eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wyposażenie dydaktyczne Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji (LADBI), w projekcie "Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości" - Zadania / ZestawyOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyposażenie dydaktyczne Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji (LADBI), w projekcie „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości” – Zadania / Zestawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.kowalek@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyposażenie dydaktyczne Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji (LADBI), w projekcie „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości” – Zadania / Zestawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24331b88-5d2b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004898/49/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.332 Kable i interfejsy, blokery zapisu danych, nośniki danych, zestaw monitoringu i akwizycji danych CCTV

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z308/18 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24331b88-5d2b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się:
1.1 przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, w szczególności w zakresie udostępnienia Wykonawcom: Ogłoszeń, SWZ z załącznikami, Informacji dla Wykonawców oraz ZŁOŻENIA Oferty;
1.2. za pomocą poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl, w szczególności w zakresie zadawania pytań, przekazywanie wezwań i zawiadomień.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zamierzający złożyć ofertę) musi
posiadać konto z rolą „Wykonawca”, posiadający uprawnienia do składania

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: cd.
Ofert, na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe
informacje na temat zakładania kont użytkownika oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Użytkownik zalogowany, jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
– Wniosek – służący m. in. do zadawania pytań do SWZ,
– Inne.
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać z infolinii Platformy e-Zamówienia dostępnej pod numerem telefonu 32/77-88-999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach
dla Wykonawców.
11. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości
(przycisk „dodaj załącznik”).
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 7. KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeprowadzanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
W celu wypełnienia prawnych obowiązków Politechniki Wrocławskiej (wynikających z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. „RODO”) informujemy poniżej o przetwarzaniu danych tych
osób, których dane trafiają na Politechnikę Wrocławską w związku ze złożonymi nam ofertami, formularzami i załącznikami.
A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (50-370) przy Wybrzeżu
Wyspiańskiego 27. Uczelnia decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych podawanych w związku z realizacją procedur
udzielania zamówień publicznych. Kontakt z Administratorem można nawiązać przy pomocy formularza na stronie pwr.edu.pl/kontakt albo bezpośrednio w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub bezpośrednio na adres Działu Zakupów i Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej. W Uczelni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych - r.pr. Sebastiana Zalipskiego - adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl
B. Dane osobowe osób fizycznych, które trafiają na Uczelnię, przetwarzane będą przez nią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w celach związanych z udzielaniem konkretnego zamówienia publicznego. Jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Politechnikę Wrocławską. Jesteśmy uczelnią publiczną i działamy na zasadach określonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) i w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych. Realizacja takich obowiązków wymaga zbierania określonych informacji (w tym czasami danych osobowych) a także (i w określonych przypadkach) ujawniania takich informacji (m.in. zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp). Zakres tych danych może w szczególności obejmować co do zasady dane zwykłe takiej jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres. Zakres danych udostępnianych przez pracodawców może być (w uzasadnionych przypadkach, zależnie od specyfiki przedmiotu zamówienia)
szerszy i obejmować dane o zatrudnieniu czy zakresie obowiązków jak np. okres i forma zatrudnienia u Wykonawcy lub podmiotów
współpracujących z Wykonawcą, niekaralność itp.
C. Odbiorcami Pana/Pani danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
właśnie o powyższe przepisy. Także inne podmioty mogą zostać Odbiorcami – to np. takie podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli. Pana/Pani dane mogą też zostać udostępnione w oparciu o odpowiednie przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej. Jeszcze innym Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca usługi elektronicznej
platformy zakupowej wybrany przez Zamawiającego.
D. Zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp., Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata to okres przechowywania obejmie też cały czas trwania umowy. Będziemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z przeprowadzonego postępowania i zawartej umowy. Ewentualnie okres dalszego przechowywania danych wynikać może z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na której podstawie taki okres wyznaczy szczegółowo „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Politechniki
Wrocławskiej”. Dodatkowo dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne finansowanego ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywana będzie przez odpowiedni okres wynikający z naszych umów o dofinansowanie
projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.
E. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania mającej na celu wyłonienie Wykonawcy i
zawarcie umowy, na mocy której udzieli mu zamówienia publicznego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. Oznacza to, że danymi przetwarzanymi w procedurze udzielania zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i innych dokumentach złożonych przez Wykonawcę. Dotyczy to danych osób
fizycznych - takich jak: dane osobowe samych wykonawców składających ofertę, w tym konsorcjantów, dane podwykonawców, osób trzecich udostępniających swój potencjał, dane ich pełnomocników a także pracowników itp. Wystarczające dla Zamawiającego będzie wskazanie ściśle takich danych, których Zamawiający wyraźnie zażąda oraz takich, które wprost potwierdzają spełnienie wymagań stawianych przed Wykonawcą. W odniesieniu do Pani/Pana osoby nie będą wydawane jakiekolwiek decyzje bazujące na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. Zamawiający nie użyje tych danych do tworzenia dotyczących
Pani/Pana profili ale może być zobowiązany do ujawnienia i upublicznienia takich danych w przypadkach określonych prawem.
F. W związku z powyższym przysługują Panu/Pani pewne uprawnienia określone w RODO. W szczególności jest to prawo żądania
od Zamawiającego:
potwierdzenia, czy przetwarzane są przez Zamawiającego dane osobowe Pana/Pani dotyczące a w razie potwierdzenie
powyższego także dostępu do treści tych danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO). Zamawiający może wymagać w takim
przypadku wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego żądanie dotyczy;
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO). Zastrzegamy jednakże, że korzystanie z prawa do
sprostowania nie będzie mogło skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO i z włączeniami o których
mowa w art.18. ust. 2 RODO. Wynika to z tego, że ograniczenie przetwarzania danych nie powinno powodować np. naruszenia
integralności dokumentacji ani uniemożliwiać działań podejmowanych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ograniczy przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Co do zasady nie przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). Nie
przysługuje też prawo żądania przeniesienia danych osobowych ani też sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
G. W każdym przypadku gdy uzna Pan/Pani, że działania Zamawiającego naruszają RODO może wnieść Pan/Pani skargę do
organu nadzorczego właściwego dla Pana/Pani miejsca pobytu - w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
H. Zamawiający (Politechnika Wrocławska) może otrzymać dane osobowe nie bezpośrednio od Pani/Pana ale też z innego źródła –
w szczególności od Wykonawcy, który może być waszym pracodawcą lub pozostawać z wami w innej relacji uzasadniającej
posługiwanie się waszymi danymi (np. umowa cywilnoprawna, umowa konsorcjum, kontrakt menedżerki i inne). Zamawiający
wymaga aby przed udostępnieniem mu Pani/Pana danych osobowych Wykonawca zapoznał Panią/Pana z niniejszymi informacjami.
I. Obowiązek podania danych osobowych dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tam również opisano konsekwencje niepodania
określonych danych – np. danych osobowych ludzi, którymi Wykonawca zamierza się posłużyć wykonując zamówienie publiczne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/242-309/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Wyposażenie dydaktyczne Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji (LADBI) PWr”, obejmujące dostawę wyszczególnionych urządzeń, narzędzi, podzespołów komputerowych i akcesoriów dydaktycznych, zadania „Uruchomienie 2 nowych programów kształcenia oraz modernizacja 2 programów kształcenia na kierunku Cyberbezpieczeństwo” wraz z zakupem niezbędnych narzędzi i oprogramowania w projekcie „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”.
Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z308/18 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

KOD CPV – 30237200-1

Urządzenia, narzędzia, podzespoły komputerowe i akcesoria zawarte w poniższym opisie zamówienia, wykorzystane zostaną do rozbudowy istniejącego Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji, a których zakup umożliwi w pełni profesjonale prowadzenie zajęć dydaktycznych i tym samym na podniesienie wartości merytorycznej prowadzonych zajęć laboratoryjnych.
1.1 Wymagania ogólne
Przedmiot zamówienia/dostawy został podzielony na pięć niezależnie funkcjonalnych części, określonych w specyfikacji jako pięć Zadań/Zestawów, dla których wyspecyfikowano minimalne (ogólne i szczegółowe) wymagania techniczne:
● Zadanie/Zestaw nr 1 „Kable i interfejsy”,
Zestaw niezbędnych akcesoriów komputerowych umożliwiający przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych w wykorzystaniem różnych nośników danych, tj. dyski twarde HDD 3,5" i 2,5", dyski półprzewodnikowe SSD 2,5" oraz karty pamięci. Zestaw przewodów umożliwiający podłączenie nietypowych interfejsów transmisji danych.
Szczegółowy wykaz podstawowych elementów oraz wymagania techniczne dla poszczególnych Zadań/Zestawów (Zadanie/Zestaw 1-5) stanowiących przedmiot zamówienia, zawarto w załącznikach: od Załącznik 2.1 do Załącznik 2.5
2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania zamówienia/umowy, jednak nie później niż do 24.11.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]
W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej)
Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 100, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Wyposażenie dydaktyczne Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji (LADBI) PWr”, obejmujące dostawę wyszczególnionych urządzeń, narzędzi, podzespołów komputerowych i akcesoriów dydaktycznych, zadania „Uruchomienie 2 nowych programów kształcenia oraz modernizacja 2 programów kształcenia na kierunku Cyberbezpieczeństwo” wraz z zakupem niezbędnych narzędzi i oprogramowania w projekcie „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”.
Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z308/18 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

KOD CPV – 30237200-1

Urządzenia, narzędzia, podzespoły komputerowe i akcesoria zawarte w poniższym opisie zamówienia, wykorzystane zostaną do rozbudowy istniejącego Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji, a których zakup umożliwi w pełni profesjonale prowadzenie zajęć dydaktycznych i tym samym na podniesienie wartości merytorycznej prowadzonych zajęć laboratoryjnych.
1.1 Wymagania ogólne
Przedmiot zamówienia/dostawy został podzielony na pięć niezależnie funkcjonalnych części, określonych w specyfikacji jako pięć Zadań/Zestawów, dla których wyspecyfikowano minimalne (ogólne i szczegółowe) wymagania techniczne:
● Zadanie/Zestaw nr 2: „Blokery zapisu danych”,
Zestaw pozwalający na przeprowadzenie poprawnej i bezbłędnej akwizycji danych, zgodnie ze wymaganiami stawianymi przy postępowaniach przygotowawczych czy sądowych.
Szczegółowy wykaz podstawowych elementów oraz wymagania techniczne dla poszczególnych Zadań/Zestawów (Zadanie/Zestaw 1-5) stanowiących przedmiot zamówienia, zawarto w załącznikach: od Załącznik 2.1 do Załącznik 2.5, tak jak to zostało wskazane w tabeli 1.1..
2.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia – Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania zamówienia/umowy, jednak nie później niż do 24.11.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]
W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej)
Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 100, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Wyposażenie dydaktyczne Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji (LADBI) PWr”, obejmujące dostawę wyszczególnionych urządzeń, narzędzi, podzespołów komputerowych i akcesoriów dydaktycznych, zadania „Uruchomienie 2 nowych programów kształcenia oraz modernizacja 2 programów kształcenia na kierunku Cyberbezpieczeństwo” wraz z zakupem niezbędnych narzędzi i oprogramowania w projekcie „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”.
Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z308/18 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

KOD CPV – 30237200-1

Urządzenia, narzędzia, podzespoły komputerowe i akcesoria zawarte w poniższym opisie zamówienia, wykorzystane zostaną do rozbudowy istniejącego Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji, a których zakup umożliwi w pełni profesjonale prowadzenie zajęć dydaktycznych i tym samym na podniesienie wartości merytorycznej prowadzonych zajęć laboratoryjnych.
1.1 Wymagania ogólne
Przedmiot zamówienia/dostawy został podzielony na pięć niezależnie funkcjonalnych części, określonych w specyfikacji jako pięć Zadań/Zestawów, dla których wyspecyfikowano minimalne (ogólne i szczegółowe) wymagania techniczne:
● Zadanie/Zestaw nr 3: „Nośniki danych – magnetyczne i półprzewodnikowe”,
Dydaktyczny zestaw nośników, udostępniony studentom w trakcie zajęć. Na nośnikach zostanie umieszczony przykładowy materiał szkoleniowy RAW, w postaci obrazów nośników lub gotowych scenariuszy.

Szczegółowy wykaz podstawowych elementów oraz wymagania techniczne dla poszczególnych Zadań/Zestawów (Zadanie/Zestaw 1-5) stanowiących przedmiot zamówienia, zawarto w załącznikach: od Załącznik 2.1 do Załącznik 2.5, tak jak to zostało wskazane w tabeli 1.1..
2.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia – Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania zamówienia/umowy, jednak nie później niż do 24.11.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]
W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej)
Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 100, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Wyposażenie dydaktyczne Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji (LADBI) PWr”, obejmujące dostawę wyszczególnionych urządzeń, narzędzi, podzespołów komputerowych i akcesoriów dydaktycznych, zadania „Uruchomienie 2 nowych programów kształcenia oraz modernizacja 2 programów kształcenia na kierunku Cyberbezpieczeństwo” wraz z zakupem niezbędnych narzędzi i oprogramowania w projekcie „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”.
Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z308/18 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

KOD CPV – 30237200-1

Urządzenia, narzędzia, podzespoły komputerowe i akcesoria zawarte w poniższym opisie zamówienia, wykorzystane zostaną do rozbudowy istniejącego Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji, a których zakup umożliwi w pełni profesjonale prowadzenie zajęć dydaktycznych i tym samym na podniesienie wartości merytorycznej prowadzonych zajęć laboratoryjnych.
1.1 Wymagania ogólne
Przedmiot zamówienia/dostawy został podzielony na pięć niezależnie funkcjonalnych części, określonych w specyfikacji jako pięć Zadań/Zestawów, dla których wyspecyfikowano minimalne (ogólne i szczegółowe) wymagania techniczne:
● Zadanie/Zestaw nr 4: „Zestaw monitoringu i akwizycji danych CCTV”,
Zestaw dydaktyczny pozwalający na poznanie dedykowanych protokołów i standardów komunikacyjnych stosowanych w systemach monitoringu przemysłowego (CCTV). Zestaw pozwoli na zapoznanie się studentów z poprawną instalacją i konfiguracją zestawów, jak również poznanie technik odzyskiwania strumieni wideo z nietypowych struktur danych stosowanych przez producentów systemów monitoringu wizyjnego.


Szczegółowy wykaz podstawowych elementów oraz wymagania techniczne dla poszczególnych Zadań/Zestawów (Zadanie/Zestaw 1-5) stanowiących przedmiot zamówienia, zawarto w załącznikach: od Załącznik 2.1 do Załącznik 2.5, tak jak to zostało wskazane w tabeli 1.1..
2.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia – Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania zamówienia/umowy, jednak nie później niż do 24.11.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]
W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej)
Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 100, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Wyposażenie dydaktyczne Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji (LADBI) PWr”, obejmujące dostawę wyszczególnionych urządzeń, narzędzi, podzespołów komputerowych i akcesoriów dydaktycznych, zadania „Uruchomienie 2 nowych programów kształcenia oraz modernizacja 2 programów kształcenia na kierunku Cyberbezpieczeństwo” wraz z zakupem niezbędnych narzędzi i oprogramowania w projekcie „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”.
Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z308/18 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

KOD CPV – 30237200-1

Urządzenia, narzędzia, podzespoły komputerowe i akcesoria zawarte w poniższym opisie zamówienia, wykorzystane zostaną do rozbudowy istniejącego Laboratorium Analiz Danych i Bezpieczeństwa Informacji, a których zakup umożliwi w pełni profesjonale prowadzenie zajęć dydaktycznych i tym samym na podniesienie wartości merytorycznej prowadzonych zajęć laboratoryjnych.
1.1 Wymagania ogólne
Przedmiot zamówienia/dostawy został podzielony na pięć niezależnie funkcjonalnych części, określonych w specyfikacji jako pięć Zadań/Zestawów, dla których wyspecyfikowano minimalne (ogólne i szczegółowe) wymagania techniczne:
● Zadanie/Zestaw nr 5: „Inne wyposażenie i akcesoria”,
Dydaktyczny zestaw akcesoriów pozwalających na bezpieczną realizację zajęć, w tym dostarczenie nośników do stanowiska laboratoryjnego jak również wyposażenie studenta w podstawowe akcesoria mające na celu zachowanie pełnej procedury akwizycji danych. Zestaw umożliwia również przechowywanie i transport materiałów szkoleniowych w sposób bezpieczny, nie narażający go na przypadkowe uszkodzenia.

Szczegółowy wykaz podstawowych elementów oraz wymagania techniczne dla poszczególnych Zadań/Zestawów (Zadanie/Zestaw 1-5) stanowiących przedmiot zamówienia, zawarto w załącznikach: od Załącznik 2.1 do Załącznik 2.5, tak jak to zostało wskazane w tabeli 1.1.
2.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia – Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania zamówienia/umowy, jednak nie później niż do 24.11.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]
W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej)
Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 100, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wymagane od Wykonawcy obejmują:
4.1.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w:
- pkt 4.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
6.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
6.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli
Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
9. W zakresie nieuregulowanym uPzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia dot. podmiotowych środków dowodowych oraz Rozporządzenia dot. środków komunikacji elektronicznej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

opis oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – pozwalającą stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – odpowiednio Załącznik nr 2.1 -2.5 do SWZ OPZ.

Za przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający uznaje wskazane przez Wykonawcę w Załączniku Nr 2.1-2.5 do SWZ OPZ – oferowane parametry (kolumna d w tabeli „Oferowany parametr”).
Zgodnie z art. 107 uPzp w przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Wymóg wskazania „producent, model” nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego i nie będzie podlegał uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

opis oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – pozwalającą stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – odpowiednio Załącznik nr 2.1 -2.5 do SWZ OPZ.

Za przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający uznaje wskazane przez Wykonawcę w Załączniku Nr 2.1-2.5 do SWZ OPZ – oferowane parametry (kolumna d w tabeli „Oferowany parametr”).
Zgodnie z art. 107 uPzp w przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Wymóg wskazania „producent, model” nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego i nie będzie podlegał uzupełnieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

21. Oferta musi składać się z:
21.1. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ (interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia);
21.2. oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ;
21.3. zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy)
21.4. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy);
21.5. dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. XI pkt 10 SWZ (jeżeli dotyczy)
21.6. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej – pozwalającą stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – odpowiednio Załącznik nr 2.1 -2.5 do SWZ OPZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W przypadku wycofania z oferty producenta Sprzętu o parametrach określonych w ofercie Wykonawcy, bądź zastąpienia oferowanych elementów nowszymi, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie to powinno nastąpić z wyprzedzeniem umożliwiającym zmianę Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w planowanych przez Zamawiającego dostawach Sprzętu i Usług, nie później jednak niż na 2 tygodnie przed planowaną zmianą. Powyższa zmiana nie może w żaden sposób wpłynąć na zmianę wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 i zmiana powyższa wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić z powodu:
I. opóźnień, które powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania dostawy. W takim przypadku zmiana terminu wykonania Umowy
następuje o okres trwania powyższych opóźnień;
II. przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy (np. opóźnienie w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu, decyzja
administracyjna);
III. działania Siły Wyższej określonej w § 10 Umowy, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy. W takim przypadku przedłużenie terminu wykonania Umowy następuje o czas odpowiadający okresowi wystąpienia Siły Wyższej z uwzględnieniem postanowień § 10 ust.4 zdanie ostatnie;
IV. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
b) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
c) zmiana Umowy może dotyczyć zmiany stawki podatku VAT, w razie dokonania takiej zmiany
w obowiązujących przepisach podatkowych;
d) zmiana Umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 4 Umowy;
e) udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy niniejszej umowy zamówienia dodatkowego.
Pozostałe zmiany zostały opisane w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta może zostać przekazane wyłącznie za pomocą platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych:
1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp,
1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj.:
1.2.1. (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd,
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
1.3.w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.