eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iława › "Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. 1 Maja w Iławie"Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. 1 Maja w Iławie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA IŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umilawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. 1 Maja w Iławie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-240666e6-5d20-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041149/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia żłobka miejskiego przy ul. 1 Maja

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,141592,58ea2209c29c15f5d5251b68ac65e72b.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje dotyczące komunikacji za pośrednictwem Platformy: Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,141592,58ea2209c29c15f5d5251b68ac65e72b.html oraz uznaje go za wiążący, szczegółowa instrukcja obsługi platformy, zawierająca instrukcję korzystania z platformy przez wykonawcę jest zamieszczona pod adresem https://umilawa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały opisane w SWZ §VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymaganie techniczne zostały opisane w SWZ §VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Iława (adres: ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, tel. 89 649 01 32)
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
15. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
16. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
18. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Postępowanie znak: ZP.271.30.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) część 1 - meble - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
a) przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem oraz wyposażenia żłobka,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ - tabela 1,
c) wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. i terminem przydatności do użytku,
d) Wymaga się aby oferowane meble oraz wyposażenie posiadały gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy,
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,
f) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy, producenta i modelu oferowanych mebli i wyposażenia spowoduje odrzucenie oferty. Powyższe żądanie służy sprawdzeniu przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń i wyposażenia z wymogami stawianymi w załączniku nr 5 do SWZ tabela 1,
g) Przedmiot dostawy musi być wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych,
h) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV - 39132100-7 - szafy na akta, 39121200-8 - stoły, 39121100-7 - biurka, 39111100-4 - siedziska obrotowe, 39112000-0 - krzesła, 39151300-8 - meble modułowe, 39131000-9 - regały biurowe, 39113100-8 - Fotel, 39512500-9 - Poszewki na poduszki, 39512100-5 - Prześcieradła, 39512200-6 – Pokrycia, 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie, 39121100-7 - Biurka, 39112000-0 - Krzesła, 39299300-7 - lustra szklane, 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.6.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39132100-7 - Szafy na akta

39121200-8 - Stoły

39121100-7 - Biurka

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39112000-0 - Krzesła

39151300-8 - Meble modułowe

39131000-9 - Regały biurowe

39113100-8 - Fotele

39512500-9 - Poszewki na poduszki

39512100-5 - Prześcieradła

39512200-6 - Pokrycia

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39299300-7 - Lustra szklane

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert dla każdej części oddzielnie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) część 2 - zabawki - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
a) przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych zabawek dla dzieci stanowiących wyposażenie żłobka,
b) szczegółowy opis potrzeb zamawiających oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ - tabela 2,
c) wymienione w załączniku nr 5 tabela 2 zabawki należy dostarczyć pod adres ul. 1 Maja 5a, 14-200 Iława,
d) wszystkie zabawki powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Dostarczone zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.2019.72 t.j.) oraz posiadać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek (t.j. Dz.U.2023.1260 ze zm.) atesty, certyfikaty, co należy udokumentować w czasie ich przekazania,
e) Zamawiający wymaga, aby oferowane zabawki posiadały gwarancję na min. 12 miesięcy od dnia dostawy,
f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,
g) Przedmiot dostawy musi być wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
h) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 37520000-9 - Zabawki, 37529200-4 - Zabawki służące do jazdy, 37527200-0- Pojazdy do zabawy, 37522000-3 - Zabawki na kółkach, 37510000-6 – Lalki

4.2.6.) Główny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37520000-9 - Zabawki

37529200-4 - Zabawki służące do jazdy

37527200-0 - Pojazdy do zabawy

37522000-3 - Zabawki na kółkach

37510000-6 - Lalki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert dla każdej części oddzielnie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) część 3 - wyposażenie kuchni - przedmiot obejmuje dostawę w szczególności:
a) zakup i dostawę fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia kuchni żłobka wraz z akcesoriami,
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,
c) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy, producenta i modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty. Powyższe żądanie służy sprawdzeniu przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń i wyposażenia z wymogami stawianymi w załączniku nr 5 do SWZ tabela 3,
d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ - tabela 3,
e) Przedmiot dostawy musi być wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
f) Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie kuchni posiadało gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy,
g) kody CPV: 39200000-4 – wyposażenie domowe, 39221000-7 – sprzęt kuchenny, 39141000-2 – meble kuchenne

4.2.6.) Główny kod CPV: 39200000-4 - Wyposażenie domowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39200000-4 - Wyposażenie domowe

39221000-7 - Sprzęt kuchenny

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert dla każdej części oddzielnie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) część 4 – sprzęt elektroniczny - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
a) zakup i dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby żłobka obejmującego w szczególności niszczarki, komputery przenośne, komputery PC, kserokopiarki, itp.
b) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do ZO tabela 4,
c) Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniami dokumenty potwierdzające legalność oprogramowania zainstalowanego na dostarczonych urządzeniach. Jeżeli legalne korzystanie z dostarczanych urządzeń, wymaga udzielenia licencji, Wykonawca gwarantuje, że najpóźniej w terminie dostarczenia urządzeń, Zamawiającemu zostaną udzielone odpowiednie licencje na oprogramowanie, zgodnie z parametrami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 5 do SWZ oraz ofertą Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje również wynagrodzenie za udzielenie licencji.
d) Przedmiot dostawy musi być wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych
e) Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt elektroniczny posiadał gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy,
f) kody CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30191400-8 - Niszczarki; 32552110-1 - Telefony bezprzewodowe, 30121100-4 - Fotokopiarki, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30214000-2 Komputery osobiste, 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30232110-8 - Drukarki laserowe

30191400-8 - Niszczarki

32552110-1 - Telefony bezprzewodowe

30121100-4 - Fotokopiarki

30214000-2 - Stacje robocze

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert dla każdej części oddzielnie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a. linki do stron internetowych (adresy stron WWW służących do weryfikacji spełniania przez oferowane urządzenia i produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku braku linku do strony internetowej producenta do oferowanego modelu np. w przypadku występowania pod numerem modelu różnych konfiguracji, Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty kart katalogowych lub innych dokumentów zawierających szczegółową konfigurację oferowanych urządzeń, w takim przypadku w kol. 5 link do strony oferowanego produktu należy wpisać zgodnie z załączoną kartą katalogową) producentów oferowanych urządzeń i produktów podawane przez Wykonawców w formularzach ofertowych - Załącznik nr 1A – 1D do SWZ.
b. wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wyniku testów CPU PassMark Performance Test dla procesora zaoferowanego modelu komputera, laptopa, jednostki centralnej potwierdzający minimalną liczbę punktów określoną w załączniku nr 5 do SWZ (testy powinny być wykonane nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty lub datą złożenia odpowiedzi na wezwanie zgodnie z art. 107 ustawy Pzp) – Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim;
c. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe jeśli potwierdzają one spełnianie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
d. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania, np. karty techniczne, specyfikacje, certyfikaty, atesty, itp. wraz z ofertą.
e. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.
f. W przypadku gdy Wykonawca nie złożył lub złożył przedmiotowe środki dowodowe niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych linków do stron internetowych lub kart katalogowych lub innych dokumentów zawierających szczegółową konfigurację oferowanych urządzeń, dokumentów potwierdzających jakość produktu i sposobu jego wykonania pod warunkiem wskazania w formularzu oferty (Załącznik nr 1A – 1D do SWZ) nazwy producenta i modelu/part numbers oferowanych produktów (urządzeń);
g. W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie o którym mowa w lit F), Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust 1 ppkt 2) lit c.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. linki do stron internetowych (adresy stron WWW służących do weryfikacji spełniania przez oferowane urządzenia i produkty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku braku linku do strony internetowej producenta do oferowanego modelu np. w przypadku występowania pod numerem modelu różnych konfiguracji, Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty kart katalogowych lub innych dokumentów zawierających szczegółową konfigurację oferowanych urządzeń, w takim przypadku w kol. 5 link do strony oferowanego produktu należy wpisać zgodnie z załączoną kartą katalogową) producentów oferowanych urządzeń i produktów podawane przez Wykonawców w formularzach ofertowych - Załącznik nr 1A – 1D do SWZ.
b. wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wyniku testów CPU PassMark Performance Test dla procesora zaoferowanego modelu komputera, laptopa, jednostki centralnej potwierdzający minimalną liczbę punktów określoną w załączniku nr 5 do SWZ (testy powinny być wykonane nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty lub datą złożenia odpowiedzi na wezwanie zgodnie z art. 107 ustawy Pzp) – Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim;
c. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe jeśli potwierdzają one spełnianie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
d. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania, np. karty techniczne, specyfikacje, certyfikaty, atesty, itp. wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części 1 oraz części 3.
1) dotyczy części 1: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
2) dotyczy części 3: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w § XIV ust. 1 SWZ
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Urząd Miasta Iławy Bank Millennium S.A. O/Iława 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: .Gmina Miejska Iława.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy i ponadto dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,141592,58ea2209c29c15f5d5251b68ac65e72b.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
7. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 6.
8. Ocena braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 6 nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
9. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 6, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.