eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024.



Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Złotów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791419

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 7

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: +48672635305

1.5.8.) Numer faksu: +48672635305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminazlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminazlotow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5fca694-2d19-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007289/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00329940

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.02.2023.U

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 155815,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz 9 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu i odwóz z Ośrodka we wszystkie dni zajęć szkolnych, z następujących miejscowości:
a) Górzna – 1 uczeń
b) Międzybłocie – 3 uczniów
c) Zalesie – 2 uczniów
d) Nowy Dwór – 1 uczennica
e) Radawnica – 1 uczeń
f) Nowiny – 1 uczennica

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.5.) Wartość części: 91250,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy i odwóz ze Szkoły we wszystkie dni zajęć szkolnych, z następujących miejscowości:
a) Kleszczyna – 3 uczniów
b) Skic – 1 uczeń

4.5.3.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.5.) Wartość części: 64565,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100440,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100440,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100440,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jozin-Trans Józef Świtalla

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7671542660

7.3.3) Ulica: Konopnickiej 3

7.3.4) Miejscowość: Złotów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-400

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 100440,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-04 do 2024-06-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54237,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 128563,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54237,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „TELE-BUS” Sławomir Urbanek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7671029603

7.3.3) Ulica: ul. ks. B. Domańskiego 29

7.3.4) Miejscowość: Krajenka

7.3.5) Kod pocztowy: 77-430

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54237,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-09-04 do 2024-06-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.