eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia造stok › Budowa placu zabaw i si這wni zewn皻rznej na osiedlu Zawady w Bia造mstokuOg這szenie z dnia 2023-09-27

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw i si這wni zewn皻rznej na osiedlu Zawady w Bia造mstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miasto Bia造stok

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: S這nimska 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia造stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Bia這stocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: din@um.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw i si這wni zewn皻rznej na osiedlu Zawady w Bia造mstoku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-4aed0c74-57aa-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00416277

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a
Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej „Platform”,
przez co nale篡 rozumie narz璠zie umo磧iwiaj帷e realizacj procesu zwi您anego
z udzielaniem zam闚ie publicznych przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, s逝膨ce
w szczeg鏊no軼i do przekazywania ofert, o鈍iadcze i dokument闚.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: gania techniczne:
1. Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne, umo磧iwiaj帷e prac
na Platformie, tj.:
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z system闚
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer - minimalnie wersja 10.0;
4) w陰czona obs逝ga JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiaj帷y okre郵a dopuszczalne formaty przesy豉nych danych, tj. plik闚 o wielko軼i do 100 MB
w: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg,
mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,
XMLenc.
3. Zamawiaj帷y okre郵a informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik za陰czony przez Wykonawc na Platformie i
zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼na jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po up造wie terminu otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim 廝鏚貫m czasu.
Wymagania organizacyjne:
1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie
o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem Platformy
znajduj帷ej si pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zak豉dce „Korespondencja”.
2. Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉dane s przez Wykonawc za
po鈔ednictwem Platformy znajduj帷ej si pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zak豉dce „Korespondencja”. Za
dat przekazania za鈍iadcze oraz informacji przyjmuje si dat ich wys豉nia za po鈔ednictwem zak豉dki „Korespondencja”.
Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze musi by
zgodny z wymaganiami okre郵onymi w Rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporz康zania
i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych
oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie oraz Rozporz康zeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych
dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od Wykonawcy.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r., sprost. Dz. Urz. UE L 74, str. 35 z 2021 r.) (w skr鏂ie „RODO”),
informuj, 瞠:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bia貫gostoku, Urz康 Miejski w Bia造mstoku,
ul. S這nimska 1, 15-950 Bia造stok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mog Pa雟two kontaktowa si z inspektorem ochrony danych: Urz康 Miejski
w Bia造mstoku, ul. S這nimska 1, 15-950 Bia造stok,
tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3. Pani/Pana dane przetwarzane b璠 w celu przeprowadzenia zam闚ienia publicznego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustaw Pzp oraz w celu zawarcia umowy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane:
1) przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia (je瞠li okres obowi您ywania umowy w sprawie
zam闚ienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje ca造 okres obowi您ywania umowy) -
zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od ko鎍a roku, w kt鏎ym post瘼owanie zostanie zako鎍zone –
w przypadku dokumentacji z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od ko鎍a roku, w kt鏎ym umowa zostanie zrealizowana –
w przypadku um闚 zwartych w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia;
4) w przypadku post瘼owa finansowanych ze 鈔odk闚 unijnych przez czas trwania projektu;
5. Pani/Pana dane b璠 udost瘼niane podmiotom, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, kt鏎ym administrator powierzy przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
6. Przys逝guje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do dost瘼u do danych, na zasadach okre郵onych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach okre郵onych w art. 16 RODO;
3) prawo do usuni璚ia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach okre郵onych
w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach okre郵onych w art. 18 RODO.
7. Przys逝guje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt鏎ym jest Prezes Urz璠u Ochrony Danych
Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu
o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj
z ustawy Pzp;
9. Dane osobowe nie b璠 podlega造 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DIN-II.271.33.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest budowa og鏊nodost瘼nego, osiedlowego placu zabaw i si這wni zewn皻rznej, z dostaw i
monta瞠m urz康ze zabawowych i do 獞icze, z niezb璠nym zagospodarowaniem terenu

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, kt鏎a uzyska najwi瘯sz 陰czn ilo嗆 punkt闚 za
wszystkie kryteria oceny ofert.
2. Je瞠li nie mo積a wybra najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub
kosztu i innych kryteri闚 oceny ofert, Zamawiaj帷y wybiera spo鈔鏚 tych ofert tak ofert, kt鏎a otrzyma豉 najwy窺z ocen w
kryterium o najwy窺zej wadze.
3. Ilo嗆 punkt闚 w poszczeg鏊nych kryteriach zostanie matematycznie zaokr庵lona do dw鏂h miejsc po przecinku (tj. 5 i powy瞠j –
w g鏎; poni瞠j 5 – w d馧).
4. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w kryterium o najwy窺zej wadze, Zamawiaj帷y wybiera ofert z najni窺z cen lub
najni窺zym kosztem.
5. Je瞠li nie mo積a dokona wyboru oferty, w spos鏏 o kt鏎ym mowa w pkt 4, Zamawiaj帷y wzywa Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te
oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen lub koszt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: do鈍iadczenie osoby

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
w celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykaza posiadanie w banku
lub sp馧dzielczej kasie oszcz璠no軼iowo-kredytowej 鈔odk闚 finansowych lub zdolno軼i kredytowej w wysoko軼i min. 300
000,00 z, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e
przed z這瞠niem informacji,
2) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
w celu potwierdzenia warunku Wykonawca powinien wykaza:
a) wykonanie nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia
dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej
2 rob鏒 budowlanych o warto軼i min. 200 000,00 z brutto ka盥a robota, polegaj帷ych
na budowie placu zabaw i/lub si這wni zewn皻rznej,
b) osoby skierowane do realizacji zam闚ienia publicznego, posiadaj帷e uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p騧n. zm.) lub
odpowiadaj帷e
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 albo uprawnione do sprawowania
samodzielnej funkcji na podstawie odr瑿nych przepis闚 prawa, w specjalno軼iach:
 konstrukcyjno-budowlanej i/lub in篡nieryjnej drogowej (do pe軟ienia funkcji kierownika budowy) – osoba winna posiada
do鈍iadczenie w pe軟ieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika rob鏒 budowlanych, przy realizacji co najmniej 2 rob鏒
budowlanych
o warto軼i min. 200 000,00 z brutto ka盥a, polegaj帷ych na budowie placu zabaw
i/lub si這wni zewn皻rznej,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych.
U篡te okre郵enia „budowa” – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 ze zm.)
2. UWAGI:
1) Warto軼i pieni篹ne wskazane w dokumentach, maj帷e na celu wykazanie spe軟iania przez Wykonawc闚 warunk闚
udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych sytuacji ekonomicznej
lub finansowej oraz zdolno軼i technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiaj帷y przeliczy na z這te
polskie wg 鈔edniego kursu walut NBP z dnia zamieszczenia og這szenia o niniejszym post瘼owaniu w Biuletynie Zam闚ie
Publicznych. W przypadku wskazania warto軼i pieni篹nej w walucie obcej nie obowi您uj帷ej w dniu opublikowania
ww. og這szenia, Zamawiaj帷y przeliczy warto嗆 na z這te polskie wg 鈔edniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowi您ywania tej waluty.
2) Zamawiaj帷y nie dopuszcza sytuacji, w kt鏎ej Wykonawca b璠zie dysponowa jedn osob posiadaj帷 uprawnienia
budowlane do kierowania robotami jednocze郾ie w kilku
ww. specjalno軼iach.
3) W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunek udzia逝 w post瘼owaniu w
zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej okre郵ony w pkt 1 ppkt 4 lit. a) SWZ - zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li
jeden z cz這nk闚 konsorcjum wyka瞠 si wykonaniem zam闚ie wymaganych w pkt 1 ppkt 4 lit. a) SWZ (zapis stosuje
si odpowiednio w przypadku polegania na podmiotach udost瘼niaj帷ych zasoby).
4) Do鈍iadczenie Wykonawcy i os鏏 b璠zie uznawane, gdy Wykonawca wyka瞠 roboty budowlane i us逝gi zako鎍zone.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. W
zakresie warunku dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych
lub zdolno嗆 kredytow Wykonawcy, w okresie
nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem.
2. W zakresie warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest
kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te
zosta造 wykonane
(na lub wg za. nr 4 do SWZ), oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy
czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty
budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 –
inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego,
w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnie i
do鈍iadczenia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz
informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg za. nr 5
do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝
w post瘼owaniu polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, zobowi您any
jest do陰czy do oferty:
1) o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie,
w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg za陰cznika nr 2
do SWZ),
2) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby
realizacji danego zam闚ienia (na lub wg za陰cznika nr 3 do SWZ)
lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa
niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
Zobowi您anie okre郵a w szczeg鏊no軼i:
a) zakres dost瘼nych Wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby;
b) spos鏏 i okres udost瘼nienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu, udost瘼niaj帷ego te zasoby
przy wykonywaniu zam闚ienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Ka盥a oferta musi by zabezpieczona wadium o warto軼i 8 000,00 z.
2. Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.
3. Wadium wnoszone w formie pieni篹nej nale篡 wp豉ci PRZELEWEM na rachunek bankowy
w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dow鏚 wp豉ty wadium nale篡 do陰czy do oferty. W tytule wp豉ty nale篡 wpisa: Wadium – Budowa placu zabaw i si這wni zewn皻rznej
na osiedlu Zawady w Bia造mstoku
4. Wadium sk豉dane w pozosta造ch formach powinno by wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, poprzez za陰czenie na Platformie w zak豉dce „OFERTY”, wybieraj帷 polecenie „dodaj dokument".
W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia dokument mo瞠 by wystawiony na zlecenie jednego z konsorcjant闚, ale z jego tre軼i musi wynika, 瞠 ofert sk豉da konsorcjum.
5. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu Zamawiaj帷y uwa瘸 wadium, kt鏎e w tym terminie znajdzie si na koncie Zamawiaj帷ego.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub por璚ze) powinna ona obejmowa pe軟y okres zwi您ania ofert.
6. Zamawiaj帷y odrzuci ofert je瞠li Wykonawca nie wni鏀 wadium, lub wni鏀 w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzymywa wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert
lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia wyst徙ienia jednej z okoliczno軼i:
1) up造wu terminu zwi您ania ofert,
2) zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego,
3) uniewa積ienia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, z wyj徠kiem sytuacji gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie na czynno嗆 uniewa積ienia albo nie up造n掖 termin do jego wniesienia.
8. Zamawiaj帷y, niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia z這瞠nia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert,
2) kt鏎ego oferta zosta豉 odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyj徠kiem Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po uniewa積ieniu post瘼owania, w przypadku gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie
na czynno嗆 uniewa積ienia albo nie up造n掖 termin do jego wniesienia.
9. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub por璚zenia, wyst瘼uje odpowiednio do gwaranta lub por璚zyciela z 膨daniem zap豉ty wadium, je瞠li:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa
w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokument闚 lub o鈍iadcze lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez Wykonawc jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana:
a) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie,
b) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia; w takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj
pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i
zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty),
2. Dokument pe軟omocnictwa okre郵aj帷y jego zakres powinien by przed這穎ny zgodnie z pkt 10 ppkt 2,
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b璠 wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako reprezentant
pozosta造ch – pe軟omocnikiem,
4. Wype軟iaj帷 formularz ofertowy oraz inne dokumenty powo逝j帷e si na „Wykonawc” w miejscu „nazwa i adres
Wykonawcy” nale篡 wpisa dane dotycz帷e Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie,
5. Wykonawcy ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.
6. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝
w post瘼owaniu:
1) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg za陰cznika nr 2 do SWZ) - sk豉da ka盥y
Wykonawca do oferty,
2) o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy - sk豉da
Wykonawca do oferty,
3) dokumenty, o kt鏎ych mowa w rozdz. IX SWZ - sk豉da odpowiednio Wykonawca, kt鏎y wykazuje spe軟ienie warunku, w
zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V SWZ pkt 1 ppkt 3) i 4) - na wezwanie Zamawiaj帷ego.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres przedmiotowych zmian reguluje projekt umowy (za陰cznik nr 6 do SWZ)

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-12 10:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 na Platformie pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wykluczy Wykonawc闚 na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych
rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa
narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z p騧n. zm.).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.