eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Dostawa tac termoizolacyjnych półpełnych dla kuchni w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny JeleniogórskiejOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa tac termoizolacyjnych półpełnych dla kuchni w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogińskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-506

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz.jgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/809113

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tac termoizolacyjnych półpełnych dla kuchni w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb2f6412-489b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00140055/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 Dostawa tac termoizolacyjnych półpełnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388306

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/PN/37/08/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ilość – 450 szt.

1. Materiał produkcyjny z którego wykonane mają być tace:
• wewnętrzne i zewnętrzne ściany podstawy i pokrywy przystosowane do kontaktu z żywnością
• materiał izolacyjny pomiędzy ściankami podstawy i pokrywy; wolny od CFC i HCFC (czynniki chłodnicze wycofane z obiegu)

2. Taca posiada:
• siedzisko dla naczyń – 210 mm (na talerz)-taca powinna być wyposażona w talerz ceramiczny o ww. średnicy
• gniazdo do naczyń o średnicy – 150mm (na miske)
• gniazdo do naczyń o średnicy -130 mm (na miske)
• miejsce na naczynie o średnicy – 105 mm (na miseczke, kubek)
• miejsce na sztućce lub uzupełnienie posiłków

3. Wymagania dotyczące cech produktu:

• możliwość mycia w zmywarce
• dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością
• pokrywa i podstawa idealnie dopasowane, zachodzące na siebie łatwe do układania w stosy
• konstrukcja monoblokowa, bez krawędzi, połączeń i spawów
• siedziska tac izolowane termicznie
• zakres temperatur od -400 C do +850 C
• wymiary zewnętrzne tacy: długość - 53 cm
szerokość – 37 cm
głębokość – 10 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 39221160-6 - Tacki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie przewidzianym w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na składanie ofert wpłynęła jedna oferta. Kwota zaproponowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie wynosi 719 550,00 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 295 200,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia do ceny złożonej w ofercie o kwotę: 424 350,00 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 719550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 719550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 719550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.