eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2024 r. wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w TarnowieOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2024 r. wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005707939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Romanowicza

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146263012

1.5.8.) Numer faksu: 146263384

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretsosw@umt.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/soswtarnow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2024 r. wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-424566cc-5d08-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056381/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2024 wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-424566cc-5d08-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną „(Dz.U. z 2020r. poz. 344) tj.:
1) Poczty elektronicznej adres email: sekretsosw@umt.tarnow.pl albo
2) platformy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Zgodnie z § 11 Rozporządzenia o elektronizacji ofertę składa się wyłącznie w Biuletynie Zamówień Publicznych, który stanowi integralną część platformy e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne - ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (o braku wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 ustawy Pzp).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferty składa się za pośrednictwem platformy e-zamówienia, na której opublikowano przedmiotowe postępowanie
8.1 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do odpowiednich formularzy.
8.2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu - opisane zostały szerzej w instrukcji interaktywnej na platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
8.3 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z
e-Zamówienia oraz zobowiązuje się, korzystając z platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień jej regulaminu.
8.4 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy (pkt1) wynosi 150 MB
8.5 Za datę przekazania oferty zawiadomień dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania.
8.6 Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust ustawy, podmiotowe środki dowodowe w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa art. 66 ust.1 ustawy z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
8.7 Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w pkt. 8.6 przekazywane w postepowaniu o udzielenie zamówienia sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8.8 Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
8.9 Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Składając ofertę, dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku opisanym, jako „tajemnica przedsiębiorstwa”.
8.10 Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty/ wniosku użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie potwierdzenia przesłania formularza po przesłaniu formularza. Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej zmianie bądź wycofaniu oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
− poprzez pocztę elektroniczną pod adresem inspektorsosw@op.pl
− listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonaniem umowy a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz 2415)
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące Zamawiającemu asystę techniczną, podmioty wykonujące na zalecenie Zamawiającego zadania związane z utrzymywaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm), zwanej dalej Ustawą. W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej odbiorcą danych będzie także ZUS, bank, urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania;
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania;
5. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawdo dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może zadąć od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (prawo to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania), oraz prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z tym, że wystąpienie o ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wstrzymuje przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO ma ona prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
8.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
8.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOSW.26.14.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 223739,84 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w 2024 r. wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert: cena
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.
3. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona).
4. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeśli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931) dla celów zastosowania kryterium cena Zamawiający dolicza do przedstawionej ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące::
4.1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4.1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli wykaże:
a. Posiadanie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. aktualną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.
b. Posiadanie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energią elektryczną:
• tj. aktualną koncesję w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
• lub podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
UWAGA: Warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada w/w uprawnienia i to on zrealizuje zamówienie.
4.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia wskazane w pkt 4.1.2 podpunkt a, b, do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy
4.4 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
4.5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
a. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zawarte w Załączniku nr 3 do SWZ, sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda na postawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp - podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia Załącznik nr 2 do SWZ).
2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu - na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 3 ustawy Pzp).
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu (art. 273 ust. 2 ustawy Pzp).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 - składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
5. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona - do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, poniższych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (art. 274 ust. 1 ustawy Pzp):
5.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej:
• Aktualnej, ważnej w okresie obowiązywania zamówienia Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
• Aktualnej, ważnej w okresie obowiązywania zamówienia koncesję w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie
z przepisami ustawy prawo energetycznej - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub oświadczenia o podpisanej aktualnej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca – w wyznaczonym do składania ofert terminie składa poniższe dokumenty:
6.1 Ofertę – Formularz cenowy– Załącznik nr 1 oraz 1a do SWZ
6.2 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku wykluczeń z postępowania (Załącznik nr 2 do SWZ), stanowiące podmiotowy środek dowodowy
6.3 Pełnomocnictwo, przy czym, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone Pełnomocnictwo określające jego zakres.
6.4 Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy sytuacji, z której wynika wykonanie przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – Załącznik nr 5 do SWZ, - jeśli dotyczy
7. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie środków komunikacji: ofertę oraz ww. oświadczenia i dokumenty - sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Ofertę i inne wymagane do złożenia wraz z nią oświadczenia i dokumenty powinna być podpisana przez:
8.1 osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi lub - przez Pełnomocnika,
8.2 w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ spółka cywilna) - przez ustanowionego Pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia wskazane w pkt 4.1.2 podpunkt a, b, do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy
4.4 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
4.5 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Pzp zamawiający przewiduje następujące zmiany w umowie:
1) Zmiana jednostkowej stawki i lub ceny za 1 kWh wyłącznie w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT i/lub
b) zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym wyłącznie o kwotę
wynikającą ze zmiany tych stawek, wprowadzonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2) Zmiana w zakresie kosztów (stawek, opłat) dystrybucji energii elektrycznej w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy usług dystrybucji, o kwoty wynikające z tej zmiany. Zmiana w zakresie kosztów dystrybucji nie wymaga zmiany Umowy i obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie Taryfy.
3) Zmiana obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) litera a) i b) obowiązywać będą od dnia wejścia w życie stosownych przepisów i nie wymagają zmiany Umowy (Aneksu).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.