eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót remontowych dachu części płaskiej budynku bis Gmachu Starego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 86Ogłoszenie z dnia 2023-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót remontowych dachu części płaskiej budynku bis Gmachu Starego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 86

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 234 76 85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mariola.plochocka@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót remontowych dachu części płaskiej budynku bis Gmachu Starego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 86

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5d91e0c-5b93-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/38/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.38 Wykonanie robót remontowych dachu części płaskiej budynku bis Gmachu Starego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 86

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/822817

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z Tomem I SWZ pkt 12. Sposób komunikacji: 1. Postępowanie prowadzone
jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/802912. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej tylko w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu, awarii Platformy. Adres poczty
elektronicznej wskazany został w pkt 1 TOMU I SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Tomem I SWZ pkt 12.
Sposób komunikacji: 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
7) Oznaczenia czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem wskazanym w pkt. 12.8. niniejszego TOMU SWZ.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany i wycofania oferty oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny
Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 22 Tomu I SWZ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.RB.MP.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót remontowych dachu części płaskiej budynku bis Gmachu Starego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 86.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zgodnie z Tomem I SWZ pkt 5.5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu robót podobnych w szczególności wykonanie robót remontowych dachu przybudówki do Gmachu Starego Technologicznego wraz z naprawą instalacji odprowadzania wód deszczowych o przewidywanej wstępnej wartości szacunkowej 200 100,00 zł netto, na warunkach umownych zbliżonych do obowiązujących w niniejszym postępowaniu, w przypadku gdy wykonanie tych robót będzie uzasadnione i możliwe w ramach posiadanych środków.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładny sposób oceny ofert został opisany w pkt 19 Tomu I SIWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja pracy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z pkt 8 Tomu I SWZ. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca musi być podmiotem prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
niniejszego zamówienia na wartość sumy gwarancyjnej nie mniejszą niż 700 000,00 zł;
3. zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał 3 zamówienia finansowo i rodzajowo porównywalne z przedmiotem niniejszego postępowania,
- jako zadania porównywalne finansowo Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3 zamówień, polegających na
wykonaniu robót budowlanych o łącznej wartości powyżej 1 000 000,00 zł, w tym jednego z nich o wartości minimum 500
000,00 zł, (łącznie z podatkiem VAT);
- jako zadania porównywalne rodzajowo, tj. pod względem technicznym Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie 3
zamówień polegających na remoncie, budowie, przebudowie lub rozbudowie czynnego budynku użyteczności publicznej lub
budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni zabudowy większej niż 1000 m2.
Zamawiający rozumie te 3 zamówienia jako 3 odrębne zadania budowlane dotyczące 3 różnych przedmiotów zamówienia, w
tym co najmniej jednego w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków;
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
skieruje do realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu powierzenia podanych w tabeli funkcji: a)
Kierownik budowy - 5 lat (60 miesięcy) na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, tj. bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o kwalifikacjach, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; b) Kierownik robót elektrycznych - 3 lata (36 miesięcy) na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania
zadania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, tj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osobami, którym powierzone będą funkcje wymienione w powyższej tabeli, mogą być obywatele państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z
regulaminem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw
Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt 10.2. Tomu I SWZ. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z pkt 10.2. Tomu I SWZ. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki
dowodowe:
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 8.1.2) niniejszego
TOMU SWZ;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa
w pkt 8.1.3) a) niniejszego TOMU SWZ.
c) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami, wykaz, o którym mowa w lit. b), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył;
d) Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku
posiadania zdolności technicznej i zawodowej będą przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego na dzień zakończenia realizacji wykazanych robót budowlanych;
e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi zawierać dane na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wskazanych osób
potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.1.3) b) niniejszego TOMU SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z pkt 14 Tomu I SWZ. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz następujące dokumenty:
14.2.1 wypełniony i podpisany Formularz cenowy;
14.2.2 podpisany dokument „Organizacja pracy ” – związany z oceną kryterium pkt. 19.3. niniejszego TOMU SWZ;
14.2.1 niezłożenie wraz z ofertą dokumentów wskazanych w pkt 14.2.1-14.2.2 niniejszego TOMU SWZ skutkować będzie
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
14.3. wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
14.3.1 Oświadczenie wymagane w pkt 10.1 niniejszego Tomu SWZ
14.3.2 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
14.3.3 pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz
z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
14.3.4 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu
i zawarcia umowy;
14.3.5 oryginał gwarancji, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
14.3.6 (jeżeli dotyczy) - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wzór oświadczenia stanowi formularz 1.2
14.3.7 (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi formularz 1.2.1;
14.3.8 (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia - wzór
oświadczenia stanowi formularz 1.3

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z pkt 16 Tomem I SWZ. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:
16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach
wymienionych w art. 97 ust 7 ustawy Pzp.
16.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Banku PEKAO
S.A. IV Oddział Warszawa nr 81124010531111000005005664
(w tytule przelewu należy wpisać słowo „wadium” i numer referencyjny postępowania) do upływu terminu wyznaczonego na
składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert.
16.5. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt 9 Tomu I SWZ. WSPÓLNE POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW:
9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”).
9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art.
118-123 ustawy Pzp („podmiot trzeci”).
9.3. Żaden z członków konsorcjum oraz żaden z podmiotów udostępniających zasoby nie może podlegać wykluczeniu.
9.4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz podmiotami
udostępniającymi zasoby wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy i doświadczenia dwóch
podmiotów w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne.
9.5. W przypadku konsorcjum oraz podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający wymaga wypełnienia na formularzu
1.3 oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub
podmioty udostępniające zasoby.
9.6. W przypadku podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający wymaga załączania zobowiązania o którym mowa w
art. 118 ust. 4 ustawy Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 18 Tomu II SWZ. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU). Zmiany Umowy:
1. Poza sytuacjami przewidzianymi w Umowie, dokonanie zmiany postanowień Umowy jest możliwe, jeżeli zachodzą
okoliczności określone w ogólnie obowiązujących przepisach, w tym zwłaszcza może nastąpić w przypadkach i na
warunkach określonych art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących okoliczności, z uwzględnieniem wskazanych warunków jej wprowadzenia:
1) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót – poprzez zastosowanie tych materiałów lub urządzeń ze skutkiem
zmniejszenia kosztów lub uzyskania lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do
podwyższenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1, ani wydłużenia jakiegokolwiek terminu wskazanego
w § 7 ust. 1 i 2. Zmiana może dotyczyć jedynie używanych przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń;
2) w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie
czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy – poprzez zastosowanie tej technologii ze skutkiem skrócenia czasu realizacji lub zmniejszenia
kosztów, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa w
§ 9;
3) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, stosownie do postanowień § 11;
4) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych usług lub robót budowlanych, w warunkach określonych w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
5) jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa w zakresie
mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia stron Umowy, chyba że powyższe przepisy
były należycie ogłoszone przed dniem podpisania Umowy, a także gdy nastąpi zmiana decyzji administracyjnych wydanych
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, powodująca konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do
jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność;
6) w przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy korzystnej dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiczno-finansowego,
obniżającej koszty realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiana taka powiązana musi być z obniżeniem wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1;
7) Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z części zakresu robót, o których mowa w § 11, powierzanych Wykonawcy,
których łączna wartość nie przekroczy 10% Wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1 (roboty zaniechane), przekazując
Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem dokładnego zakresu robót zaniechanych.
3. Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy nie wymagają zmiany Umowy
zmiany dotyczące:
1) oznaczeń indywidualizujących strony, zawartych w komparycji Umowy;
2) danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur;
3) stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : Zgodnie z pkt 17.1 Tomu I SWZ: Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oznaczonym tą samą nazwą zawierającą również numer referencyjny za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/822817

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-13 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III i IV SWZ, a warunki jego realizacji w Tomie II SWZ.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych wykonujących następujące prace: roboty budowlane, roboty instalacyjne elektryczne.
Zatrudnienie weryfikowane będzie zgodnie z zapisami warunków realizacji zamówienia opisanych w Tomie II SWZ.
3. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
4. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, ale nie wymaga złożenia
oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. W sprawie ustalenia wizji lokalnej Zamawiający wskazuje
do kontaktu dr inż. Michała Hudycza, głównego specjalistę ds. administracyjno-technicznych na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym Politechniki Warszawskiej, e-mail: michal.hudycz@pw.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-
16:00.
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie: 4
miesiące od dnia wprowadzenia na budowę.
6. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.