28.1/1 – powierzchnia ok. 8,8081ha
b) 021804_4.0003.AM_28.1/212 – powierzchnia ok. 1,6659ha
odcinek sieci gazowej dn125 PEHD-100 RC SDR 17,6 MOP 0,5 MPa, L= 88,4m na gaz ziemny grupy E (GZ-50), średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) (kategoria XXVI) oraz przyłącza gazowego dn63 PE100 RC typ 2 SDR11 MOP 0,5MPa, L= 33,6m dla zasilenia zespołu gazowego obsługującego budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Winogronowej (dz. 1/212) w Środzie Śląskiej.
Przedmiotowe działki są uzbrojone w sieci wod-kan, elektryczne i teletechniczne. Odcinek sieci gazowej należy wykonać, celem obsługi przewidzianej do realizacji budowy SP na Winnej Górze (działka nr 1/212 AM-28 obręb 0003 Środa Śląska). W ogrodzeniu projektuje się zespół gazowy o wydajności maksymalnej 83Nm3/h umieszczony w wolnostojącej skrzynce gazowej metalowej koloru piaskowego (RAL1015) posadowionej na betonowym postumencie.
Teren działki gminnej, na którym projektuje się odcinek gazociągu wraz z przyłączem przebiega w zakresie drogi dojazdowej do działki nr 1/212. Nadto na terenie działki wnioskodawcy przyłącze gazowe zostało skoordynowane z projektowanym zagospodarowaniem terenu Wnioskodawcy.

Projektowane rozwiązania techniczne (wyciąg z projektu budowlanego):

Włączenie projektowanej sieci gazowej dn125 nastąpi do istniejącej, podziemnej sieci gazowej o średnicy dn125 PE100 SDR 17,6 MOP 0,5MPa na gminnej działce nr 1/1 (rys nr 02). Wpięcie do istniejącej sieci wykonać poprzez trójnik równoprzelotowy PE dn125/125 doczołowy z zastosowaniem obustronnego stopowania istniejącego gazociągu zestawem gas-stop wraz z zasilaniem tymczasowym (bypassem) z PEHD dn63 (na potrzeby Średzkiego Parku Wodnego). Bypass realizowany w trakcie wpięcia na zestawie gas-stop. Włączenie należy wykonać poprzez wstawienie na mufy elektrooporowej trójnika równoprzelotowego T1 PEHD 100 dn125 wraz z zasuwą DN100 z końcami do zgrzewania. Przedmiotowa zasuwa Z1 do gazu DN100 jest miękouszczelniona z trzpieniem w obudowie teleskopowej wyprowadzonej do poziomu terenu. Całość winna być zabudowana skrzynką uliczną z napisem GAZ. Dalej do przedmiotowej sieci za pomocą trójnika siodłowego elektrooporowego T2 wraz nawiertką i zasuwą odcinającą Z2 DN50 winno być wykonane przyłącze gazowe z rur PEHD-100 SDR11 dn63 RC typ 2 MOP 0,5MPa. Za przyłączem, sieć winna być zaślepiona (punkt Zz – rys nr 02), z zastosowaniem zasuwy DN100 z końcami do zgrzewania pod dalszą rozbudowę sieci gazowej.
Przyłącze winno być zakończone zespołem gazowym (punkt Sz-G rys nr 02) o przepustowości 83Nm3/h zlokalizowanym w wolnostojącej metalowej obudowie gazowej pomalowanej (RAL1015) farbą ftalową 3 razy. Skrzynka winna być posadowiona na postumencie, która wraz z zespołem gazowym będą trwale przytwierdzone do podłoża.
Przedmiotowa obudowa winna być oddalona od bram wejściowych/wjazdowych na posesję i wszelkich urządzeń iskrzących minimum 8,0m ze względu na strefę wybuchową. Dalsza część instalacji przyłączeniowych do skrzynek natynkowych gazowych wraz z instalacja wewnętrzną jest wg osobnego opracowania.

Szerokość strefy kontrolowanej gazociągu wyniesie 1,0m po 0,5m od osi gazociągu na każdą stronę. W strefie kontrolowanej nie powinna być prowadzona żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

Zamawiający dopuszcza wykonanie prac ziemnych w obrębie pasa zieleni przy zastosowaniu wykopów otwartych dla odcinaka sieci dn125 oraz wykorzystanie metody bezwykopowej (przeciku sterowanego) dla odcina przyłącza dn63.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem
zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany
będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. O wartości do 50 % kwoty zamówienia podstawowego.
Budowa sieci, przyłącza lub zespołu gazowego do obiektów będących własnością Gminy Środa Śląska

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Doświadczenie
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do
wykonania przedmiotu zamówienia: wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty dla odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia (budowa sieci i/lub przyłącza gazowego o długości łącznie min. 80 mb i wartości prac pow.
150.000 zł brutto dla każdej z roboty).
2. Dysponowanie kadrą kierowniczą
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą – kierownika
budowy/robót - posiadającą uprawnienia do samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Wykonawca zobligowany jest wypełnić załącznik do SWZ tj. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówieniu
i złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem i treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://srodaslaska.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.