eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Strefa gier z zakątkiem roślinnym przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w SłupskuOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Strefa gier z zakątkiem roślinnym przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000240052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Starzyńskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sdb.slupsk@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp6slupsk.edupage.org/contact/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47fee3ba-3797-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Strefa gier z zakątkiem roślinnym przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47fee3ba-3797-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00318313/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Strefa gier z zakątkiem roślinnym przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 146353,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strefy gier z zakątkiem roślinnym przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku w szczególności :
1. Elementy małej architektury
- Leżaki miejskie – 7 szt
- Ławka z oparciem (180xmx70cmx82cm) - 5 sztuk
- Ławka bez oparcia (180cmx40cmx44,5cm) - 7 sztuk
- Podwójna huśtawka (185cmx497cmx244cm)- 1 sztuka
- Pojedyncza huśtawka bocianie gniazdo (185cmx289cmx244cm)-2 sztuki
- Kosz na śmieci (95cmx31cmx31cm - pojemność 50l) - 4 sztuki
- Tablica informacyjna SBO
2. Nawierzchnia EPDM - nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw spełniająca normę PN:EN 1177 w kolorze RAL 5024 lub RAL 6011 lub innej ustalonej z Zamawiającym - 205m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 215926,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 215926,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 215926,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SIGMAPLAY Iga Siwak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8392793116

7.3.3) Ulica: Starkowo 24

7.3.4) Miejscowość: Trzebielino

7.3.5) Kod pocztowy: 77-235

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 215926,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.