eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w m. Czechy - budowa chodnikaOgłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w m. Czechy - budowa chodnika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 32

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w m. Czechy - budowa chodnika

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc8e6416-5cff-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415399

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014454/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w m. Czechy - budowa chodnika

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc8e6416-5cff-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą przy Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo.pzd@powiat-gniezno.pl
2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprze e-mail: pzd@powiat-gniezno.pl.
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź
udzielonej zgody.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechne obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg przetwarzają dane osobowe.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, Realizacja powyższych praw musi być
zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z
kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji: usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania
się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w
związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W przypadku, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych
zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.3921.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty obejmują:
- wykonanie chodnika droga powiatowa nr 2151P w m. Czechy długości 356,9 m.
Zakres robót:
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Obramowanie jezdni i chodników
4. Poszerzenie istniejącej jezdni drogi gminnej
5. Odwodnienie
6. Chodnik
7. Zjazdy
8. Roboty wykończeniowe i towarzyszące
9. Oznakowanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 34953300-5 - Chodniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający kierował się będzie
następującymi kryteriami i ich wagą:
- cena ofertowa brutto: 60% (Co)
- okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 40% (Gw)
4. Obliczenie punktacji oferty wg wzoru:
Łączna wartość punktowa (S) zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości, tj.:
S = C0 + Gw
S – suma punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta - maks. 100 pkt,
C0 – liczba punktów uzyskanych za oferowaną cenę,
Gw – liczba punktów uzyskanych za oferowany okres gwarancji.
5. Obliczenie punktacji dla kryterium cenowego wg wzoru:
Sposób obliczenia punktów dla kryterium: cena (Co)
– (maks. 60 pkt - 60%)
Cn
C0 = --------- x 60
Cb
C0 – liczba punktów przyznanych za cenę,
Cn - najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Cb - cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia,
60 - waga oferty.
Sposób obliczenia punktów dla kryterium: okres gwarancji jakości przedmiotu umowy (Gw)
– (maks. 40 pkt - 40%)
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta, liczona będzie następująco:
• udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy – 0 pkt.
• udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy – 10 pkt.
• udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 48 miesięcy – 20 pkt.
• udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy – 30 pkt.
• udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 72 miesięcy – 40 pkt.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Maksymalny okres
gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 72 miesięcy.
kres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub protokołu inwentaryzacji robót.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonania określonej działalności zawodowej jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) Zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże:
a) że dysponuje budowy/kierownikiem robot drogowych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada
wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami drogowymi.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży wykaz osób załącznik nr 2 do SWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – zał. nr 2 do SWZ. (W przypadku wykazania osób udostępnionych Wykonawcy przez inne podmioty należy dołączyć do
w/w załącznika pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia tych
osób

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowe. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany złożyć załącznik nr 3 zarówno w sytuacji gdy należy jak również gdy nie należy do grupy
kapitałowej, zgodnie z opisem na w/w załączniku.
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
7) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP oraz zapisów istotnych postanowień umowy
(zał. nr 5 do SWZ). Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obydwie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-12 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.