eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krajenka › Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii.Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO KRAJENKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791365

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 17

1.5.2.) Miejscowość: Krajenka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-430

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@krajenka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krajenka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-000165ea-1bc6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-000165ea-1bc6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024544/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00301304

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOS.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 129455,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa na terenie Gminy Krajenka oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii”.
2. Zamówienie współfinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu pn. Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski.
3. Zamówienie obejmuje budowę 10 szt. lamp solarnych i 1 szt. lampy hybrydowej w następujących miejscowościach:
3.1. Łońsko – 4 szt. (dz. nr 318, obręb Krajenka 0065),
3.2. Głubczyn: 3 szt.(dz. nr 562 – 2, dz. nr 468-1 szt., obręb Głubczyn),
3.3. Czajcze – Leśnik: 1 szt. (dz. nr 202, obręb Czajcze - Leśnik)
3.4. Pogórze – 2 szt. (dz. nr 925 – lampa solarna i 936 – lampa hybrydowa, obręb Krajenka 0065)
3.5. Tarnówczyn – 1 szt. (dz. nr 1085, obręb Krajenka 0065).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu i zakresu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ), w dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót oraz zmianie nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 101500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 179512,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 101500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLUMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369982945

7.3.3) Ulica: Zajączkowo 35a

7.3.4) Miejscowość: Zajączkowo

7.3.5) Kod pocztowy: 83-111

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 101500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.