eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo - rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiegoOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo – rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubliniecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/kontakt.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo – rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f365d06-5d03-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020084/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo - rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego, dostępnego pod adresem: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/.
2) Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się
w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.
Instrukcja korzystania z systemu: https://pomoc.e-zp.finn.pl/.
3) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z Instrukcją obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.272.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a) zimowe utrzymanie dróg o długości 57.893 km,
b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 15 980 m²,
c) działania organizacyjno-techniczne,
d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,
e) usuwanie śniegu z dróg,
f) usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych,
g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),
h) usuwanie śliskości z chodników i dróg pieszo-rowerowych,
i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych z materiału uszorstniającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA IV

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1)
Cena (P1)
60 %

2)
Czas reakcji (P2)
40 %

Razem (P)
100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
60,00 pkt.

Waga – 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (60 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Czas reakcji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
40,00 pkt.

Waga – 40%

Czas reakcji został określony w Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Dla kryterium ,,Czas reakcji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

a) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV) „Czas reakcji” zgodny 100% ze standardami określonymi
w Specyfikacjach Technicznych otrzyma 0 pkt.
b) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV), „Czas reakcji” krótszy o 50% niż podany
w standardach określonych w Specyfikacjach Technicznych otrzyma 40 pkt.

Czas reakcji:
100% - 0 pkt
50% - 40 pkt

UWAGA: Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek „Czasu reakcji”, wskazanie innego „Czasu reakcji”
na niż 50% lub 100% uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego „Czasu reakcji” na poziomie 100% wskazanego w Specyfikacjach Technicznych.

Kryterium „Czas reakcji” będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego
w pkt 4.1 (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV) Formularza ofertowego.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Czas reakcji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a) zimowe utrzymanie dróg o długości 48.004 km,
b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 23 095 m²,
c) działania organizacyjno-techniczne,
d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,
e) usuwanie śniegu z dróg,
f) usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych,
g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),
h) usuwanie śliskości z chodników i dróg pieszo-rowerowych,
i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych
z materiału uszorstniającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA IV

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1)
Cena (P1)
60 %

2)
Czas reakcji (P2)
40 %

Razem (P)
100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
60,00 pkt.

Waga – 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (60 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Czas reakcji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
40,00 pkt.

Waga – 40%

Czas reakcji został określony w Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Dla kryterium ,,Czas reakcji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

a) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV) „Czas reakcji” zgodny 100% ze standardami określonymi
w Specyfikacjach Technicznych otrzyma 0 pkt.
b) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV), „Czas reakcji” krótszy o 50% niż podany
w standardach określonych w Specyfikacjach Technicznych otrzyma 40 pkt.

Czas reakcji:
100% - 0 pkt
50% - 40 pkt

UWAGA: Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek „Czasu reakcji”, wskazanie innego „Czasu reakcji”
na niż 50% lub 100% uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego „Czasu reakcji” na poziomie 100% wskazanego w Specyfikacjach Technicznych.

Kryterium „Czas reakcji” będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego
w pkt 4.1 (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV) Formularza ofertowego.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Czas reakcji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a) zimowe utrzymanie dróg o długości 28.395 km,
b) zimowe utrzymanie chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów o powierzchni 56 551m²,
c) działania organizacyjno-techniczne,
d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,
e) usuwanie śniegu z dróg,
f) usuwanie śniegu z chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów,
g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),
h) usuwanie śliskości z chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów,
i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych z materiału uszorstniającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA IV

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1)
Cena (P1)
60 %

2)
Czas reakcji (P2)
40 %

Razem (P)
100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
60,00 pkt.

Waga – 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (60 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Czas reakcji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
40,00 pkt.

Waga – 40%

Czas reakcji został określony w Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Dla kryterium ,,Czas reakcji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

a) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV) „Czas reakcji” zgodny 100% ze standardami określonymi
w Specyfikacjach Technicznych otrzyma 0 pkt.
b) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV), „Czas reakcji” krótszy o 50% niż podany
w standardach określonych w Specyfikacjach Technicznych otrzyma 40 pkt.

Czas reakcji:
100% - 0 pkt
50% - 40 pkt

UWAGA: Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek „Czasu reakcji”, wskazanie innego „Czasu reakcji”
na niż 50% lub 100% uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego „Czasu reakcji” na poziomie 100% wskazanego w Specyfikacjach Technicznych.

Kryterium „Czas reakcji” będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego
w pkt 4.1 (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV) Formularza ofertowego.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Czas reakcji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a) zimowe utrzymanie dróg o długości 65.663 km,
b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 6 228 m²,
c) działania organizacyjno-techniczne,
d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,
e) usuwanie śniegu z dróg,
f) usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych,
g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),
h) usuwanie śliskości z chodników i dróg pieszo-rowerowych,
i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych z materiału uszorstniającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-11-01 do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA IV

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1)
Cena (P1)
60 %

2)
Czas reakcji (P2)
40 %

Razem (P)
100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
60,00 pkt.

Waga – 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (60 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Czas reakcji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
40,00 pkt.

Waga – 40%

Czas reakcji został określony w Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Dla kryterium ,,Czas reakcji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

a) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV) „Czas reakcji” zgodny 100% ze standardami określonymi
w Specyfikacjach Technicznych otrzyma 0 pkt.
b) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 Formularza ofertowego (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV), „Czas reakcji” krótszy o 50% niż podany
w standardach określonych w Specyfikacjach Technicznych otrzyma 40 pkt.

Czas reakcji:
100% - 0 pkt
50% - 40 pkt

UWAGA: Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek „Czasu reakcji”, wskazanie innego „Czasu reakcji”
na niż 50% lub 100% uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego „Czasu reakcji” na poziomie 100% wskazanego w Specyfikacjach Technicznych.

Kryterium „Czas reakcji” będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego
w pkt 4.1 (odpowiednio dla ZDANIA NR I, ZADANIA NR II, ZADANIA NR III, ZADANIA NR IV) Formularza ofertowego.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Czas reakcji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ZADANIE NR I:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem zimowe utrzymanie dróg, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto;

Warunek nie jest uzależniony od liczby zadań, na które wykonawca składa ofertę.

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:

A) ZADANIE NR I:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nieprzekraczającym 3,5 tony

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca wykazywał się tym samym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w więcej niż jednym Zadaniu.


ZADANIE NR II:

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem zimowe utrzymanie dróg, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto;

Warunek nie jest uzależniony od liczby zadań, na które wykonawca składa ofertę.

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:

A) ZADANIE NR II:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nieprzekraczającym 3,5 tony

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca wykazywał się tym samym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w więcej niż jednym Zadaniu.

ZADANIE NR III:

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem zimowe utrzymanie dróg, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto;

Warunek nie jest uzależniony od liczby zadań, na które wykonawca składa ofertę.

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże , iż dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:

A) ZADANIE NR III:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nieprzekraczającym 3,5 tony

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca wykazywał się tym samym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w więcej niż jednym Zadaniu.

ZADANIE NR IV:

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem zimowe utrzymanie dróg, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto;

Warunek nie jest uzależniony od liczby zadań, na które wykonawca składa ofertę.
b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:

A) ZADANIE NR IV:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nieprzekraczającym 3,5 tony

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca wykazywał się tym samym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w więcej niż jednym Zadaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z postanowieniami SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z postanowieniami SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektem umowy stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.