eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biszcza › Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biszczy IIOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biszczy II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BISZCZY II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950449776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Biszcza 328A

1.5.2.) Miejscowość: Biszcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-425

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 691 016 319

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mariuszzwolak2@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biszcza.pl/ochotnicza-straz-pozarna/osp-biszcza-ii

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb8e2c03-5225-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biszczy II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb8e2c03-5225-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00394588/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biszczy II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402511

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P.POŻ.5540.10.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biszczy II. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.) oraz posiadać certyfikat dopuszczenia CNBOP.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144210-3 - Wozy strażackie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.09.2023 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzą wszystkie przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.