eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › 安iadczenie us逝gi kompleksowej organizacji dwudniowego wydarzenia rocznego Programu Interreg Po逝dniowy Ba速yk 2021-2027Og這szenie z dnia 2023-09-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi kompleksowej organizacji dwudniowego wydarzenia rocznego Programu Interreg Po逝dniowy Ba速yk 2021–2027

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Centrum Projekt闚 Europejskich

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Centrum Projekt闚 Europejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141681456

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Domaniewska 39a

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-672

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cpe.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.cpe.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Wsparcie w realizacji program闚 UE

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi kompleksowej organizacji dwudniowego wydarzenia rocznego Programu Interreg Po逝dniowy Ba速yk 2021–2027

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-aaa2ed89-5d13-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00416031

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00059880/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.5 Organizacja spotkania inauguruj帷ego now perspektyw (2022)

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Wsp馧pracy Interreg V-A Po逝dniowy Ba速yk 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://cpe.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cpe.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Oferty, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe 鈔odki dowodowe, w tym o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, przedmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwo, dokumenty, o kt鏎ych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporz康za si w postaci elektronicznej, w
formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne 2) Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni okre郵one w pkt 1, przekazywane w post瘼owaniu, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne lub
jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, o kt鏎ych mowa w pkt 3 3) Dokumenty elektroniczne, przekazuje si w post瘼owaniu przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. 字odkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym post瘼owaniu, s逝膨cym z這瞠niu o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz oferty wraz z za陰cznikami przez wykonawc, jest Platforma dost瘼na pod adresem https://cpe.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy jest bezp豉tne 4) W post瘼owaniu zamawiaj帷y wymaga przekazywania sobie przez strony post瘼owania o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy znajduj帷ej si pod adresem: https://cpe.ezamawiajacy.pl w zak豉dce „Korespondencja”. Szczeg馧owa Instrukcja korzystania z Platformy dla wykonawcy dost瘼na jest w zak豉dce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem https://cpe.ezamawiajacy.pl 5) O鈍iadczenia,
wnioski, zawiadomienia lub informacje, kt鏎e wp造n do Zamawiaj帷ego, uwa瘸 si za dokumenty z這穎ne w terminie, je郵i ich czytelna tre嗆 dotrze do Zamawiaj帷ego przed up造wem tego terminu. Za dat wp造wu o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich z這瞠nia/ wys豉nia na Platformie 6) Zamawiaj帷y informuje, i w przypadku jakichkolwiek w徠pliwo軼i zwi您anych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktowa si z dostawc Platformy: 1) pod
numerem telefonu: +48 22 257 22 23 (infolinia dost瘼na w dni robocze, w godzinach 9.00- 17.00); 2) pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl. 7) Zamawiaj帷y okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo- aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie, tj.: 7.1. sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s; 7.2. komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 7.3. zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 7.4. w陰czona obs逝ga
JavaScript; 7.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie .pdf. 8) Pozosta貫 wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej okre郵ono w rozdziale IX i XII SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.263.51.2023.KR

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.6.) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 131932,66 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem umowy jest 鈍iadczenie us逝gi kompleksowej organizacji dwudniowego wydarzenia rocznego (zwanego dalej: „wydarzeniem”) Programu Interreg Po逝dniowy Ba速yk 2021–2027 (zwanego dalej PB). I. Lokalizacja. 安iadczenie us逝g gastronomicznych i wynajmu sal (1 sali plenarnej, kt鏎a b璠zie pe軟i r闚nie funkcj sali warsztatowej oraz 2 sal warsztatowych – 陰cznie 3 sal) i sprz皻u konferencyjnego w obiekcie, kt鏎y znajduje si w granicach administracyjnych miasta V鉶j/Szwecja oraz w kt鏎ym jest mo磧iwo嗆 w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i, serwowania go軼iom ca這dziennego wy篡wienia. Obiekt musi by po這穎ny nie dalej ni 1000 m od dworca kolejowego w V鉶j/Szwecja poci庵ach komunikacyjnych. Odleg這嗆, o kt鏎ej mowa powy瞠j b璠zie sprawdzana za po鈔ednictwem wyszukiwarki: maps.google.com. Przy obiekcie opisanym wy瞠j obiekcie musi znajdowa si parking dla samochod闚 osobowych. II. Termin. Wydarzenie roczne zostanie zorganizowane w dniach 24-25.10.2023 r. III. Liczba uczestnik闚. Zamawiaj帷y przewiduje udzia maksymalnie 120 uczestnik闚 korzystaj帷ych z us逝g restauracyjnych opisanych w punkcie V. OPZ. Zamawiaj帷y dopuszcza ostateczn liczb uczestnik闚 wydarzenia mniejsz o: - maksymalnie 50% w dn. 24.10.2023 r., - maksymalnie 30% w dn. 25.10.2023 r., Zamawiaj帷y poda ostateczn liczb uczestnik闚 do 16.10.2023 r. dla ka盥ego z dni wydarzenia. Zamawiaj帷y poniesie koszt us逝g restauracyjnych i wynajmu sal odpowiednio do liczby os鏏 zg這szonych Wykonawcy. Niniejsze post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 w zwi您ku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) [zwanej dalej tak瞠 „ustaw PZP" lub „uPzp”].

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79952000-2 - Us逝gi wzakresie organizacji imprez

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55500000-5 - Us逝gi bufetowe oraz wzakresie podawania posi趾闚

79342200-5 - Us逝gi wzakresie promocji

55510000-8 - Us逝gi bufetowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta z najwi瘯sz liczb punkt闚.
W sytuacji, gdy Zamawiaj帷y nie b璠zie m鏬 dokona wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgl璠u na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteri闚 oceny ofert,
zamawiaj帷y wybiera spo鈔鏚 tych ofert ofert, kt鏎a otrzyma豉 najwy窺z ocen w kryterium o najwy窺zej wadze. Je瞠li oferty otrzyma造 tak sam ocen w kryterium o najwy窺zej wadze, zamawiaj帷y wybiera ofert z najni窺z cen lub najni窺zym kosztem. Je瞠li nie mo積a dokona wyboru oferty w spos鏏, o kt鏎ym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiaj帷y wzywa wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li te oferty, do z這瞠nia w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego ofert dodatkowych zawieraj帷ych now cen lub koszt. Zamawiaj帷y wybiera najkorzystniejsz ofert w terminie zwi您ania ofert okre郵onym w SWZ. Je瞠li termin zwi您ania ofert up造nie przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta otrzyma豉 najwy窺za ocen, do wyra瞠nia, w wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego terminie, pisemnej zgody na wyb鏎 jego oferty. W przypadku braku zgody, o kt鏎ej mowa w ust. 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiaj帷y zwraca si o wyra瞠nie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, chyba ze zachodz przes豉nki do uniewa積ienia post瘼owania. Zamawiaj帷y dokona oceny ofert, kt鏎e nie b璠 podlega造 odrzuceniu.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty spo貫czne, w tym integracja zawodowa i spo貫czna os鏏, o kt鏎ych mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty spo貫czne

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryteri闚 oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty spo貫czne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, okre郵onych w rozdziale VII pkt 2, Wykonawcy ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia musz wraz z ofert z這篡 nast瘼uj帷e dokumenty: aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 i niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania w zakresie wskazanym odpowiednio w Za陰czniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w o鈍iadczeniu b璠 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 i nie podlega wykluczeniu z post瘼owania. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z post瘼owania.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: nie dotyczy

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Dokumenty sk豉daj帷e si na ofert musz by podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania wykonawcy. Zamawiaj帷y wymaga, w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania: 1) przedstawienia odpisu z Krajowego Rejestru
S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru, albo 2) wskazania danych umo磧iwiaj帷ych dost瘼 do wy瞠j wymienionych dokument闚 i za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, albo 3) przedstawienia pe軟omocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, je瞠li w imieniu wykonawcy dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie nie wynika z dokument闚 o kt鏎ych mowa w odpisie z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru. Zapisy stosuje si odpowiednio do osoby dzia豉j帷ej w imieniu wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego, w imieniu podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy Prawo zam闚ie publicznych lub podwykonawcy nie b璠帷ego podmiotem udost瘼niaj帷ym zasoby na takich
zasadach. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby sk豉da wraz z ofert zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienia, b璠zie dysponowa
niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. W przypadku wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie konieczne jest z這瞠nie o鈍iadczenia o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, podpisane wsp鏊nie przez Wykonawc闚.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku oferty sk豉danej przez Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o wykonanie zam闚ienia warunek okre郵ony w rozdziale VII ppkt 1.2 SWZ musi zosta spe軟iony przez co najmniej jednego z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Wykonawca spe軟iaj帷y warunek wykona us逝gi, do realizacji kt鏎ych te uprawnienia s wymagane. Ocena spe軟ienia ww. warunk闚 odbywa si b璠zie metod spe軟ia/nie spe軟ia. Z tre軼i za陰czonych dokument闚 i o鈍iadcze musi wynika jednoznacznie, i Wykonawca spe軟ia wy瞠j wymienione warunki. Niespe軟ienie warunku okre郵onego w rozdziale VII ppkt 1.2 SWZ skutkowa b璠zie odrzuceniem Wykonawcy w post瘼owaniu. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, okre郵onych w rozdziale XV i VII pkt 2 SWZ, Wykonawcy ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia musz wraz z ofert z這篡 nast瘼uj帷e dokumenty: 8.1 aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 i niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania w zakresie wskazanym odpowiednio w Za陰czniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w o鈍iadczeniu b璠 stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 i nie podlega wykluczeniu z post瘼owania.8.2 W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z post瘼owania. Do oferty nale篡 do陰czy: Wst瘼ne o鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania - wz鏎 o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 i niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania stanowi Za陰cznik nr 2 do SWZ. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 i niepoleganiu wykluczeniu z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP – w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie – do wykorzystania wz鏎, stanowi帷y Za陰cznik nr 4 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Ofert, o鈍iadczenia zaleca si sporz康zi na drukach stanowi帷ych za陰czniki do SWZ. Oferta oraz o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 i niepodleganiu wykluczeniu oraz o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP musz by z這穎ne w oryginale. Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w oryginale w takiej samej formie, jak sk豉dana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie elektronicznej kopii (skanu) (......). Wykonawcy ubiegaj帷y si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia (np. sp馧ki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowi您ani s ustanowi pe軟omocnika. Z tre軼i pe軟omocnictwa winno jednoznacznie wynika prawo pe軟omocnika do reprezentowania Wykonawcy w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien by podpisany przez osob/osoby uprawnion(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z form reprezentacji ka盥ego z Wykonawc闚 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej dopuszczalne jest przed這瞠nie umowy sp馧ki cywilnej, z kt鏎ej wynika zakres i spos鏏 prezentacji, a w przypadku konsorcjum przed這瞠nie umowy konsorcjum. Doprecyzowanie w rozdziale VII, IX i XII SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i z wyj徠kiem 1 ust. 6. 2. Dzia豉j帷 na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany Umowy w przypadku: 1) zmiany przepis闚 prawa w tym prawa wsp鏊notowego lub zmiany zakresu lub struktury Programu, kt鏎e to zmiany maj bezpo鈔edni wp造w na realizacj przedmiotu Umowy w ten spos鏏, 瞠 czyni wykonanie umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami – zakres zmiany: zmiana polega b璠zie na dostosowaniu umowy do obowi您uj帷ych przepis闚 prawa lub zakresu / struktury Programu; 2) zmiany przepis闚 prawa w zakresie dotycz帷ym stawki podatku VAT – zakres zmiany: w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto okre郵one w 2 ust. 1 pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie warto嗆 wynagrodzenia brutto. 3) gdy konieczno嗆 wprowadzenia zmian b璠zie nast瘼stwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiaj帷ego, w tym w szczeg鏊no軼i w jego strukturze organizacyjnej, je瞠li nieuj璚ie zmian w umowie skutkowa這by tym, 瞠 wykonanie umowy by這by niecelowe – zakres zmiany: zmiana polega b璠zie na dostosowaniu umowy do zmian organizacyjnych po stronie Zamawiaj帷ego; 4) gdy wynikn rozbie積o軼i lub niejasno軼i w umowie, kt鏎ych nie mo積a b璠zie usun望 w inny spos鏏, a zmiana b璠zie umo磧iwia usuni璚ie rozbie積o軼i i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowie – zakres zmiany: zmiana polega b璠zie na wyeliminowaniu rozbie積o軼i i jednoznacznym sprecyzowaniu zapis闚 Umowy wywo逝j帷ych w徠pliwo軼i pomi璠zy Stronami; 5) wyst徙ienia si造 wy窺zej. 3. Poza wskazanym ust. 2 zakresem zmian umowy, zakres zmian, w przypadku wyst徙ienia przes豉nek opisanych w ust. 2, dotyczy mo瞠 r闚nie: 1) terminu wykonania us逝gi, o kt鏎ym mowa w 3, kt鏎y mo瞠 by wyd逝穎ny, jednak nie d逝瞠j ni o 1 miesi帷; 2) wynagrodzenia, kt鏎e mo瞠 by zwi瘯szone jednak nie wi璚ej ni o 10 % pierwotnej warto軼i umowy netto okre郵onym w 2 ust. 1 (ograniczenie nie dotyczy przes豉nki opisanej w ust. 2 pkt 2). 4. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wyst徙ienie okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 2 lub w przepisie art. 455 ust. 1 – 4 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-05 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 na Platformie pod adresem: https://cpe.ezamawiajacy.pl w zak豉dce „OFERTY". Szczeg馧owy spos鏏 sk豉dania ofert okre郵a rozdzia XII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si wykonawc闚, wobec kt鏎ych zachodz podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, tj. : 1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i
rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk
dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3. Wykluczenie nast瘼uje na okres trwania okoliczno軼i okre郵onych powy瞠j. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie powy窺zych przes豉nek, zamawiaj帷y odrzuca wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielnie zam闚ienia publicznego lub ofert takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do z這瞠nia oferty wst瘼nej, oferty podlegaj帷ej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a tak瞠 nie prowadzi z takim wykonawc negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w konkursie, nie zaprasza do z這瞠nia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zam闚ienia publicznego oraz etapu prowadzonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.