eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w sezonie 2023/2024".Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego
w sezonie 2023/2024".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370488207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łukasiewicza 33

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172761932

1.5.8.) Numer faksu: 172761932

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@strzyzow.un.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.strzyzowski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego
w sezonie 2023/2024".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30112fbe-5d30-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074818/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Strzyżowskiego w sezonie 2023/2024.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.pzd.strzyzowski.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.pzd.strzyzowski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na https://platformazakupowa pod adresem: https://platforma zakupowa.pl/pn/pzd_strzyzowski Wszelka korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz dokumentów innych niż w Rozdziale VIII pkt 1, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej na adres zamawiającego: https://platforma zakupowa.pl/pn/pzd_strzyzowski

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.pzd.strzyzowski.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarząd Dróg w Strzyżowie z siedzibą ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów , tel./ fax. 17 27 61 932, e-mail: pzd@strzyzow.un.pl
b) Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33,
38-100 Strzyżów jest. adw. Jakub Curzytek, tel. 692 616 480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl.
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa „pzp”.
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończania postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Posiadają Państwo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.261.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
Powiatu Strzyżowskiego w sezonie 2023/2024” według potrzeb określonych przez Zamawiającego w
trakcie trwania umowy. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje odśnieżanie, usuwanie śliskości zimowej na
sieci dróg powiatowych o łącznej długości 212,360 km i ok.55 km chodników w ciągu dróg powiatowych
przy użyciu następujących jednostek sprzętowych: 7 szt. pługopiaskarek w tym min 5 szt. o mocy powyżej
200 KM, 3 szt. ciągników o mocy nie mniejszej niż 80 KM wyposażonych w pługi jednostronne, w tym
jeden zestaw ze sprzętem do posypywania mieszanką solno-piaskową, 6 szt. jednostek sprzętowych typu
mikrociągniki z pługami lub szczotkami mechanicznymi do odśnieżania chodników przypisanych do pracy
w następujący sposób: 2 jednostki sprzętowe - Gmina Strzyżów, po jednej dla pozostałych Gmin , 3 szt.
koparko-ładowarki / ładowarki/.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami
oceny ofert:
cena – 80%,
termin płatności – 20 %.
OFEROWANA CENA – waga kryterium = 80%
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w kryterium cena :
PC = 80% x 100 = 80 pkt,
1.Oferta z najniższą oferowaną ceną „Cmin ” otrzymuje: n = 100 pkt
2.Każda inna oferta „Cbadana ” otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
n badana = [Cmin : Cbadana] x 100 = ..... pkt
Ilość punktów w kryterium wyliczyć wg wzoru: PC = 0,80 x n badana
gdzie:
PC – punktacja w kryterium ceny
n – ilość punktów w ramach kryterium ceny
100 – współczynnik stały,
cmin – oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych
cbadana – cena oferty badanej,
OFEROWANY TERMIN PŁATNOŚCI - waga kryterium = 20 %
1.Oferta z terminem płatności faktury 30 dni otrzymuje: 20 pkt
2.Oferta z terminem płatności poniżej 30 dni otrzymuje: 0 pkt
Łączna ilość punktów P = PC + PTP
gdzie:
P – punkty przyznane łącznie badanej ofercie w kryterium ceny oraz terminu płatności,
PC – punkty przyznane w kryterium ceny,
PTP – punkty przyznane w kryterium termin płatności.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ
warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną jako suma
punktów, zgodnie z w/w kryteriami oceny.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca
wykaże na załączniku nr 5 – że dysponuje co najmniej 7 szt. pługopiaskarek w tym min 5 szt.
o mocy powyżej 200 KM, 3 szt. ciągników o mocy nie mniejszej niż 80 KM wyposażonych w
pługi jednostronne w tym jeden zestaw ze sprzętem do posypywania mieszanką solno-piaskową, 6
szt. jednostek sprzętowych typu mikrociągniki z pługami lub szczotkami mechanicznymi do
odśnieżania chodników przypisanych do pracy w następujący sposób: 2 jednostki sprzętowe -
Gmina Strzyżów, po jednej dla pozostałych Gmin, 3 szt. koparko-ładowarki / ładowarki /.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz sprzętu na załączniku nr 5– że dysponuje co najmniej 7 szt. pługopiaskarek w tym min 5 szt.
o mocy powyżej 200 KM, 3 szt. ciągników o mocy nie mniejszej niż 80 KM wyposażonych w
pługi jednostronne w tym jeden zestaw ze sprzętem do posypywania mieszanką solno-piaskową, 6
szt. jednostek sprzętowych typu mikrociągniki z pługami lub szczotkami mechanicznymi do
odśnieżania chodników przypisanych do pracy w następujący sposób: 2 jednostki sprzętowe -
Gmina Strzyżów, po jednej dla pozostałych Gmin, 3 szt. koparko-ładowarki / ładowarki /.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu,
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3 gwarancjach bankowych,
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080)
3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy oprocentowany wskazany
przez Zamawiającego: PKO BP S.A. nr 79 1020 4391 0000 6202 0232 3426. Zamawiający nie
dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108-111 ustawy. Wykonawcy powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa art.108 ust.1 i art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy pzp.
7. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy pzp, możliwość dokonywania
zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie, jak poniżej:
2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
- zmiany terminu wykonania zamówienia,
- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
- zmiana zakresu zamówienia; zwiększenie – wydłużenie okresu zimowego utrzymania dróg poza
określone umowie terminy, w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków zimowych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg.
3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez
przedłużenie terminów w przypadku:
- działań siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne), wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację kontraktu poprzez specyfikę sytuacji
społeczno-gospodarczej na obszarze Polski, mające bezpośredni wpływ na terminowość,
4. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić
z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany
terminu.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, a następnie dostarczyć do zamawiającego w postaci elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_strzyzowski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.